Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Arvamuse andmine Rahumäe tee 2e maa riigi omandisse jätmise kohta
Tallinna Linnavalitsus 12.02.2014 korraldus number 187
Redaktsiooni kehtivus:12.02.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

12. veebruar

2014 nr

187-k

Arvamuse andmine Rahumäe tee 2e maa riigi omandisse jätmise kohta

Maareformi seaduse § 28 lg 1 p 7, maakatastriseaduse § 18 lg 6, ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 50, § 54 lg 1, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2 lg 1 ja lg 2, § 4 p 3, § 5 ja § 6 p 1, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 „Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“, 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996 määrusega nr 226 kinnitatud „Maa riigi omandisse jätmise korra“ p-dega 7, 8 ja 9, Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning tulenevalt Maa-ameti 13. jaanuari 2014 taotlusest nr 6.2-9/7

1. Maa riigi omandisse jätmise taotluses on märgitud järgmised andmed riigi omandisse taotletava maa kohta:

1.1 asukoht Kristiine linnaosa, piiriettepaneku number AT1401070008;

1.2 pindala 756 m² vastavalt Maa-ameti koostatud asendiplaanile;

1.3 maakasutuse sihtotstarve elamumaa (001; E) 100%;

1.4 maa jäetakse riigi omandisse seoses vajadusega arvata see riigi maareservi.

2. Määrata riigi omandisse taotletava maaüksuse koha-aadress ja sihtotstarve alljärgnevalt:

2.1 koha-aadress Kristiine linnaosa Rahumäe tee 2e;

2.2 sihtotstarve vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. oktoobri 2013 korralduse nr 1433-k „Munitsipaalomandisse taotletavatele maatükkidele sihtotstarbe määramine“ punktile 2 elamumaa (001; E) 100%.

3. Arvamus maa riigi omandisse jätmise kohta:

mitte nõustuda maa jätmisega riigi maareservi. Taotletav Rahumäe tee 2e maaüksus asub endisel Tallinna linnale kuulunud kinnistul nr K-3072. Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 1993 otsusega „Tallinna linnale kuni 16. juunini 1940.a. kuulunud maa munitsipaalomandusse taotlemine“ on endised 16. juunini 1940 Tallinna linnale kuulunud kinnistud otsustatud taotleda Tallinna linna munitsipaalomandisse.

Rahumäe tee 2e maaüksuse Tallinna linna munitsipaalomandisse andmise taotlus on Harju maavanemale esitatud 4. novembril 2013. Tallinn linn taotles Rahumäe tee 2e maad vastavalt Tallinna üldplaneeringule korruselamualana elamumajanduse korraldamiseks, täitmaks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikes 1 ja lõike 3 punktis 2 omavalitsusüksusele pandud ülesandeid. Harju Maavalitsus tagastas maa munitsipaalomandisse andmise taotluse 12. detsembri 2013 kirjaga nr 8-3/2013/6027, põhjendades, et Maa-amet Keskkonnaministeeriumi volitatud asutusena on Harju Maavalitsusele 3. detsembril 2013 saadetud kirjas nr 6.2-10/16425 väljendanud huvi Rahumäe tee 2e maaüksuse riigi omandisse jätmiseks ning Tallinna Linnavaraameti taotlusest ei nähtu, et Rahumäe tee 2e maaüksusele kavandatakse rajada avalik-õigusliku iseloomuga objekte

ja maad omamata jäävad omavalitsusel talle seadusega pandud avalik-õigusliku iseloomuga ülesanded täitmata.

Riigi omandisse taotletavale maa-alale ei ole esitatud maa ostueesõigusega erastamise taotlusi.

Tallinna üldplaneeringu kohaselt jääb taotletav Rahumäe tee 2e maaüksus korruselamute maakasutusfunktsiooniga alale, mis on põhiliselt kahe- ja enamakorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandus-teenindusettevõtted, garaa˛ikooperatiivid jm; paneelelamupiirkondades ka bürood jm keskkonnaohutud ettevõtted.

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71  algatatud Kristiine linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Rahumäe tee 2e maaüksus segahoonestusalal, kus uute hoonete kavandamisel ja detailplaneeringute koostamisel on vajalik koostöö Kaitseministeeriumiga.

Taotletava maaüksuse kohta puudub kehtiv / menetluses olev detailplaneering.

Riigi omandisse jätmiseks taotletaval maaüksusel asuvad järgmised tehnovõrgud, mille suhtes on maaomanikul asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 alusel talumise kohustus: kolm veetrassi, kanalisatsioonitrassid ja madalpingekaablid.

4. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks Maa-ametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes