Kesk-Sõjamäe tn 10a // Lennujaama tee 4 // 6 // 10 // 12 // Tartu mnt 101 // Väike-Sõjamäe tn 1a // 12 // 12a katastriüksuse aadressi muutmine Lasnamäe linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 13.11.2013 korraldus number 1573

Redaktsiooni kehtivus 13.11.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

13. november 2013 nr 1573-k

Kesk-Sõjamäe tn 10a // Lennujaama tee 4 // 6 // 10 // 12 // Tartu mnt 101 // Väike-Sõjamäe tn 1a // 12 // 12a katastriüksuse aadressi muutmine Lasnamäe linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 43 lg 1 ja lg 2 p 3, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, § 9 lg 1, § 10 lg-te 2 ja 4 ning Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri“ § 5 lg 1 p-ga 6 ja tulenevalt Aktsiaseltsi Tallinna Lennujaam 9. oktoobri 2013 taotlusest nr 05.03-07/13/428 ning lennujaama katlamajale, pea- ja tagapääslale unikaalaadresside määramise vajadusest

1. Muuta katastriüksuse aadress Lasnamäe linnaosas alljärgnevalt:

Senine aadress - Kesk-Sõjamäe tn 10a // Lennujaama tee 4 // 6 // 10 // 12 // Tartu mnt 101 // Väike-Sõjamäe tn 1a // 12 // 12a

Katastritunnus - 78403:315:0201

Uus aadress - Kesk-Sõjamäe tn 10a // Lennujaama tee 4 // 6 // 10 // 11 // 12 // 14 // Tartu mnt 101 // Väike Sõjamäe tn 1a // 2 // 12 // 12a

2. Aktsiaseltsil Tallinna Lennujaam tagada õigete aadresside numbrimärkide olemasolu hoonetel 8. jaanuariks 2014.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Aktsiaseltsile Tallinna Lennujaam ja Lasnamäe Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär