Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kohtuliku kompromissi heakskiitmine haldusasjas nr 3-11-1222 ja selle allkirjastamiseks volituse andmine ning reservfondist raha eraldamine
Tallinna Linnavalitsus 17.03.2014 korraldus number 412
Redaktsiooni kehtivus:17.03.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

17. märts

2014 nr

412-k

Kohtuliku kompromissi heakskiitmine haldusasjas nr 3-11-1222 ja selle allkirjastamiseks volituse andmine ning reservfondist raha eraldamine

Halduskohtumenetluse seadustiku § 154 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 55 lg 4 p 6, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse 5 lg 7, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ p 4.1.1 ja Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2013 määruse nr 59 „Tallinna linna 2014. aasta eelarve“ § 2 p 9 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 4 lg-ga 3, Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 46 „Tallinna linna kohtus esindamise ja linnale õigusteenuse osutamise korra“ § 6 lg-tega 1 ja 5 ning tulenevalt kohtumenetluse osaliste soovist lõpetada kohtuvaidlus kompromissiga

1. Kiita heaks korralduse lisaks olev kompromissi projekt Tallinna linna ja Riina Suursaare vahelise vaidluse lõpetamiseks haldusasjas nr 3-11-1222 ning volitada Tallinna Linnavaraameti juhatajat seda kompromissi allkirjastama.

2. Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna linna kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete täitmiseks ettenähtud vahendite arvelt Tallinna Linnavaraametile 205 000 (kakssada viis tuhat) eurot punktis 1 nimetatud kohtuliku kompromissi täitmiseks.

3. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks Riina Suursaarele, Tallinna Halduskohtule ja linna finantsteenistusele.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär


Tallinna Linnavalitsuse 17. märtsi 2014

korralduse nr 412-k

LISA

Kohtulik kompromiss Tallinna linna ja Riina Suursaare vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks haldusasjas nr 3-11-1222

Tallinna linn, keda Tallinna Linnavalitsuse _________ märtsi 2014 korralduse nr _____ alusel esindab ___________ ja Riina Suursaar (isikukood 47207120329), keda esindab vandeadvokaat Taivo Saks, sõlmivad kohtuliku kompromissilepingu (edaspidi kompromiss) alljärgnevas.

1. Kohtuliku kompromissi eesmärk

Tallinna linnal ja Riina Suursaarel (koos edaspidi pooled) on soov lõpetada haldusasja nr 3-11-1222 menetlus halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) § 152 lg 1 p 3 alusel kompromissiga, mille tingimustes on saavutatud üksmeel.

2. Kohtuliku kompromissi sõlmimise alused

Elfriede Luberg esitas 9. jaanuaril 1992 Tallinna Linnavalitsusele avalduse 1954. aastal surnud Eerenbress Voldemarile kuulunud ja Tallinnas, Rataskaevu tn 1 ja 3 asunud vara tagastamiseks. Avalduse läbivaatamise käigus 2005. aastal selgus, et küsitud vara asub hoopis aadressil Rüütli tn 11. Samas ilmnes seegi, et taotleja ja vara omaniku vaheline sugulus on dokumentaalselt tõendamata. Tallinna Ringkonnakohtu 5. oktoobri 2007 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-06-25000 tuvastati Elfriede Lubergi isa Otto Kalviku põlvnemine Voldemar Ehrenpreisist. Kohtumäärus jõustus 20. detsembril 2007.

Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 11. novembri 2008 otsusega nr 12921 tunnistati endise kinnistu nr 638 maa ja ehitised omandireformi objektiks ning taotleja nende suhtes omandireformi õigustatud subjektiks. Tallinna notari Laura Sõmer-Arusoo 27. märtsil 2008 koostatud ja tõestatud tingimusliku maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepinguga (notari ametitoimingute raamatu registri number 544) loovutas Elfriede Luberg vaadeldava varaga seonduvad õigused Riina Suursaarele. Kuna ilmnes, et Rüütli tn 11 asuvad eluruumid on erastatud, seejärel korduvalt edasi võõrandatud ning korteriomanditena kinnistatud, otsustati Tallinna Linnavalitsuse 17. juuni 2009 korraldusega nr 1039-k neid, ja nende alust maad mitte tagastada. Tallinna Linnavalitsuse 29. juuli 2009 korralduse nr 1234-k ja 12. augusti 2009 korralduse nr 1289-k alusel määrati kaebajale Rüütli tn 11 hoonete ja maa tagastamata jätmisega seonduvalt kompensatsioon kokku summas 508 927 krooni, ehk 32 525 eurot.

Riina Suursaar esitas 17. mail 2011 Tallinna Halduskohtule kaebuse avalik-õiguslikus suhtes tekitatud kahju, summas 1 571 475 eurot, hüvitamise nõudes. Kaebuse kohtuliku menetluse raames on ekspert Toivo Rattasepp koostanud ekspertarvamuse nr TR1644/2012 Rüütli tn 11 asuva ehitise endisel individualiseeritaval kujul säilivuse kohta. Eksperthinnangu kohaselt on Rüütli tn 11 asuv ehitis säilinud osaliselt ning oleks kuulunud tagastamisele omandireformi õigustatud subjektile 61% ulatuses. Ekspert Andres Tederi 29. jaanuaril 2014 esitatud eksperthinnangu nr 337961-14 kohaselt on Rüütli tn 11 kinnistu (20. juuni 1991 seisukorras) turuväärtuseks 29. jaanuari 2014 seisuga 589 000 eurot.

Paralleelselt kohtuliku menetlusega on pooled pidanud läbirääkimisi kohtuvaidluse kompromissiga lõpetamise eesmärgil ning saavutanud selle tingimustes üksmeele ja teevad heas usus  jõupingutusi, et tagada kompromissis kokkulepitu elluviimine ning vältida teineteise õiguste rikkumist või huvide kahjustamist seonduvalt kohtumenetluse esemeks olnud vaidlusküsimustega.

3. Kompromissi tingimused

1. Tallinna linn tasub seitsme (7) päeva jooksul pärast haldusasja nr 3-11-1222 kompromissiga menetlust lõpetava kohtumääruse jõustumist Riina Suursaarele 205 000 (kakssada viis tuhat) eurot, milline rahasumma kantakse tema arvelduskontole ____________ selgitusega „Rüütli 11 vara tagastamata jätmisega tekitatud kahju hüvitamine, haldusasi nr 3-11-1222“.

2. Menetluskulud jäävad poolte endi kanda.

3. Pooled kinnitavad, et nad on teadlikud kompromissi kinnitamise ja haldusasja menetluse lõpetamise tagajärgedest, sh asjaolust, et menetluse lõpetamise korral ei saa samal alusel ja sama nõudega kaebust esitada. Pooled kinnitavad, et kompromissi jõustumise järgselt ei ole neil teineteise suhtes vaidlusaluse maaüksuse ja sellel paiknevate ehitistega seoses kompromissis nimetamata nõudeid ega alust selliste nõuete esitamiseks tulevikus.

4.  Kompromiss on sõlmitud ühes eksemplaris ja poolte poolt digitaalselt allkirjastatud.

5. HKMS § 152 lg 1 p 3 kohaselt lõpetab kohus kompromissi kinnitamise korral määrusega menetluse. Lähtudes ühisest soovist lõpetada menetlus HKMS § 152 lg 1 p 3 alusel kompromissiga paluvad pooled Tallinna Halduskohtul kinnitada käesolev kompromiss ja lõpetada haldusasjas nr 3-11-1222 menetlus kohtuistungit pidamata.

Toomas Sepp

Linnasekretär