Tallinna kriisikomisjoni koosseisu muutmine

Tallinna Linnavalitsus 23.12.2013 korraldus number 1793

Redaktsiooni kehtivus 23.12.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

23. detsember

2013 nr

1793-k

Tallinna kriisikomisjoni koosseisu muutmine

Hädaolukorra seaduse § 5 lg 5 ja Tallinna põhimääruse § 501 lg 2 alusel ning tulenevalt Harju Maavalitsuse 17.12.2013 kirjast nr 1-7/2013/5925 ning vajadusest muuta komisjoni koosseisu

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 korraldusega nr 1979-k kinnitatud Tallinna kriisikomisjoni koosseisu järgmiselt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja Elmar Vaher, Monica Rand ja Leevi Laever;

1.2 kutsuda komisjoni töös liikmena osalema Politsei- ja Piirivalve Põhja prefektuuri prefekt Kristian Jaani ja Harju Maavalitsuse arengu- ja planeerimisosakonna arengutalituse juhataja Joel Jesse;

1.3 asendada komisjoni liikme Raik Saarti ametinimetus „Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja asetäitja“ ametinimetusega „Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja“.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär