Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituse andmine Jaanus Riibele Tallinna linna esindamiseks
Tallinna Linnavalitsus 15.01.2014 korraldus number 42
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivus:15.01.2014 - 01.01.2015

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

15. jaanuar

2014 nr

42-k

Volituse andmine Jaanus Riibele Tallinna linna esindamiseks

Võlaõigusseaduse §-de 271-338, eluruumide erastamise seaduse, kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna põhimääruse § 4 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 46 „Tallinna linna kohtus esindamise ja linnale õigusteenuse osutamise korra“ § 4 lg-te 2 ja 6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määrusega nr 35 kinnitatud „Lasnamäe Linnaosa Valitsuse põhimääruse“ § 7 lg-ga 6

1. Volitada Lasnamäe linnaosa vanema asetäitjat Jaanus Riibet (edasivolitamise õigusega) esindama Tallinna linna asjaajamiseks kõigis asutustes, organisatsioonides, kohtutes ja kõikide isikute ees:

1.1 eluruumi üüri- või hoolduslepingu sõlminud isikutelt üüri- või hooldustasu ning muude üüritud asjaga seotud kulude (kõrvalkulud) võlgnevuste sissenõudmise, eluruumi üürilepingu ülesütlemise ja eluruumi valdusest vabastamise asjades;

1.2 äriruumi kasutamise eest tasumisele kuuluva üüri- või hooldustasu ning muude üüritud asjaga seotud kulude (kõrvalkulud) võlgnevuste sissenõudmise, äriruumide üürilepingute muutmise, ülesütlemise ning äripindade valdusest vabastamise asjades;

1.3 Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutamise eest tasumisele kuuluva üüri võlgnevuste sissenõudmise, rajatise või selle osa kasutusse andmise lepingute ülesütlemise ja rajatise või selle osa valdusest vabastamise asjades;

1.4 Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna reklaami või teabe eksponeerimiseks kasutamise eest tasumisele kuuluva üüri võlgnevuse sissenõudmise, üürilepingu ülesütlemise ja ehitise pinna valdusest vabastamise asjades;

1.5 Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ajalehes Lasnamäe Leht reklaami ja kuulutuste avaldamise eest tasu võlgnevuste sissenõudmise asjades;

1.6 korteriomandite ja eluruumide erastamise ning võõrandamisega seotud asjades;

1.7 kaasomandis oleva elamu mõtteliste osade erastamise läbiviimisel;

1.8 esitama Harju Maakohtu kinnistusosakonnale ühepoolselt notariaalselt tõestatud kinnistamisavaldust;

1.9 punktides 1.1-1.8 nimetatud toimingute sooritamiseks Tallinna linna nimel nõudma, vastu võtma ja esitama kõiki punktides 1.1-1.8 nimetatud toiminguteks vajalikke dokumente, sõlmima ja alla kirjutama kõikidele vajalikele lepingutele ning avaldustele, vormistama kõik vajalikud dokumendid ja sooritama kõik toimingud, mis on seoses punktides 1.1-1.8 toodud volitustega.


2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 19. oktoobri 2011 korraldus nr 1634-k „Volituse andmine Olga Ivanovale Tallinna linna esindamiseks“.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Lasnamäe linnaosa vanema asetäitjale Jaanus Riibele.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär