Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus vahel sõlmitava tegevustoetuse lepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Toomas Sepale
Tallinna Linnavalitsus 22.01.2014 korraldus number 81
Redaktsiooni kehtivus:22.01.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

22. jaanuar 2014 nr 81-k

Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus vahel sõlmitava tegevustoetuse lepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Toomas Sepale

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p-ga 2 ja Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2013 määruse nr 59 “Tallinna linna 2014. aasta eelarve“ lisaga 3 “Kulude eelarve“

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus vahel sõlmitava tegevustoetuse lepingu projekt.

2. Volitada linnasekretär Toomas Seppa Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna finantsteenistusele ja Sihtasutusele Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär


Tallinna Linnavalitsuse 22. jaanuari 2014

korralduse nr 81-k    

LISA

Tegevustoetuse leping

Tallinna linn, asukohaga Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn, mida esindab Tallinna Linnavalitsuse .... jaanuari 2014 korralduse nr .... -k alusel linnasekretär Toomas Sepp

ja

Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus, registrikoodiga 90009683, asukohaga Vabaduse väljak 10a, 10146 Tallinn, mida esindab juhatuse liige Kalle Sepp (edaspidi nimetatud eraldise saaja),

keda edaspidi nimetatakse ka eraldi pool või koos pooled,

sõlmivad käesoleva tegevustoetuse lepingu (edaspidi leping) alljärgnevas:

1. Üldsätted

1.1 Pooled lepivad kokku, et Tallinna linna nimel teostab kõiki lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi Tallinna Linnakantselei (edaspidi ametiasutus).

1.2 Lepingu dokumendid koosnevad lepingust ja lisadest, milles lepitakse kokku pärast lepingu sõlmimist.

1.3 Lepingu üksiku sätte kehtetus selle vastuolu tõttu seadusega ei too kaasa kogu lepingu või selle teiste sätete kehtetust. Seadusega vastuolus oleva sätte ilmnemisel teevad pooled oma parimad jõupingutused selle sätte asendamiseks seadusega kooskõlas oleva sättega.

2. Lepingu eesmärk ja objekt

2.1 Leping on sõlmitud Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus toetuse kasutamiseks vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2013 määrusele nr 59  “Tallinna linna 2014. aasta eelarve“. Toetuseks nähakse ette 55 000 eurot (viiskümmend tuhat eurot) (edaspidi eraldis).

2.2 Eraldise saaja kasutab eraldist otstarbekohaselt ja säästlikult Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus tegevuskulude katmiseks aastal 2014.

2.3 Eraldise kasutamise periood on jaanuar-detsember 2014. Eraldise saaja kasutab orienteeruvalt 90% eraldise summast Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus tööjõu- ja administreerimiskulude katmiseks ning orienteeruvalt 10% koolitusürituste korraldamiseks.

3. Raha eraldamine

3.1 Eraldis kantakse pärast lepingu sõlmimist Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus arvelduskontole nr 10220081646017 neljas võrdses osas järgnevalt:

3.1.1. 13 750 (kolmteist tuhat seitsesada viiskümmend) eurot 24. jaanuaril 2014;

3.1.2. 13 750 (kolmteist tuhat seitsesada viiskümmend) eurot 4. aprillil 2014;

3.1.3. 13 750 (kolmteist tuhat seitsesada viiskümmend) eurot 4. juulil 2014;

3.1.4. 13 750 (kolmteist tuhat seitsesada viiskümmend) eurot 3. oktoobril 2014.

4. Aruandlus ja kontroll

4.1 Ametiasutusel on õigus igal ajal teostada eraldise otstarbekohase ja säästliku kasutamise kontrolli ning nõuda selleks eraldise saajalt dokumentide esitamist, mis tõendavad toimingute ja tööde teostamist ning kulude kandmist lepingu punktis 2.2 nimetatud otstarbel.

4.2 Juhul kui eraldise saaja on kasutanud eraldist mitteotstarbekalt või -säästlikult, arvestab ametiasutus nimetatud fakti eraldise saaja järgneva taotluse rahuldamise otsustamisel.

5. Vääramatu jõud

Lepingu täitmise lõpetamine või mittekohane täitmine loetakse põhjendatuks kui see on tingitud vääramatu jõuna kvalifitseeritavatest asjaoludest, so asjaolu, mida pooled ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud neilt oodata, et nad lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaksid või seda väldiksid või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaksid, kusjuures pooled on kohustatud rakendama kohaseid meetmeid, et ära hoida teisele poolele kahju tekitamine ja tagada võimaluste piires oma lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmine.

6. Teated ja informatsioon

6.1 Kõik lepingu täitmisega ja/või lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated ja informatsioon (edaspidi teated) loetakse kooskõlas lepinguga esitatuks kui need teated on pooltele edastatud tähitud postiga, antud üle allkirja vastu, edastatud faksi või e-posti teel alljärgnevatel aadressidel alljärgnevatele isikutele:

6.2 Kontaktisikud:

      Ametiasutus:                                                           Eraldise saaja:

      Margus Vaus                                                            Kalle Sepp 

      Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn                            Vabaduse väljak 10a, 10146 Tallinn

      tel 640 4421                                                              tel 64 04 543

faks 640 4327                                                           faks 64 66 169

      e-post: margus.vaus@tallinnlv.ee                             e-post: kalle.sepp@takk.ee

7. Lõppsätted

7.1 Leping jõustub allakirjutamisest ja kehtib kuni poolte lepinguliste kohustuste kohase täitmiseni või lõppemiseni muul alusel.

7.2 Lepingut võib muuta ja/või täiendada poolte kirjaliku kokkuleppega, mis on lepingu lahutamatuks osaks. Kõik lepingu muudatused ja/või täiendused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema poole poolt allakirjutamise momendist või poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

7.3 Lepingu sõlmimisel, täitmisel ja tõlgendamisel juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. Lepingu täitmisest või tõlgendamisest tulenevad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada poolte kokkuleppel, lahendatakse Harju Maakohtus.

7.4 Leping on koostatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe eksemplari. Pooled viseerivad kõik lepingu leheküljed.

Poolte allkirjad:

Tallinna linn                                                              Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus

________________                                                    __________________

Toomas Sepp                                                                Kalle Sepp

linnasekretär                                                                 juhatuse liige

                                                                                    

“­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____“­­­­­­­­­ ___________ 2014                                           “­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____“­­­­­­­­­ __________ 2014

Toomas Sepp

Linnasekretär