Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja 22. jaanuari 2014 käskkirja nr 6 peale esitatud vaide läbivaatamine
Tallinna Linnavalitsus 12.03.2014 korraldus number 380
Redaktsiooni kehtivus:12.03.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

12. märts

2014 nr

380-k

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja 22. jaanuari 2014 käskkirja nr 6 peale esitatud vaide läbivaatamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66¹ lg 1, haldusmenetluse seaduse § 73 lg 1, § 85 p 4 ja § 86 lg-te 1 ja 2 alusel ning tulenevalt vaidemenetluses selgunud asjaoludest

1. Vaidemenetluse asjaolud

1. novembril 2013 esitas mittetulundusühing Lauatennisekeskus (edaspidi ka vaide esitaja või MTÜ) Tallinna Spordi- ja Noorsooametile (edaspidi ka amet) taotluse sporditegevuse toetuse (edaspidi ka toetus) saamiseks 2014. aastal.

2. 20. jaanuaril 2014 otsustas sporditegevuse toetuse eraldamise komisjon ühehäälselt 5 poolthäälega, et MTÜ-le toetust ei eraldata, kuna spordiorganisatsioonil on täitmata Tallinna Linnavolikogu 21. augustil 2008 vastu võetud määruse nr 28 „Sporditegevuse toetamise korra“ (edaspidi ka kord või määrus) § 1 lg 2 punktis 1¹ sätestatud tingimus - määrust kohaldatakse spordiorganisatsioonidele, kelleks on füüsilisest isikust ettevõtja või eraõiguslik juriidiline isik, kes peab erakooli ning kelle põhitegevuseks on spordi arendamine ja kes korraldab organiseeritud sporditegevust, kus harrastajate arv on vähemalt 25, välja arvatud puuetega laste, noorte ning püsiva töövõimetusega inimeste treeningrühmad.

22. jaanuari 2014 käskkirjaga nr 6 „Sporditegevuse toetuse andmine“ otsustas Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja mitte eraldada sporditegevuse toetust mittetulundusühingule Lauatennisekeskus lähtuvalt sporditegevuse toetuse eraldamise komisjoni 20. jaanuari 2014 protokolli nr 2-1.7/1 punktist 3.

3. Mittetulundusühingu Lauatennisekeskus vaie

30. jaanuaril 2014 esitas mittetulundusühing Lauatennisekeskus vaide, milles palub tühistada osaliselt ameti juhataja 22. jaanuari 2014 käskkiri nr 6 ja määrata toetus 24-le harrastajale. Vaide esitaja leiab, et ameti otsus rikub MTÜ õigusi, kuna toetuse määramisel on korra tingimusi oluliselt kitsendatud.

MTÜ-l oli toetuse taotlemise hetkel vähemalt 25 Tallinna elanikuks registreeritud harrastajat, mis on korra järgi üheks tingimuseks toetuse määramisel. Lisaks sellele oli taotluse esitamise viimaseks päevaks, 1. novembriks 2013 kinnituse toetuse saamiseks andnud 25 isikut (üks lapsevanem eemaldas kinnituse 15. novembril 2013). Seega, MTÜ kvalifitseerub määruses toodud kriteeriumidele toetuse saajaks nii vormiliste kui sisuliste nõuete poolest, küsimus on toetuse suuruses ehk kui paljud teovõimelised harrastajad või harrastaja seaduslikud esindajad on määranud vastavalt korra § 4 lg-le 2 toetuse saajaks mittetulundusühingu Lauatennisekeskus ning millised valemid rakenduvad toetuse lõppsumma määramiseks.

Amet on korda vääralt tõlgendanud kitsendades §-st 12 tulenevat nõuet, mis näeb ette toetuse mitteandmise alused. See, et kinnituse toetuse saamiseks on andnud vähem kui 25 isikut ei tähenda, et absoluutselt toetust ei määrata, vaid et konkreetse harrastaja eest ei määrata. MTÜ-l on õigus saada toetust 24 harrastaja eest. Vaide esitaja leiab, et korra loogika kohaselt antakse toetust juhul, kui klubi üldine harrastajate arv on vähemalt 25, kuid toetust makstakse vaid osalust kinnitanud tallinlastest harrastajate eest.

Vaide esitaja soovib, et tunnistatakse osaliselt kehtetuks Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja 22. jaanuari 2014 käskkiri nr 6 „Sporditegevuse toetuse andmine“ ning tehakse ettekirjutus asja uueks otsustamiseks.

4. Tallinna Linnavalitsuse seisukohad vaide läbivaatamisel

Tallinna Linnavalitsus (edasidi ka linnavalitsus) leiab, et vaidlustatud haldusakt on õiguspärane ja põhjendatud. Vaides esitatud väited ja argumendid ei anna alust vaidlustatud käskkirja tühistamiseks. Oma seisukohta põhjendab linnavalitsus järgmiselt.

Korra § 1 lõike 2 punktide 1 ja 1¹ järgi kohaldatakse määrust spordiorganisatsioonidele, kes peavad erakooli (taotleja) ning kelle põhitegevuseks on spordi arendamine ja kes korraldavad organiseeritud sporditegevust Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele harrastajatele; kus harrastajate arv on vähemalt 25 (välja arvatud puuetega laste, noorte ning püsiva töövõimetusega inimeste treeningrühmad).

Lisaks peab korra § 7 lõike 5 järgi taotleja toetuse saamiseks tagama, et teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja ja treener on riigiportaali (www.eesti.ee) või Tallinna veebilehe (www.tallinn.ee) kaudu kinnitanud soovi Tallinna sporditegevuse toetuse andmise kohta taotlejale 1. detsembriks. Seega antakse korra kohaselt sporditegevuse toetust spordiorganisatsioonile, kellel on vähemalt 25 Tallinna elanikuks registreeritud harrastajat, kelle kohta on toetuse andmise soovi kinnitatud.

Linnavalitsus selgitab, et harrastajate arvu alampiiri kehtestamise eesmärgiks on tagada spordiorganisatsiooni jätkusuutlikkus. Vähem kui 25 harrastajaga organisatsiooni ei ole võimalik pidada jätkusuutlikuks, kuna väikese harrastajate arvuga spordiklubide puhul ei ole tagatud nende püsiv võimekus maksta treeneritele töötasu, tasuda üüri- ja muid kulusid, osaleda võistlustel ja korraldada laagreid. Spordi üldist arengut silmas pidades ei ole väikeste klubide toetamine perspektiivikas. Suuremad spordiklubid on võimelised tagama paremad võimalused treeningrühmade arenguks ja sportlikeks saavutusteks.

Linnavalitsus möönab, et Tallinna Spordi- ja Noorsooamet on määruse kohaldamisel püüdnud olla võimalikult paindlik ning teinud taotlejatele mitmeid mööndusi. Sealhulgas pidas amet perioodil 2010-2012 võimalikuks anda sporditegevuse toetust ka olukorras, kus Tallinna ja naaberomavalitsuse (nt Tallinna ja Viimsi) laste ja noortega tegelevatel spordiklubidel on kahe omavalitsuse peale kokku olnud vähemalt 25 kinnitatud harrastajat.

Alates 2013. aastast otsustas amet taolisest praktikast loobuda, kuna see oli vastuolus korra mõtte ja eesmärkidega ning spordi arengu üldiseid vajadusi silmas pidades ebaefektiivne.

Kõnealusest muutusest korra kohaldamisel teavitas amet spordiorganisatsioone nii Tallinna Spordiliidu kui Tallinna Treenerite Liidu koosolekutel. Lisaks on sellekohane info sisaldunud toetuse andmise käskkirjades ja protokollides, mis on tehtud teatavaks kõigile spordiklubidele, kes on toetust taotlenud. Samuti on käskkirjad avaldatud Tallinna veebilehel.

Kokkuvõttes leiab linnavalitsus, et ameti keeldumine sporditegevuse toetuse eraldamisest vaide esitajale on põhjendatud. Ameti seisukoht, et sporditegevuse toetust antakse spordiorganisatsioonile, kellel on vähemalt 25 Tallinna elanikuks registreeritud harrastajat, kelle kohta on toetuse andmise soovi kinnitatud, on kooskõlas korra mõtte ja eesmärkidega.

5. Arvestades punktis 3 esitatud seisukohti ja põhjendusi, jätta mittetulundusühingu Lauatennisekeskus vaie Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja 22. jaanuari 2014 käskkirjas nr 6 „Sporditegevuse toetuse andmine“ väljendatud otsuse kehtetuks tunnistamise nõudes rahuldamata.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks mittetulundusühingule Lauatennisekeskus ja Tallinna Spordi- ja Noorsooametile.

7. Isikul, kelle vaie jäi rahuldamata või kelle õigusi vaidemenetluses rikuti, on õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras, s.o 30 päeva jooksul alates korralduse teatavakstegemisest, kaebusega Tallinna Halduskohtusse (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082).

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär