Tallinna linna 2014. aasta eelarves teenistujate ja juhtide palgatõusuks ette nähtud vahendite jaotus

Tallinna Linnavalitsus 29.01.2014 korraldus number 120

Redaktsiooni kehtivus 29.01.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

29. jaanuar

2014 nr

120-k

Tallinna linna 2014. aasta eelarves teenistujate ja juhtide palgatõusuks ette nähtud vahendite jaotus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2013 määruse nr 59 „Tallinna linna 2014. aasta eelarve“ § 2 punkti 3 alusel

1. Kinnitada Tallinna linna 2014. aasta eelarves teenistujate ja juhtide palgatõusuks ette nähtud vahendite jaotus vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna ametiasutustele ja linna finantsteenistusele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Tiina Kitsing

Linnakantselei linna õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

Lisa