Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 13.06.2013 nr 32
Akt viitab
 
Tlv m 21.12.2011 nr 133
 
Tlv m 22.11.2011 nr 123
 
Tvk m 18.09.2008 nr 30
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Avatud hankemenetlusega riigihanke korraldamine Lasnamäe munitsipaalkaupluse käitamise teenuse tellimiseks ning volituse andmine Tallinna Turud direktorile Tiia-Liis Jürgensonile
Tallinna Linnavalitsus 22.01.2014 korraldus number 86
Redaktsiooni kehtivus:22.01.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

22. jaanuar

2014 nr

86-k

Avatud hankemenetlusega riigihanke korraldamine Lasnamäe munitsipaalkaupluse käitamise teenuse tellimiseks ning volituse andmine Tallinna Turud direktorile Tiia-Liis Jürgensonile

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 30 lg 1 p 3, § 35 lg 5, riigihangete seaduse § 10 lg 1 p 2 ja § 25 lg 1 ning Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise korra“ § 3 lg 1 p 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 22. novembri 2011 määrusega nr 123 „Riigihangete korraldamine ja 21. detsembri 2011 määrusega nr 133 „Tallinna Turgude põhimäärus

1. Tallinna Turgudel korraldada avatud hankemenetlusega riigihange Lasnamäe munitsipaalkaupluse käitamise teenuse tellimiseks korralduse lisas  toodud tingimustel.

2. Volitada Tallinna Turgude direktorit Tiia-Liis Jürgensoni andma riigihankel edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja kasutusse aadressil Punane tn 48a asuvad ruumid teenuse osutamiseks korralduse lisas  toodud tingimustel.

3. Tallinna Ettevõtlusametil teha korraldus teatavaks hallatavale asutusele Tallinna Turud.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär


Tallinna Linnavalitsuse 22. jaanuari 2014

korralduse nr 86-k

LISA

Riigihanke „Lasnamäe munitsipaalkaupluse käitamise teenuse tellimine“ lähteülesanne

1. Teenuse lühikirjeldus

1.1 Täitja osutab jaekaubanduse teenust munitsipaalkaupluses ja teisi sellega seonduvaid teenuseid (ühiselt nimetatud teenused). Kolmandatele isikutele osutab kaupleja üksnes jaekaubanduse teenust, hulgikaubanduse teenuse pakkumine on keelatud. Jaekaubanduse teenust osutab täitja osaliselt tellijaga kokkulepitud hindadega tellijalt tasu eest üüritud ruumides 24 kuu jooksul ajavahemikus 31. maist 2014 kuni 31. maini 2016. Mõjuva põhjuse korral (näiteks hankemenetluse vaidlustus vmt hankijast sõltumatu asjaolu) võivad tellija ja täitja kokku leppida hilisema jaekaubanduse teenuse osutamise alguse kuupäeva. Sellisel juhul pikeneb ka jaekaubanduse teenuse osutamise lõpptähtaeg.

1.2 Termin „teised teenused“ hõlmab muuhulgas, kuid mitte ainult kõiki lähteülesandes, hankedokumentides ja hankelepingus nimetatud töid ja toiminguid, mis on vajalikud hankelepingu täitmiseks ja selle eesmärgi saavutamiseks.

1.3 Tellija maksab täitjale teenuse osutamise eest tasu edukaks tunnistatud pakkumuses näidatud summas.

2. Nõuded jaekaubandusele

2.1 Jaekaubanduse teenuse osutamine toimub seitsmel päeval nädalas vähemalt kell 09.00-19.00. Täitjal on kohustus osundatud ajal jaekaubanduse teenust pakkuda. Täitjal on õigus teenust pakkuda ajaliselt kauem, kõik sellega seonduvad kulud kannab täitja.

2.2 Täitjal on kohustus müüa munitsipaalkaupluse ostukorvis nimetatud kaupu munitsipaalkaupluse ostukorvis määratud hindadega.

2.3 Munitsipaalkaupluse ostukorvi kaupade hind fikseeritakse reeglina üheks kuuks. Esimesel korral vaadatakse munitsipaalkaupluse ostukorvi kaupade hinnad üle ja vajadusel muudetakse 20 päeva enne munitsipaalkaupluse avamist ja hiljem igakuiselt. Tellija otsustab, kas munitsipaalkaupluse ostukorvi kaupade hinda muudetakse ja millises ulatuses seda muudetakse. Muutmise vajadus otsustatakse iga kuu 20-ndal kuupäeval (esimene kord 20 päeva enne kaupluse avamist). Tellijal on õigus võrrelda munitsipaalkaupluse ostukorvi kaupade hindu viie Tallinnas asuva kauplusega, mille kauplejatel on Tallinnas enam kui kaks müügikohta. Kui vähemalt ühes võrdluses olnud kaupluses on kauba hind munitsipaalkaupluse kauba hinnast madalam, võrdsustatakse munitsipaalkaupluse kauba hind madalaima hinnaga. Kui kõigis viies kaupluses on kauba hind munitsipaalkaupluse kauba hinnast kõrgem, võrdsustatakse munitsipaalkaupluse kauba hind neist madalaima hinnaga. Allahindluse kampaaniaid ei arvestata. Alandamisele või tõstmisele kuulub üksnes võrreldava kauba hind. Munitsipaalkaupluse ostukorvi kauba hinna muutmisest teavitab tellija täitjat viivitamata kirjalikult 20-ndale kuupäevale järgneval tööpäeval, lisades asjaomase põhjenduse ja täitja nõudmisel ka tõendid. Vaidluse korral tõendab kumbki pool neid asjaolusid, millele tema väited tuginevad.

2.4 Täitjal ei ole lubatud müüa munitsipaalkaupluse ostukorvis nimetatud kaupa kallima hinnaga, kui munitsipaalkaupluse ostukorvis määratud hind, mis kujuneb punktis 2.3 ettenähtud viisil. Täitjal on õigus müüa munitsipaalkaupluse ostukorvis nimetatud kaupu punkti 2.3 alusel kujunenud munitsipaalkaupluse ostukorvi hinnast odavamalt sellest tellijat eelnevalt informeerimata.

2.5 Täitja on kohustatud tegema kõik endast oleneva, et munitsipaalkaupluse ostukorvis loetletud kaup oleks kogu jaekaubanduse teenuse osutamise aja jooksul klientidele kättesaadav. Kui munitsipaalkaupluse ostukorvis nimetatud kaup või kaubad ei ole olnud 48 tunnist (sealhulgas) kauem munitsipaalkaupluses kättesaadavad, on tellijal õigus nõuda täitjalt leppetrahvi.

2.6 Lisaks munitsipaalkaupluse ostukorvis nimetatud kaupadele on täitjal kohustus müüa ka teisi toidu- ja esmatarbekaupu, mida täitja müüb hinnaga, mis on võrdne täitja Tallinna teistes kauplustes müüdava sama kauba hinnaga juhul, kui täitjal on Tallinnas kauplusi. Kui täitjal ei ole Tallinnas teisi kauplusi, tuleb osundatud kaupu müüa hinnaga, mis on sarnase kauba madalaim  müügihind täitja teistes kauplustes. Kontrolli käesoleva punkti täitmise üle teostab tellija. Tellija ja täitja on kohustatud tõendama oma etteheiteid ja vastuväiteid kirjalikult.

2.7 Täitja võtab munitsipaalkaupluses kasutusele kliendikaardina Tallinna ühiskaardi. Täitjal ei ole lubatud kasutada munitsipaalkaupluses ühtki teist kliendi-, soodus- vm kaarti. Tallinna ühiskaart annab muuhulgas õiguse osta kampaania raames soodushinnaga kaupu. Täitja on kohustatud korraldama alaliselt kampaaniaid, müües munitsipaalkaupluse ostukorvis nimetamata vähemalt kolme erinevat kaupa üheaegselt kahe nädala jooksul vähemalt 10% soodsamalt punktis 2.6 nimetatud müügihinnast. Soodushind kehtib vaid Tallinna ühiskaardi omanikele. Esimene kampaania algab 2 (kaks) nädalat pärast munitsipaalkaupluse avamist. Käesoleva kohustuse raames ei tohi müüa kaupu, mille realiseerimistähtaeg on samal või järgmisel päeval. Samuti ei tohi müüa kaupu, mille realiseerimistähtaeg on ületatud.

2.8 Munitsipaalkaupluses Tallinna ühiskaardi kasutamisega seonduvad kulud (muudatused süsteemides jmt) kooskõlastab täitja eelnevalt tellijaga, kes hüvitab kooskõlastatud muudatustega kaasnevad mõistlikud ja põhjendatud kulud.

2.9 Tellija võib tasuda turundusega seotud kulutuste (kulud reklaamile, teavitamisele jmt) eest, mis kaasnevad Tallinna ühiskaardi kui kliendikaardi kasutusele võtmise ja kasutamisega. Selliste kulutuste suuruse ja vajalikkuse otsustab tellija omal algatusel või täitja ettepanekul.

2.10 Täitjal on kohustus anda tellijale täiendava tasuta iga päev üle munitsipaalkaupluses müüdavad kaubad, mille realiseerimistähtaeg on samal või järgmisel päeval ning mida täitja ei pea võimalikuks müüa enne realiseerimistähtaega. Täitjal on õigus anda tellijale iga päev üle kaubad, mille realiseerimistähtaeg on samal või järgmisel päeval ning mida müüakse täitja teistes müügikohtades. Tellijal on õigus otsustada, millises ulatuses ja millistel tingimustel kaupa vastu võtta. Kõik kauba üleandmisega seonduvad kulud kannab tellija.

3. Munitsipaalkaupluse ostukorv ja munitsipaalkaupluse ostukorvi hind (koos käibemaksuga)

Kaup

Hind

leib, viilutatud, 1 kg

0.75

sai, viilutatud, 1 kg

0.90

makaronid (Sarvekesed), 1 kg

0.60

nisujahu, tüüp 550, 1 kg

0.60

riis, 1 kg

0.75

manna, 1 kg

0.65

pastöriseeritud piim 2,5 % kiles, 1 l

0.45

kohupiim 1 kg

3.40

keefir 2,5 %, kiles, 1 l

0.45

hapukoor 20 %, 1 kg

1.55

või 82 %, 1 kg

4.90

juust, rasva vähemalt 26 %, 1 kg

5.90

viiner, vähemalt 50 % liha, 1 kg

3.45

keeduvorst, vähemalt 50 % liha, 1 kg

3.45

kodune hakkliha, 50% sea, 50% veise, 1 kg

3.85

kanamunad M, 10 tk

0.95

toiduõli, 1 l

1.15

peensuhkur, 1 kg

0.75

kohv, jahvatatud oakohv, 1 kg

4.40

tee must, purutee, 1 kg

4.50

pakendatud broiler, maitsestamata, 1 kg

2.15

pakendatud supikogu, 1 kg

1.45

pakendatud raguukondid, 1 kg

1.15

pakendatud sealiha kamaraga, 1 kg

2.95

kartul, pesemata, 1 kg

0.20

peet, 1 kg

0.20

porgand, 1 kg

0.20

valge peakapsas, 1 kg

0.20

mugulsibul, 1 kg

0.40

õun, 1 kg

0.45

tualettpaber 4 rulli

1.25

hambapasta 100 ml

1.75

pesupulber 400 g

1.50

nõudepesemisvahend 500 ml

0.95

4. Teenuse eest tasumine

4.1 Tellija tasub täitjale teenuse osutamise eest vastavalt edukaks tunnistatud pakkumuse summale. Teenuse osutamise eest makstakse tasu alates munitsipaalkaupluse avamisest. Tasumine toimub arve alusel. Tasu makstakse kord kvartalis hiljemalt kvartalile järgneva kuu 10-ks kuupäevaks. Esimesel korral tasutakse teenuse osutamise eest proportsionaalselt teenuse osutamise päevade arvuga 10. juulil eeldusel, et kauplus avatakse maikuus ning osutatud tasu makstakse teenuse eest, mida osutatakse ajavahemikul lepingu sõlmimisest kuni 30. juunini 2014. Teisel korral toimub tasumine 10. oktoobril 2014 jne. Tellija ei maksa ettemaksu.

5. Teenuse osutamise koht, ruumide kasutamise tingimused ja tasu ruumide kasutamise eest

5.1 Teenust osutatakse Tallinna linna asutuse Tallinna Turud kasutuses olevas hoones, mis asub aadressil Punane tn 48a. Täitjale antakse üürile osundatud hoones asuvad kaks müügipaviljoni, üldpinnaga 639,7 m2. Nimetatud ruumid on osa kinnistul asuvast Lasnamäe turu hoonetest. Ruumid on ühest küljest ühendatud kolmanda analoogilise müügipaviljoniga ning teisest küljest avaturuga (katusega kaetud avaletid). Kolmandat müügipaviljoni ja avaturu lette jääb kasutama asutus Tallinna Turud, kes korraldab neis aastaringselt turukaubandust. Ruumidega on võimalik tutvuda kokkulepitult tellija esindaja .......... tööpäevadel kell 09.00-17.00.

5.2 Ruumide kasutamise üüri suurus on 1.92 eurot ühe üldpinna ruutmeetri eest ühes kalendrikuus (kokku on üüri suurus 1228.22 eurot ühes kalendrikuus, millele lisandub käibemaks 20 %). Käibemaksu määra muutumisel muutub ka lõplik hind. Üüri makstakse alates ruumide valduse üleandmisest täitjale.

5.3 Üürile lisanduvad kõrvalkulud (elektrienergia, vesi ja kanalisatsioon, küte). Tellija ei tasu selliste teenuste eest nagu ruumides asuva vara kindlustus, ruumide valveteenus ja ruumide koristus. Täitja on kohustatud korraldama prügi käitamise ja ruumide koristuse, millega kaasnevad kulud kannab täitja. Täitja kannab ka selliste teenuste kulud, mille tellimise otsustab täitja.

5.4 Ruumid antakse kasutusse ilma sisustuseta.

5.5 Täitja tegevuskoha nimi on „Lasnamäe munitsipaalkauplus“, tellija võib seda nime muuta, kandes sellisel juhul kõik sellega seonduvad kulud (teavituskulud, munitsipaalkaupluse tähistamise kulud jne). Tellija poolt kasutusele võetud ja täitjale teatavaks tehtud munitsipaalkaupluse nime on täitja kohustatud teenuse osutamisel kasutama, sealhulgas kasutatakse nime reklaammaterjalides, majandustegevuse registri registreeringus ja seda asendavas majandustegevuse registris, veebilehe olemasolu korral ka veebilehel jne.

5.6 Tellija vastutab selle eest, et munitsipaalkaupluse majandus- või kutsetegevuse koht oleks nõuetekohaselt tähistatud, sealhulgas on tellija kohustus kanda seonduvad kulud. Tellija töötab välja ja vajadusel registreerib munitsipaalkaupluse kaubamärgi. Täitjal ei ole õigust munitsipaalkauplusega seonduvaid kaubamärke registreerida või kasutada ilma tellija nõusolekuta.

5.7 Täitjal on kohustus tähistada oma tegevuskoht hoones järgneva teabega: kauplemisaeg ja tegevuskoha nimi. Tähistus paigutatakse ehitisele ja sellega seonduvad kulud kannab tellija. Muu informatsiooni avaldamine hoonel ei ole lubatud.

5.8 Täitjal on õigus anda ruume allüürile tellija eelneval kirjalikul loal. Kui tellija otsustab luba mitte anda, ei pea tellija seda põhjendama.

6. Ruumide sisustamine ja vajalikud ümberehitustööd

6.1 Täitja ettepanekul korraldab tellija teenuse osutamiseks vajalikud, põhjendatud ja mõistlikud ruumide ümberehitustööd, mida tellija finantseerib. Ümberehitustööde vajaduse edastab täitja tellijale kirjalikult kahe nädala jooksul pärast hankelepingu sõlmimist. Tellija otsustab ümberehitustööde lõpliku vajaduse ja mahu ning tellib ümberehitustööd. Täitjal ei ole õigust ilma tellija nõusolekuta ümberehitustöid teostada.

6.2 Täitja ettepanekul ostab tellija teenuse osutamiseks vajaliku munitsipaalkaupluse sisseseade ja sisustuse (sealhulgas riiulid, külmletid, valgustus jne). Tellija ostab turuhinnaga üksnes munitsipaalkaupluse toimimiseks vajalikud seadmed ja sisustuse. Omandiõigus osundatud seadmetele ja sisustusele kuulub tellijale.

6.3 Punktides 6.1 ja 6.2 nimetatud kulutused kokku on kuni 90 000 eurot (ilma käibemaksuta).

7. Muud tingimused

7.1 Tellijal on õigus teha teavituskampaaniaid seoses munitsipaalkaupluse avamisega (sh on tellija esindajatel õigus korraldada ja osaleda munitsipaalkaupluse avaüritusel) ja ka muul ajal ükskõik millisel viisil (telereklaam, välireklaam, raadioreklaam vmt). Täitjal on õigus teha teavitus- ja reklaamikampaaniaid (v.a punktis 2.7 nimetatud alalised sooduskampaaniad) seoses munitsipaalkauplusega üksnes tellija eelneval kirjalikul nõusolekul.

7.2 Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 2008 määruse nr 30 „Alkohoolse joogi jaemüügi ja alkoholi reklaami kitsendused“ § 1 lg 6 p 1 kohaselt on turu territooriumil alkoholi jaemüük keelatud.

8. Täiendav info seoses vähese tähtsusega abiga

8.1 Hankelepingu alusel makstava tasu puhul on tegemist vähese tähtsusega abiga, mis on komisjoni määruse (EL) nr 360/2012, milles käsitatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi suhtes, tähenduses vähese tähtsusega abi. Seetõttu on tellija kohustatud jälgima, et uue vähese tähtsusega abi andmisel ei ületataks abi ülemmäära.

8.2 Komisjoni määruse (EL) nr 360/2012 preambuli p 4 kohaselt on abi lubatud, kui see ei ületa 500 000 eurot kolme majandusaasta jooksul. Ajavahemik määratakse kindlaks majandusaasta järgi, mida asjaomase liikmesriigi ettevõtja kasutab eelarve koostamiseks. Ettevõtjana käsitatakse täitja kogu Eesti sisest kontserni.

8.3 Käesolevas punktis ettenähtud nõude täitmist kontrollib tellija kvalifitseerimistingimustes näidatud viisil.

Toomas Sepp

Linnasekretär