Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Informatsioon Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 otsuse nr 193 "Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele komisjoni moodustamiseks projekti "Tallinn innovatsioonipealinnaks!" algatamiseks" täitmata jätmise kohta
Tallinna Linnavalitsus 08.01.2014 istungi protokoll number 1/20
Redaktsiooni kehtivus:08.01.2014 - ...

VÄLJAVÕTE


TALLINNA LINNAVALITSUS

ISTUNGI PROTOKOLL

Tallinn

8. jaanuar

2014 nr 1

Päevakorrapunkt 20

Informatsioon Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 otsuse nr 193 „Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele komisjoni moodustamiseks projekti „Tallinn innovatsioonipealinnaks!“ algatamiseks“ täitmata jätmise kohta

Otsustati:

1. võtta teadmiseks informatsioon Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 otsuse nr 193 „Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele komisjoni moodustamiseks projekti „Tallinn innovatsioonipealinnaks!“ algatamiseks“ täitmata jätmise kohta;

2. teha Tallinna Linnavolikogule ettepanek tunnistada punktis 1 nimetatud otsus kehtetuks, kuna Tallinna Linnavolikogu 14. novembri 2013 otsusega nr 173 „Tallinna Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine“ on moodustatud innovatsioonikomisjon.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

VÄLJAVÕTE ÕIGE


Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse istungi protokolli päevakorrapunkti

“Informatsioon Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 otsuse nr 193 „Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele komisjoni moodustamiseks projekti „Tallinn innovatsioonipealinnaks!“ algatamiseks“ täitmata jätmise kohta“ juurde

Tallinna Linnavalitsus võtab teadmiseks informatsiooni Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 otsuse nr 193 „Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele komisjoni moodustamiseks projekti „Tallinn innovatsioonipealinnaks!“ algatamiseks“ täitmata jätmise kohta ning teeb ettepaneku tunnistada nimetatud otsus kehtetuks.

Tallinna Linnavalitsuse 30. septembri 2009 istungil nõustus linnavalitsus Tallinna Linnavolikogu 24. septembri 2009 istungil linnavolikogu liikme Tarmo Lausingu esitatud otsuse eelnõuga nr 255 „Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele komisjoni moodustamiseks projekti „Tallinn innovatsioonipealinnaks!“ algatamiseks“, mis võeti vastu linnavolikogu 1. oktoobri 2009 istungil.

Tallinna Ettevõtlusamet on innovaatilist ettevõtlust ja arendustegevust toetavate tegevuste kavandamisel ja elluviimisel lähtunud Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 135 kinnitatud arengudokumendist „Tallinna innovatsioonistrateegia 2009-2013“, millega planeeriti ka eeldatavad kulud tegevuste elluviimiseks. Kahjuks on aastapõhine linna eelarve planeerimine taganud vaid osaliselt rahalisi vahendeid strateegia tegevuste elluviimiseks aastate lõikes, mistõttu täiendavate tegevuste käivitamine ning rahastamine ei ole osutunud võimalikuks.

Projekt „Tallinn innovatsioonipealinnaks!“ peaks sarnaselt 2009. aastal läbiviidud Innovatsiooniaasta projektile või 2011. aasta Euroopa Kultuuripealinna projektile hõlmama lisaks sisulistele tegevustele ka olulisel määral turundustegevusi, mis võimaldaks saavutada piisavat tähelepanu nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. Selle eelduseks on aga piisavate rahaliste vahendite olemasolu. Kuna aastatel 2009-2013 ei ole õnnestunud eelmainitud projekti käivitamiseks täiendavat rahastust leida, puudus ka otsene vajadus projekti algatamiseks vajaliku komisjoni moodustamiseks.

Tuginedes eelmainitule ning võttes arvesse Tallinna Linnavolikogu 14. novembri 2013 otsust nr 173 „Tallinna Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine“, millega moodustati linnavolikogu ja linnavalitsuse esindajatest linnavolikogu innovatsioonikomisjon, teeme Tallinna Linnavolikogule ettepaneku tunnistada Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 otsus nr 193 kehtetuks.

Arvo Sarapuu

Abilinnapea