Tondi tn 53b, 57b ja 57c katastriüksuste aadresside korrastamine Kristiine linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 18.12.2013 korraldus number 1743

Redaktsiooni kehtivus 18.12.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

18. detsember 2013 nr 1743-k

Tondi tn 53b, 57b ja 57c katastriüksuste aadresside korrastamine Kristiine linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, § 9 lg 1 ja § 11 lg 8 ning Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. juuli 2000 määrusega nr 44 kinnitatud „Tallinna aadressitähiste eeskirja“ p-ga 1.3.2 ja tulenevalt katastriüksuste aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuse aadressid Kristiine linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Tondi tn 53b

Katastritunnus - 78407:702:0058

Uus aadress - Marsi tn 5

1.2 Senine aadress - Tondi tn 57b

Katastritunnus - 78407:702:2890

Uus aadress - Seebi tn 32c

1.3 Senine aadress - Tondi tn 57c

Katastritunnus - 78407:702:2770

Uus aadress - Seebi tn 32b

2. Kristiine Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu hoonetel 18. veebruariks 2014.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Korteriühistule Tondi 57B, TONDI 57C korteriühistule, AS-le Tondi Kvartal ja Kristiine Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär