Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruse nr 28 "Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 12.03.2014 määrus number 18
jõustumine 22.03.2014

Redaktsiooni kehtivus 22.03.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  12. märts 2014 nr 18

Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruse nr 28 „Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 30 lg 1 p 4, liiklusseaduse § 6 lg 4, § 186 lg 4 ja teeseaduse  § 25 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine§-ga 1.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruse nr 28 „Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas“ paragrahvi 6 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Tallinna Kommunaalameti ettepanekul, tulenevalt ilmastikuoludest või erakorralisest vajadusest, võib Tallinna Transpordiameti juhataja oma käskkirjaga kehtestada tänava seisunditaseme nõuete täitmise eesmärgil lõigetes 1 ja 2 ning lõike 5 punktis 2 nimetatud ajavahemikest erinevad ajavahemikud. Käskkiri avaldatakse ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ning Tallinna linna veebilehel.“.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär