Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Katusepapi ja Paekivi tänava katastriüksuste aadresside korrastamine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 11.12.2013 korraldus number 1701
Redaktsiooni kehtivus:11.12.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

11. detsember 2013 nr 1701-k

Katusepapi ja Paekivi tänava katastriüksuste aadresside korrastamine Lasnamäe linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, § 9 lg 1 ja § 11 lg 8 ning Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. juuli 2000 määrusega nr 44 kinnitatud „Tallinna aadressitähiste eeskirja“ p-ga 1.3.2 ja tulenevalt K. Ülavere 5. novembri 2013 taotlusest ja katastriüksuste aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuse aadressid Lasnamäe linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Katusepapi tn 23 // 25

Katastritunnus - 78403:301:1810

Uus aadress - Katusepapi tn 23

1.2 Senine aadress - Katusepapi tn 36e

Katastritunnus - 78403:301:0078

Uus aadress - Paekivi tn 10

1.3 Senine aadress - Katusepapi tn 36b

Katastritunnus - 78403:301:1450

Uus aadress - Paekivi tn 12

1.4 Senine aadress - Katusepapi tn 36c

Katastritunnus - 78403:301:1610

Uus aadress - Paekivi tn 14

1.5 Senine aadress - Paekivi tn 13

Katastritunnus - 78403:301:0062

Uus aadress - Katusepapi tn 38b

2. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu hoonetel 3. veebruariks 2014.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks K. Ülaverele, K. Lukule, K. Lukule, R. Raudsepale, Korteriühistule Katusepapi 23/25, Osaühingule EHTO, Elering AS-le ja Lasnamäe Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär