Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna 37. Keskkooli ja Tallinna Arte Gümnaasiumi ümberkorraldamine Tallinna Arte Gümnaasiumiks
Tallinna Linnavolikogu 20.03.2014 otsus number 51
Redaktsiooni kehtivus:20.03.2014 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

20. märts 2014 nr 51

Tallinna 37. Keskkooli ja Tallinna Arte Gümnaasiumi ümberkorraldamine Tallinna Arte Gümnaasiumiks

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 lg 1 ja lg 2 p 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2013 määrusega nr 8 „Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide võrgu korrastamise kava 2013-2021“ ning tulenevalt ümberkorraldustest linna haridussüsteemis ja seoses raskustega 1. ja 10. klasside komplekteerimisel ja õpilaste arvu vähenemisega Tallinna 37. Keskkoolis ning arvestades linnavalitsuse ettepanekut

1. Liita Tallinna 37. Keskkool Tallinna Arte Gümnaasiumiga ja lõpetada Tallinna 37. Keskkooli tegevus 1. septembriks 2014.

2. Tallinna Linnavalitsusel korraldada punktis 1 nimetatud asutused ümber ajavahemikus 1. juulist 31. augustini 2014 ning moodustada Tallinna 37. Keskkooli likvideerimise komisjon.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Haridusametile.

4. Tallinna Haridusametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees