Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Miinisadama ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 06.11.2013 korraldus number 1541
Redaktsiooni kehtivus:09.09.2015 - ...

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

 

Tallinn

     6. novembri 2013 nr 1541-k

 

 

 

Miinisadama ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Põhja-Tallinnas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 10 lg 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ja Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 “Tallinna linna ehitusmäärus” § 11 lg 2, § 12 lg 6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga” ja tulenevalt Kaitseministeeriumi esindaja M. Hurdi 3. juuli 2008 avaldusest

 

 

     

1. Algatada Miinisadama ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu ülesanne on Põhja-Tallinnas asuva Tööstuse tn 54a, Tööstuse tn 52c kinnistute ning reformimata riigimaa ümberkruntimine ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine kokku ühe 1-korruselise garaa˛i, ühe kuni 4-korruselise sööklahoone, ühe kuni 4-korruselise kasarmu, ühe kuni 3-korruselise tehnilise hoone, ühe kuni 4-korruselise ühiselamu, ühe maa-aluse pumpla ja ühe kuni 4-korruselise spordihoone ehitamiseks, ühe olemasoleva 3-korruselise ja kahe 2-korruselise muinsuskaitsealuse hoone, ühe 1-korruselise tehnilise hoone, ühe pääslahoone, ühe 2-korruselise laohoone, maa-aluse varjendi, konteinertankla ja kolme 1-korruselise garaa˛i ehitusõiguse täpsustamiseks, ühe 3-korruselise büroohoone laiendamiseks kuni 5-korruseliseks ja ühe 2-korruselise külastushoone rekonstrueerimiseks. Kokku on kavandatud moodustada üks 90% riigikaitsemaa ja 10% transpordimaa, üks elamumaa, kuus transpordimaa ja üks tootmismaa sihtotstarbega krunt. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 11,65 ha, maa-ala kirjeldus on esitatud korralduse lisas.
(Tlv k 09.09.2015 nr 1299)

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusele nr 52 Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 10. augusti 2005 korraldus nr 1439-k „Miinisadama ja lähiala detailplaneering”, millega algatati Miinisadama ja lähiala detailplaneering.

4. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevate lisanõuetega:

4.1 koostada radooniuuring ning vajadusel näha ette radooniohutu hoone projekteerimisnõuetega arvestamine ehitusprojekti koostamisel;

4.2 sadamate tegevusest ja tänavaliiklusest tuleneva müra modelleerimisel esitada praegune ja perspektiivne olukord. Müra modelleerimisel lähtuda sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määrusest nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ ning vajadusel esitada müraleevendusmeetmed;

4.3 esitada planeeritava ala soojavajadus ning soojavarustuse põhimõtteline lahendus, detailplaneeringule lisada piirkonna soojaettevõtte tehnilised tingimused;

4.4 uushaljastus kavandada olemasolevatest ja rajatavatest tehnovõrkudest vabadele aladele;

4.5 esitada olme- ja sademetevee ärajuhtimise skeem ning näha ette parkimisalade regulaarne kuivpuhastamine, merre juhitava sademetevee lokaalne puhastamine ja parkimiskeldrite põrandavee juhtimine olmevee kanalisatsiooni;

4.6 näha ette üle 300 kW soojatootlikkusega katlaseadme ehitusprojektile välisõhu saasteloa lisamine ning vee erikasutusloa lisamine süvendustööde ja sademetevee ärajuhtimise ehitusprojektile.

5. Põhja-Tallinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisilahenduse tutvustamiseks arutelu.

6. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Lisa - Miinisadama ja lähiala detailplaneering