Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2008 määruse nr 97 "Sporditegevuse toetamise lepingu ja toetuse kasutamise aruande vorm" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 18.12.2013 määrus number 183 [RT IV, 28.12.2013, 1]
Jõustumine:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2014 - ... [RT IV, 28.12.2013, 1]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  18. detsember 2013 nr 183

Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2008 määruse nr 97 „Sporditegevuse toetamise lepingu ja toetuse kasutamise aruande vorm“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 määruse nr 28 „Sporditegevuse toetamise korra“ § 19 lg-ga 3.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2008 määruse nr 97 „Sporditegevuse toetamise lepingu ja toetuse kasutamise aruande vorm“ lisas 1 „Sporditegevuse toetamise lepingu vorm“ tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 4.1.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4.1.1 treeneri kutsekvalifikatsiooni II-V või Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 4.-­8. tasemega treeneri töötasuks;“;

2) punkt 5.1.1.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5.1.1.1 järelevalve käigus kohapeal kontrollida treeningu toimumist treening- või tunniplaanis näidatud ajal ja kohas, treeningrühmaga töötava treeneri kutsekvalifikatsiooni tõendavate dokumentide olemasolu, treeningpäeviku pidamist ja selle regulaarset täitmist, treeningutel osalevate harrastajate arvu ja treenerite vastavust lepingule ning muid toetuse kasutamise asjaolusid ja dokumente ning koostada selle kohta akt, millele kirjutab alla kontrolli läbi viinud toetuse andja esindaja ja järelevalvetoimingus osaleja (treener või muu toetuse saaja töötaja);“;

3) punkt 5.1.1.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5.1.1.3 vähendada punktis 3.2 märgitud toetust harrastajate arvu vähenemise ja/või treeneri lahkumise või kutsekvalifikatsiooni taseme alandamise korral toetusperioodi jooksul;“;

4) punkt 5.2.1.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5.2.1.3 teha harrastajate ja treenerite nimekirjas muudatusi, asendades toetuse saaja juurest lahkunud harrastaja ja/või treeneri uuega. Kui väiksema koefitsiendiga toetatav harrastaja või treener asendatakse harrastaja või treeneriga, kelle suhtes kohaldatakse suuremat koefitsienti, siis toetust ei suurendata. Kui suurema koefitsiendiga toetatav harrastaja asendatakse harrastajaga või treener treeneriga, kelle suhtes kohaldatakse väiksemat koefitsienti, siis vähendatakse toetust harrastaja või treeneri koefitsiendimäärani;“;

5) punkt 5.2.1.4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5.2.1.4 saada avalduse alusel juurde treeneri ja harrastajate kohta arvestatud toetust või ainuüksi treeneri kohta arvestatud toetust, kui treener tuleb teise toetuse saaja juurest üle kas üksi või koos treeningrühmaga. Toetuse ülekandmise eelduseks on, et avaldusele lisatakse tõend selle kohta, et senist toetuse saajat on teavitatud treeneri lahkumisest kas üksi või koos treeningrühmaga ning treener hakkab toetuse saaja juures tööle vähemalt ühe treeningrühma treenerina lepingu punktis 5.2.2.1 näidatud mahus ja lepingu punktidele 5.2.2.6-5.2.2.9 vastava nädalakoormusega. Koos treeneriga lahkunud treeningrühmi uutega asendada ei saa.“;

6) punkt 5.2.2.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5.2.2.2 läbi viima organiseeritud sporditegevust nii, et harrastajate treeningrühmadega töötavad vähemalt treenerikutse II kvalifikatsioonitasemega treenerid ning kuni 100 harrastaja kohta eri spordialadel töötab treeningrühma(de)ga vähemalt üks treenerikutse III või kõrgema kvalifikatsioonitasemega treener lepingu punktis 5.2.2.1 näidatud mahus ja lepingu punktidele 5.2.2.6-5.2.2.9 vastava nädalakoormusega, välja arvatud puuetega laste, noorte ning püsiva töövõimetusega inimeste treeningrühmad;“;

7) punkt 5.2.2.15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5.2.2.15 teatama toetuse andjale kirja, faksi või e-posti teel harrastajate ja treenerite nimekirja muudatustest, sh lahkunud harrastajatest ja treeneritest ja nende asendamisest uutega ning suurema koefitsiendiga toetatava harrastaja või treeneri asendamisest harrastaja või treeneriga, kelle suhtes kohaldatakse väiksemat koefitsienti. Toetuse saaja on kohustatud tegema muudatused infosüsteemis PAI iga kuu 10. kuupäevaks;“;

8) punkt 5.2.2.16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5.2.2.16 tagama, et viie tööpäeva jooksul pärast punktis 5.2.2.15 nimetatud muudatuse kuupäeva on lahkunud harrastaja asemele tulnud harrastaja kinnitanud riigiportaali (www.eesti.ee) või Tallinna veebilehe (www.tallinn.ee) kaudu soovi, et Tallinna sporditegevuse toetust antakse toetuse saajale või on esitanud sooviavalduse toetuse andja juures paberil kohapeal. Sooviavalduse kinnitab kas teovõimeline harrastaja ise või harrastaja seaduslik esindaja;“;

9) punkt 5.2.2.19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5.2.2.19 esitama toetuse andja nõudel talle viie tööpäeva jooksul spordiehitise omandi- või kasutusõigust tõendava dokumendi koopia;“;

10) punkt 6.4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6.4 Kui korduval kontrollimisel tuvastatakse, et:

6.4.1 treeningul või tunnis käib vähem harrastajaid kui neid on sporditegevuse toetamise taotluses märgitud treeningrühma nimekirjas või kui teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja ei ole punktis 5.2.2.16 sätestatud tähtajaks kinnitanud asemele tulnud harrastaja kohta soovi anda sporditegevuse toetust toetuse saajale, siis vähendatakse toetust puuduvate harrastajate võrra;

6.4.2 treeningut või tundi treeningrühma(de)ga ei vii läbi treenerikutse III või kõrgema kvalifikatsioonitasemega treener lepingu punktis 5.2.2.1 näidatud mahus ja lepingu punktidele 5.2.2.6-5.2.2.9 vastava nädalakoormusega, siis vähendatakse toetust selle treeneri kutsekvalifikatsiooni taseme järgi antava summa võrra;“;

11) punkt 6.5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6.5 Kui toetuse saaja ei ole järelevalve käigus võimaldanud juurdepääsu toetuse kasutamisega seotud dokumentidele vastavalt punktile 5.2.2.18 või ei ole teatanud harrastajate ja/või treenerite nimekirja muudatustest (lahkunud harrastaja ja/või treeneri asendamine uuega vastavalt lepingu punktile 5.2.2.15) ning kui toetuse saajal tekivad maksuvõlad, võlgnevused linna asutustele või spordiehitiste kasutamisega seotud võlgnevused, siis on toetuse andjal õigus toetuse maksmine peatada või leping lõpetada;“.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär