Tallinna linnale 2013. aastal antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste III jaotus ametiasutuste lõikes ja omatulude ja tegevuskulude suurendamine

Tallinna Linnavalitsus 19.02.2014 korraldus number 261

Redaktsiooni kehtivus 19.02.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. veebruar

2014 nr

261-k

Tallinna linnale 2013. aastal antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste III jaotus ametiasutuste lõikes ja omatulude ja tegevuskulude suurendamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 36 "Tallinna linna 2013. aasta eelarve" § 2 p-de 1 ja 9 alusel ning tulenevalt Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja Tallinna Kommunaalameti taotlustest

1. Kinnitada Tallinna linnale 2013. aastal antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste III jaotus ametiasutuste lõikes summas 5 420 306 € vastavalt lisale 1 „Kulude eelarve (riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste arvelt)“ ja lisale 2 „Investeerimistegevuse eelarve“.

2. Kinnitada asutuste omatulude kavandatust suuremas mahus täitmine 2013. aastal vastavalt lisale 3 „Omatulude eelarve“ ja sellele vastav kulude suurendus vastavalt lisale 4 „Kulude eelarve (omatulude arvelt)“.

3. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 10. aprilli 2013 korralduse nr 482-k "Tallinna linna 2012. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2013. eelarveaastasse" lisa 1 vähendades investeerimisprojekti „Tallinna Kiirabi peahoone renoveerimine“ kulutusi 177 328 € võrra ja lisades muude investeerimisprojektide loetellu „Tallinna Kiirabi põhivara soetused“, mille kulutusteks nähakse ette 131 760 €.

4. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 10. aprilli 2013 korralduse nr 482-k „Tallinna linna 2012. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2013. eelarveaastasse“ lisa 2 alljärgnevalt:

4.1 suurendada eelarvepositsiooni „Tallinna Kiirabi“ kulusid 45 568 € võrra;

4.2 suurendada toote „Raamatukogud“ töötasu 29 € võrra, toote kulud tervikuna ei muutu.

5. Suurendada eelarvepositsiooni „tulekustutusvee tasud ja tuletõrjehüdrantide hoolduskulud“ 2013. aasta kulusid 6 484 € eelarvepositsiooni „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitus (a)“ kokkuhoiu arvelt eelarvepositsiooni „Vesi ja kanalisatsioon“ üldsumma piires vastavalt Tallinna Linnavolikogu 3. oktoobri 2013 määruse nr 52 „Tallinna linna 2013. aasta teine lisaeelarve“ lisa 3 „Kulude eelarve“ jaotises „Kommunaalameti haldusala“ linnavalitsusele antud volitusele.

6. Ametiasutustel kasutada projektide kulude eristamiseks muudest kuludest raamatupidamisarvestuses majandustehingute kirjendamisel projektikoode.

7. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna ametiasutustele.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisad