Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna kriisikomisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 23.12.2013 korraldus number 1793
Redaktsiooni kehtivus:23.12.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

23. detsember

2013 nr

1793-k

Tallinna kriisikomisjoni koosseisu muutmine

Hädaolukorra seaduse § 5 lg 5 ja Tallinna põhimääruse § 501 lg 2 alusel ning tulenevalt Harju Maavalitsuse 17.12.2013 kirjast nr 1-7/2013/5925 ning vajadusest muuta komisjoni koosseisu

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 korraldusega nr 1979-k kinnitatud Tallinna kriisikomisjoni koosseisu järgmiselt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja Elmar Vaher, Monica Rand ja Leevi Laever;

1.2 kutsuda komisjoni töös liikmena osalema Politsei- ja Piirivalve Põhja prefektuuri prefekt Kristian Jaani ja Harju Maavalitsuse arengu- ja planeerimisosakonna arengutalituse juhataja Joel Jesse;

1.3 asendada komisjoni liikme Raik Saarti ametinimetus „Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja asetäitja“ ametinimetusega „Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja“.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär