Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Külmallika tn 8a, Tiigi tn 11, 12, 15 ja 17 katastriüksuste aadresside korrastamine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 12.03.2014 korraldus number 358
Redaktsiooni kehtivus:12.03.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

12. märts 2014 nr 358-k

Külmallika tn 8a, Tiigi tn 11, 12, 15 ja 17 katastriüksuste aadresside korrastamine Nõmme linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2 ja § 9 lg 1 ning Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. juuli 2000 määrusega nr 44 kinnitatud Tallinna aadressitähiste eeskirja p-ga 1.3.2 ning tulenevalt katastriüksuste aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuse aadressid Nõmme linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Külmallika tn 8a

Katastritunnus - 78404:409:4050

Uus aadress - Kaste tn 4

1.2 Senine aadress - Tiigi tn 11

Katastritunnus - 78404:409:2130

Uus aadress - Tiigi tn 1

1.3 Senine aadress - Tiigi tn 15

Katastritunnus - 78404:409:2440

Uus aadress - Tiigi tn 3

1.4 Senine aadress - Tiigi tn 17

Katastritunnus - 78404:409:4080

Uus aadress - Tiigi tn 5

1.5 Senine aadress - Tiigi tn 12

Katastritunnus - 78404:409:0150

Uus aadress - Tiigi tn 4

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu hoonetel 15. maiks 2014.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks H. Siitkale, A. Saviirile, K.-O. Tullusele, A. Vagertile, J. Metsale, J. Hundile, A. Hundile  ja Nõmme Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär