Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse vahel sõlmitava tegevustoetuse lepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Ain Valdmannile
Tallinna Linnavalitsus 29.01.2014 korraldus number 110
Redaktsiooni kehtivus:29.01.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

   29. jaanuar

2014 nr

110-k

Tallinna linna ja Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse vahel sõlmitava tegevustoetuse lepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Ain Valdmannile

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 30 lg 1 p 3 ja § 35 lg 5 alusel ning  kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2013 määruse nr 59 “Tallinna linna 2014. aasta eelarve“ lisaga 3 „Kulude eelarve“

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse vahel sõlmitava tegevustoetuse lepingu projekt.

2. Volitada Tallinna Kommunaalameti juhatajat Ain Valdmanni Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud tegevustoetuse lepingule.

3. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Tiina Kitsing

Linnakantselei linna õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

Lisa - Tegevustoetuse leping