Lasnamäe linnaosa vanema ametisse nimetamine

Tallinna Linnavalitsus 11.12.2013 korraldus number 1689

Redaktsiooni kehtivus 11.12.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

11. detsember

2013 nr

1689-k

Lasnamäe linnaosa vanema ametisse nimetamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7 ja § 57¹ lg 1 ja avaliku teenistuse seaduse § 7 lg 3 p 1, § 21 lg 1, § 22 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määruse nr 35 „Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine“ lisa 4 § 7 lg-tega 1-2, Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2013 määruse nr 11 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 24 lg 5, § 25 lg 6, lisaga 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 27. veebruari 2013 korralduse nr 237-k „Tallinna linna ametiasutuste koosseisunimestikud koos teenistuskohtade palgaastmetega“ lisaga 18 ning tulenevalt linnapea ettepanekust

1. Nimetada Olga Ivanova Lasnamäe linnaosa vanema ametikohale Tallinna Linnavolikogu käesoleva koosseisu volituste ajaks alates 12. detsembrist 2013.

2. Lasnamäe linnaosa vanema ametikohal teostatakse avalikku võimu avaliku teenistuse seaduse § 7 lg 3 p 1 alusel - ametiasutuse juhtimine.

3. Määrata Lasnamäe linnaosa vanema Olga Ivanova põhipalgaks 2218 eurot (bruto) kuus (palgaaste 33).

4. Olga Ivanova teenistussuhte kestus avalikus teenistuses seisuga 11. detsember 2013 on 7 aastat 9 kuud ja 29 päeva.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Olga Ivanovale ja Lasnamäe Linnaosa Valitsusele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär