Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Tervisekoalitsiooni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 12.03.2014 korraldus number 377
Redaktsiooni kehtivus:14.06.2017 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv k 14.06.2017 nr 947
Tlv k 11.01.2017 nr 60
lv k 04.05.2016 nr 700
Tlv k 29.10.2014 nr 1640

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. märts

2014 nr

377-k

 

 

Tallinna Tervisekoalitsiooni koosseisu

kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2008 määruse nr 46 " Tallinna Terviskoalitsiooni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine" § 5 lg 2 alusel

 

 

         

1. Kinnitada Tallinna Tervisekoalitsiooni koosseis alljärgnevalt:

esimees

Edgar Savisaar       

linnapea

aseesimees

Merike Martinson  

abilinnapea

liikmed

Taavi Aas                

abilinnapea

 

Mihhail Kõlvart      

abilinnapea

 

(Kehtetu - Arvo Sarapuu          

abilinnapea
Tlv k 14.06.2017 nr 947)

 

Eha Võrk                 

abilinnapea

 

Kalle Klandorf        

abilinnapea

 

Tiia-Liis Jürgenson              

Nõmme linnaosa vanem

 

(Tlv k 11.01.2017 nr 60)

 

 

 Taavi Pukk

Tallinna Kesklinna vanem
(Tlv k 14.06.2017 nr 947)

 

(Alar Nääme, Tallinna Kesklinna vanem Tlv k 14.06.2017 nr 947)

 

Tõnis Mölder          

Pirita linnaosa vanem

 

Helle Kalda            

Mustamäe linnaosa vanem

 

Marek Jürgenson    

Haabersti linnaosa vanem

 

Vadim Belobrovtsev

Kristiine linnaosa vanem

  (Tlv k 04.05.2016 nr 700)  

 

 

Maria Jufereva      

Lasnamäe linnaosa vanem

 

(Tlv k 04.05.2016 nr 700)

 


Raimond Kaljulaid

(Tlv k 04.05.2016 nr 700)

Põhja-Tallinna vanem

 

Vahur Keldrima       

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja

 

Andres Pajula           

Tallinna Haridusameti juhataja

 

Ain Valdmann         

Tallinna Kommunaalameti juhataja

 

Rein Ilves

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja

 

Relo Ligi                  

Tallinna Keskkonnaameti juhataja

 

(Tlv k 11.01.2017 nr 60)

 

 

Andres Harjo            

Tallinna Transpordiameti juhataja

 

Aini Härm                

Tallinna Kultuuriameti juhataja

 

(Tlv k 11.01.2017 nr 60)

 

 

Mati Kirotar             

Tallinna Linnakantselei linna avalike suhete teenistuse meediajuht

sekrerär

Ene Tombeg              

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna tervisesektori juhtivspetsialist

 

 

(Tlv k 29.10.2014 nr 1640)

2. Kutsuda Tallinna Tervisekoalitsiooni töös liikmena osalema:

 

Kalev Kallo

(Tlv k 04.05.2016 nr 700)       

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Elmar-Johannes Truu        

Tallinna Linnavolikogu liige

 

Anu Kasmel

Rahvusvahelise Tervisedenduse Assotsiatsiooni

asepresident, terviseteadlane

 

Niina Sõtnik            

Tallinna Tõnismäe Reaalkooli direktor

 

Einar Vettus              

BIO SHIPPING OÜ juhatuse liige
(Tlv k 04.05.2016 nr 700)

 

Tiiu Härm                 

Tervise Arengu Instituudi ekspert

 

Natalja Šubina          

Terviseameti Põhja talituse direktor

 

Piia Tint
(Tlv k 04.05.2016 nr 700)

Tallinna Tehnikaülikooli töökeskkonna ja ohutuse professor             

 

Triinu-Liis Paabo
(Tlv k 04.05.2016 nr 700)     

Tallinna linna noortevolikogu liige.

 

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 2008 korraldus nr 1254-k "Tallinna Tervisekoalitsiooni koosseisu kinnitamine".

4. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks punktides 1 ja 2 nimetatud isikutele ja Erki Korpile, Olga Ivanovale, Kadi Pärnitsale, Eero Merilinnule, Urmas Sõõrumaale ja Mats Estoniusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar                                                                             Toomas Sepp

Linnapea                                                                                          

 Linnasekretär

 

 

 

 

 

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

“Tallinna Tervisekoalitsiooni koosseisu kinnitamine” juurde

 

 

Tallinna Linnavalitsuse korraldusega kinnitatakse Tallinna Tervisekoalitsiooni koosseis,

 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 kohaselt linnavalitsus lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis volikogu määruste või otsustega või valla või linna põhimäärusega on pandud täitmiseks valitsusele. Tallinna põhimääruse § 501 lõike 2 kohaselt kinnitab linnavalitsus alatise komisjoni koosseisu korraldusega.

Tallinna Linnavolikogu 17. aprilli 2008 otsusega nr 66 vastu võetud "Tallinna rahvastiku tervise arengukava 2008-2015" punkt 5 näeb ette moodustada linnavalitsuse tasandil linnapea juhtimisel intersektoraalne tervisekoalitsioon. Tallinna Tervisekoalitsiooni ülesanne on koordineerida arengukava elluviimist eri sektorite ja linnaosade vahel, määratleda prioriteedid ja ressursside vajadus, kinnitada tegevuskavad, kuulata ja hinnata aruandeid.

Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2008 määrusega nr 46 „Tallinna Tervisekoalitsiooni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine” moodustati Tallinna Tervisekoalitsioon linnavalitsuse alatise komisjonina ja kinnitati selle põhimäärus. Määruse § 5 kohaselt on komisjon kuni 35-liikmeline, esimeheks linnapea ja aseesimeheks sotsiaalhoolduse ja -kindlustuse, tervishoiu, narkomaania ja AIDS-i ennetustegevuse valdkonna abilinnapea. Komisjoni kuuluvad ka linna ametiasutuste juhid. Komisjoni koosseisu kinnitab ja muudab linnavalitsus korraldusega.

Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 2008 korraldusega nr 1254-k "Tallinna Tervisekoalitsiooni koosseisu kinnitamine" kinnitatud koosseisus on tehtud muudatusi kuuel korral ning taas on tekkinud vajadus koosseisu muutmiseks. Haldusakti selguse huvides on otstarbekas nimetatud korraldus tunnistada kehtetuks ja anda uus korraldus.

Tallinna Tervisekoalitsiooni esimehena jätkab linnapea Edgar Savisaar, aseesimehena abilinnapea Merike Martinson, liikmetena abilinnapead Taavi Aas, Mihhail Kõlvart, Kalle Klandorf, Arvo Sarapuu ja Eha Võrk, ametite juhatajad Vahur Keldrima, Andres Pajula, Rein Ilves, Aini Härm, Andres Harjo ja Ain Valdmann, linnaosade vanemad Mihhail Korb, Marek Jürgenson, Tiit Terik, Helle Kalda, Andrei Novikov ja Karin Tammemägi ning linnakantselei linna avalike suhete teenistuse meediajuht Mati Kirotar. Riigikogu liige Jüri Ratas, Tallinna Linnavolikogu esimees Toomas Vitsut, Rahvusvahelise Tervisedenduse Assotsiatsiooni asepresident Anu Kasmel, Tallinna Tõnismäe Reaalkooli direktor Niina Sõtnik, Tervise Arengu Instituudi ekspert Tiiu Härm, Terviseameti Põhja talituse direktor Natalja Šubina, Tallinna Tehnikaülikooli teadusprorektor Erkki Truve ja Tallinna linna noortevolikogu liige Dmitri Moskovtsev. Komisjoni sekretärina jätkab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tervishoiuosakonna juhataja Ene Tomberg.

Komisjoni koosseisu lisanduvad Tallinna Keskkonnaameti juhataja asendaja Relo Ligi, Pirita linnaosa vanem Tõnis Mölder, Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Jaanus Riibe, Tallinna Linnavolikogu liige Elmar-Johannes Truu, Tallinna Ülikooli arendusprorektor Eve Eisenschmidt ja TSM Projektijuhtimise OÜ juhatuse liige Einar Vettus.

 Korralduses nimetatud isikud on andnud nõusoleku osalemiseks komisjoni töös.

 

Raivo Allev

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja asetäitja - osakonna juhataja

ameti juhataja ülesannetes

 

 

Koostaja: Küllike Kasuri, 645 7451, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 27.02.2014