Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 6. augusti 2008 määruse nr 54 "Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 02.04.2014 määrus number 26 [RT IV, 10.04.2014, 19]
Jõustumine:13.04.2014
Redaktsiooni kehtivus:13.04.2014 - ... [RT IV, 10.04.2014, 19]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  2. aprill 2014 nr 26

Tallinna Linnavalitsuse 6. augusti 2008 määruse nr 54 „Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord“ muutmine

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 13 lg 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2007 määruse nr 37 §-ga 1.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 6. augusti 2008 määruses nr 54 „Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Vabade kohtade olemasolul võetakse õppureid väljastpoolt Tallinna haldusterritooriumi isiku elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja Tallinna Haridusameti (edaspidi amet) vahel sõlmitud lepingu alusel, spordihuvikooli puhul Tallinna Spordi- ja Noorsooametiga (edaspidi amet) sõlmitud lepingu alusel.“;

2) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Lõikes 1 nimetatud avalduse ja lõikes 2 nimetatud lepingu vormi kinnitab ameti juhataja. Vormid on kättesaadavad huvikoolides ja Tallinna veebilehel ameti alamlehel.“;

3) paragrahvi 3 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Huvikooli vastuvõetud õppurite andmed kantakse kolme tööpäeva jooksul Tallinna linna eelkooliealiste laste ja koolikohustuslike laste andmekogusse, välja arvatud spordihuvikooli vastuvõetud õppurid.“;

4) paragrahvi 5 lõike 5 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Õppuri huvikoolist väljaarvamine vormistatakse direktori käskkirjaga ning õppuri andmed, mis on kantud Tallinna linna eelkooliealiste laste ja koolikohustuslike laste andmekogusse, kustutatakse kolme tööpäeva jooksul.“.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär