Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mähe tee 19, 25, Võsa tee 14a ja 28 katastriüksuste aadresside muutmine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 11.12.2013 korraldus number 1703
Redaktsiooni kehtivus:11.12.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

11. detsember 2013 nr 1703-k

Mähe tee 19, 25, Võsa tee 14a ja 28 katastriüksuste aadresside muutmine Pirita linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, § 9 lg 1, § 10 lg-te 2 ja 4, § 11 lg 8 ning Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. juuli 2000 määrusega nr 44 kinnitatud „Tallinna aadressitähiste eeskirja“ p-ga 1.3.2 ja tulenevalt katastriüksuste aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuste aadressid Pirita linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Mähe tee 19

Katastritunnus - 78402:203:0238

Uus aadress - Põõsa tee 7

1.2 Senine aadress - Mähe tee 25

Katastritunnus - 78402:203:8491

Uus aadress - Mähe tee 25a // 25b

1.3 Senine aadress - Võsa tee 14a

Katastritunnus - 78402:203:3840

Uus aadress - Võsa tee 18

1.4 Senine aadress - Võsa tee 28

Katastritunnus - 78402:203:9990

Uus aadress - Võsa tee 17

2. Pirita Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu hoonetel 10. veebruariks 2014.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Aktsiaseltsile TTP, Garaažiühistule Tuulevari, V. Velsile, AS-le ISS EESTI, M. Balašovile ja Pirita Linnaosa Valitsusele. AS-l ISS EESTI teavitada aadresside muutmisest kõiki Mähe tee 25 korteriomanikke.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär