Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Västriku tn 1a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 26.02.2014 korraldus number 290
Redaktsiooni kehtivus:26.02.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

26. veebruar

2014 nr

290-k

Västriku tn 1a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ning Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 “Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi kaalutlusi:

- planeeritud ala asub Kristiine linnaosas Västriku, Tedre, Ööbiku ja Pardi tänava vahelises kvartalis, Västriku tänava ääres. Planeeritud ala juhtotstarve on Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneering on Tallinna üldplaneeringuga kooskõlas;

- Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneering“, mille üheks eesmärgiks on vältida valglinnastumist tihendades olemasolevaid elamualasid. Detailplaneering järgib koostamisel oleva üldplaneeringu põhimõtteid, kuna krundi jagamisel ja uue üksikelamu kavandamisel tihendatakse olemasolevat kesklinna lähedast elamupiirkonda;

- arvestades, et tegemist on polüfunktsionaalse piirkonnaga, kus on nii sotsiaal-, äri- kui ka eluhooneid mille kõrgus varieerub 1-4 korruseni, arvestab planeeritud lahendus nii hoonete korruselisuselt, funktsioonilt kui ka kavandatud kruntide struktuurilt ümbritsevat linnaruumi. Lahendus toetab mitmekesise keskkonna loomist, kus hooned ning tänavaruum on korrastatud;

- detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavaga aastateks 2006-2014“.

1. Kehtestada Kristiine linnaosas 0,25 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Västriku tn 1a kinnistu detailplaneering, Linnaruumi OÜ töö nr 15/12. Detailplaneeringu eesmärk on jagada Västriku tn 1a kinnistu ning määrata ehitusõigus ühel krundil kuni 2-korruselise üksikelamu rekonstrueerimiseks ja/või laiendamiseks või uue püstitamiseks ning teisel krundil kuni 2-korruselise üksikelamu rajamiseks. Mõlemale krundile võib ehitada kaks abihoonet. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes


Tallinna Linnavalitsuse 26. veebruari 2014

korralduse nr 290-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

“Västriku tn 1a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“ juurde

Tallinna Linnavalitsuse korraldusega kehtestatakse Kristiine linnaosas 0,25 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Västriku tn 1a kinnistu detailplaneering, Linnaruumi OÜ töö nr 15/12. Detailplaneeringu eesmärk on jagada Västriku tn 1a kinnistu ning määrata ehitusõigus ühel krundil kuni 2-korruselise üksikelamu rekonstrueerimiseks ja/või laiendamiseks või uue püstitamiseks ning teisel krundil kuni 2-korruselise üksikelamu rajamiseks. Mõlemale krundile võib ehitada kaks abihoonet. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav ala, suurusega 0,25 ha, asub Tallinnas Kristiine linnaosas, Västriku, Tedre, Ööbiku ja Pardi tänava vahelises kvartalis, Västriku tänava ääres.

Planeeritaval alal asub elamumaa sihtotstarbega Västriku tn 1a kinnistu, millel paikneb 2-korruseline elamu koos abihoonetega.  Kinnistu ühisomanikud on M. Tilk ja S.Tilk.

2. Tallinna üldplaneering ja koostatav Kristiine linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga on planeeritava ala juhtotstarbeks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid.

Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati Kristiine linnaosa üldplaneering“. Nimetatud otsuse p 1 kohaselt on üldplaneeringu eesmärgiks Kristiine linnaosa pikaajaliste arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos uute elamu- ja bürooalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamisel täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut Kristiine linnaosa osas. Koostamisel oleva Kristiine linnaosa üldplaneeringu maakasutusplaani kohaselt jääb planeeritav ala väikeelamute juhtotstarbega alale, kuhu võib kavandada kuni 2-korruselisi katusekorrusega väikeelamuid ning lähemat ümbrust teenindavaid kaubandus-teenindusettevõtteid, jne.

Planeeringus kavandatavate kuni 2-korruseliste elamute rajamine on kooskõlas Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärgi ja linna üldiste arengusuundadega.

3. Kehtiv detailplaneering

Planeeritava maa-ala kohta ei ole varem kehtestatud detailplaneeringut.

4. Detailplaneeringus kavandatu

Detailplaneeringus nähakse ette Västriku tn 1a kinnistu jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks. Moodustatavale krundile pos 1 määratakse ehitusõigus olemasoleva elamu rekonstrueerimiseks ja/või laiendamiseks või soovi korral uue üksikelamu püstitamiseks. Krundi piiri äärde jäävad abihooned nähakse ette lammutada. Juurdepääs krundile pos 1 on Västriku tänavalt. Moodustatavale krundile pos 2 kavandatakse  kuni 2-korruselise üksikelamu rajamine. Juurdepääs krundile pos 2 on Västriku tänavalt läbi krundi pos 1.

Mõlemale krundile (pos 1 ja pos 2) on lubatud ehitada kaks abihoonet.

Parkimislahendus on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavaga aastateks 2006-2014“, kavandatud on 6 parkimiskohta.

Planeeritava ala kohta koostas E. Tekko puittaimestiku haljastusliku hinnangu. Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34 Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord kohaseid I väärtusklassi puid planeeringualas ei kasva, küll aga seitse II väärtusklassi puud ja põõsast. Ülejäänud haljastus kinnistul koosneb valdavalt viljapuudest ja -põõsastest ning koduaiale iseloomulikest ilupõõsastest. Planeeringulahenduse kohaselt likvideeritakse 25 III -V väärtusklassi viljapuud ja põõsast, millel vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord puudub asendusistutuse vajadus.

Finestum Ehitusekspertiisid OÜ koostas planeeritava ala kohta radooni mõõdistuse raporti, mille kohaselt on radoonitase planeeritaval alal keskmisel tasemel ning kasutusele tuleb võtta radooni vähendamise meetmed - korralik ehituskvaliteet ja radoonikile või vajadusel ka mingi muu spetsiifiline kaitsemehhanism. Detailplaneeringus on nõue ehitusprojekti koostamisel arvestada Eesti standardi EVS 840:2009 „Radooniohutu hoone projekteerimine“ nõudeid.

Planeeritud maa-ala asub kaugküttepiirkonnas, kuid vastavalt Aktsiaseltsi Tallinna Küte tehnilistele tingimustele asub lähim liitumispunkt Aktsiaseltsile Tallinna Küte kuuluva soojatrassiga 115 meetri kaugusel. Kuna kahe üksikelamu soojaga varustamiseks kaugküttega ühinemisel torustiku rajamine on ebamõistlikult kulukas ja koormav on hoonete soojusvarustus lahendatud Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisa Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus punkti 2.3 kohaselt lokaalselt, kasutades lokaalset gaasikatlamaja või muid alternatiivseid kütteallikaid (tahkeküte, päikesepaneelid, soojuspumbad vms). Hoonete küttelahendus esitatakse ehitusprojekti koostamisel.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 4. jaanuaril 2013 registreeritud taotlusega M. Tilk, kes soovis kinnistu jagamist ja ehitusõiguse määramist kuni 2-korruselise elamu ehitamiseks. Kinnistu teine omanik on 15. jaanuaril 2013 nõustunud detailplaneeringu algatamisettepanekuga.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja M. Tilk sõlmisid 11. aprillil 2013 planeeringu koostamise tellimise ja koostamise õiguse üleandmise lepingu nr 3-6/73.

Detailplaneeringu koostamine algatati algatamisettepaneku alusel Tallinna Linnavalitsuse 29. aprilli 2013 korraldusega nr 587-k „Västriku tn 1a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli jagada elamumaa sihtotstarbega Västriku tn 1a kinnistu ning määrata ehitusõigus kuni 2-korruselise elamu ehitamiseks, teisel krundil olemasolevat ehitusõigust ei muudeta. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Detailplaneeringu algatamise teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 4. mail 2013, ajalehes Pealinn 13. mail 2013 ja ajalehes Kristiine Leht 23. mail 2013. Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtadega sai tutvuda 8. - 17. maini 2013, vastav teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 8. mail 2013. Vastuväiteid ega parandusettepanekuid ei esitatud.

Detailplaneeringu koostas Linnaruumi OÜ. Detailplaneering on koostatud lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 29. aprilli 2013 korraldusest nr 587-k „Västriku tn 1a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusega nr 52 „Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“. Detailplaneeringule on lisatud Finestum Ehitusekspertiisid OÜ koostatud radoonihinnang ja E. Tekko koostatud haljastuslik hinnang.

Algatamise korralduses olevad lähteseisukohad ja lisatingimused nägid ette kinnistu jagamist nii, et kruntide vaheline piir kulgeks olemasolevast elamust 4 meetri kauguselt ja uuele krundile kavandatav elamu jääks olemasolevast elamust 8 meetri kaugusele. Tingimus on täidetud. Tingimus, mis käsitles juurdepääsu sätestas, et juurdepääs uuele krundile näha ette läbi transpordimaa sihtotstarbega Tedre tn T4 kinnistu; kinnistu omanikega kokkuleppele mittejõudmisel, kavandada juurdepääs olemasoleva elamu krundilt. Kuna juurdepääsu osas kokkuleppele ei jõutud, on juurdepääs kavandatud olemasoleva elamu krundilt. Ülejäänud algatamise korralduses määratud lisanõuded, mis puudutasid haljastust, sademevee ärajuhtimist, täiendavaid uuringuid ja koostööd on samuti täidetud.

Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lõikes 2 loetletud isikutega on detailplaneeringu koostamisel tehtud koostööd ja § 15 lõikes 3 loetletud ametitega on detailplaneering kooskõlastatud.

Kristiine Linnaosa Valitsus, Kristiine linnaosa halduskogu, Päästeameti Põhja päästekeskus ja planeeritava kinnistu Västriku tn 1a omanikud S. Tilk ja M. Tilk detailplaneeringu koostamise käigus tehtava koostöö ajal ega detailplaneeringut kooskõlastades märkuseid ei esitanud.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et ehitusprojekt kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga.

Nõue ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud.

Elektrilevi OÜ, Aktsiaselts Eesti Gaas, Aktsiaselts KH Energia-Konsult, Elion Ettevõtted Aktsiaselts ja AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastasid detailplaneeringu lisatingimustel. Tingimused on lisatud detailplaneeringu seletuskirja arvestamiseks ehitus- ja tööprojektide koostamisel.

Planeeritud maa-alale ei ole detailplaneeringus ette nähtud avalikuks kasutamiseks kavandatud teid või kõnniteid, samuti ei ole kavandatud rajada üldkasutatavat haljastust ega ehitada üldkasutatavat välisvalgustust ja/või vihmaveekanalisatsiooni. Eeltoodust tulenevalt ei ole vajalik sõlmida detailplaneeringust huvitatud isiku või tema poolt näidatud isikuga ehitusseaduse § 13 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõike 1 kohast teede ja tehnovõrkude väljaehitamise lepingut.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 20. novembri 2013 korraldusega nr 1609-k „Västriku tn 1a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Kristiine linnaosas“, eesmärgiga jagada Västriku tn 1a kinnistu ning määrata ehitusõigus ühel krundil kuni 2-korruselise üksikelamu rekonstrueerimiseks ja/või laiendamiseks või uue püstitamiseks ning teisel krundil kuni 2-korruselise üksikelamu rajamiseks. Mõlemale krundile võib ehitada kaks abihoonet. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 25. novembril 2013 ja ajalehes Pealinn 9. detsembril 2013. Teade avaliku väljapaneku asukoha ja aja kohta ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 20. detsembril 2013. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 8.-21. jaanuarini 2014.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel vastuväiteid ja ettepanekuid ei esitatud. Kuna detailplaneeringu menetluse käigus lahendamata vastuväiteid ei jäänud, ei olnud vaja esitada detailplaneeringut planeerimisseaduse § 23 lõike 2 punkti 1 kohaselt maavanemale kohustuslikuks järelevalveks.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 punktile 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Västriku tn 1a kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Tedre tn 11 // Västriku tn 1, Västriku tn 1a, Västriku tn 3, Västriku tn 3c, Tedre tn 5, Tedre tn 7 ja Tedre tn 9 kinnistute omanikele.

Planeerimisseaduse § 24 lõike 3 kohaselt kehtestab detailplaneeringu, mille koostamise üle ei teostata järelevalvet, või maavanema poolt järelevalve käigus heakskiidetud detailplaneeringu kohalik omavalitsus. Tallinna linna ehitusmääruse § 20 lõike 4 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega, v.a juhul kui planeeritud maa-ala kohta esinevad planeerimisseaduse § 10 lõike 61 toodud asjaolud - puudub üldplaneering või soovitakse üldplaneeringut muuta, planeering koostatakse riikliku kaitse alla võetud maa-alal või selle kaitsevööndis, samuti riikliku kaitse alla võetud mälestise kaitsevööndis või loodusobjekti kaitsevööndis oleval maa-alal, planeering koostatakse ranna või kalda piiranguvööndis looduskaitseseaduse tähenduses, planeeringuga kavandatakse linnaehituslikult olulisi muudatusi või planeeritud maa-ala asub linnaehituslikult olulises piirkonnas, planeering koostatakse miljööväärtuslikule hoonestusalale või selle moodustamiseks, planeering koostatakse olulise ruumilise mõjuga objekti kavandamiseks, planeering koostatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuse kavandamiseks. Nimetatud asjaolusid ei esine ning seega ei kuulu Västriku tn 1a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine volikogu pädevusse tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktist 33.

Arvestades eeltoodut, on esitatud Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks korralduse eelnõu „Västriku tn 1a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“.

Anu Hallik-Jürgenstein

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes