Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Püü tn 2 // Räägu tn 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 30.10.2013 korraldus number 1508
Redaktsiooni kehtivus:30.10.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

30. oktoober

2013 nr

1508-k

Püü tn 2 // Räägu tn 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritav maa-ala asub Tallinnas Kristiine linnaosas Nõmme tee, Räägu ja Püü tänava ning Linnu tee vahelises kvartalis Räägu ja Püü tänava nurgal. Tallinna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- arvestades ümbritsevat keskkonda, kus kruntidel paiknevad nii üksik-, rida- kui ka korterelamud, on detailplaneeringus kavandatud ridaelamu piirkonda sobiv;

- Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneering“, mille üheks eesmärgiks on vältida valglinnastumist tihendades olemasolevaid elamualasid. Detailplaneering järgib koostamisel oleva Kristiine linnaosa üldplaneeringu põhimõtteid, kuna ridaelamu kavandamisel tihendatakse olemasolevat kesklinna lähedast elamupiirkonda;

- parkimislahendus vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014“;

- detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitatud märkuseid on kohalik omavalitsus osaliselt arvestanud ning tehtud täpsustuste tulemusena detailplaneeringu menetlemisel lahendamata planeeringuvaidlust ei jäänud.

1. Kehtestada Kristiine linnaosas asuva 0,40 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Püü tn 2 // Räägu tn 18 kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 10338. Detailplaneeringu eesmärk on määrata Püü tn 2 // Räägu tn 18 kinnistule ehitusõigus kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega 8 sektsiooniga ridaelamu rajamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.

2. Detailplaneeringu kohase avalikult kasutatava kõnnitee ehitamine tagatakse vastavalt 28. märtsil 2013 sõlmitud lepingule nr 3-7/20.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär


Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2013

korralduse nr 1508-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

„Püü tn 2 // Räägu tn 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“ juurde

Tallinna Linnavalitsuse korraldusega kehtestatakse Kristiine linnaosas asuva 0,40 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Püü tn 2 // Räägu tn 18 kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 10338. Detailplaneeringu eesmärk on määrata Püü tn 2 // Räägu tn 18 kinnistule ehitusõigus kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega 8 sektsiooniga ridaelamu rajamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Tallinnas Kristiine linnaosas Nõmme tee, Räägu ja Püü tänava ning Linnu tee vahelises kvartalis Räägu ja Püü tänava nurgal. Planeeritav ala piirneb põhjast Räägu tänavaga, idast Püü tänavaga, lõunast Püü tn 2a kinnistuga ja läänest Räägu tn 16 kinnistuga. Planeeritav maa-ala asub Lilleküla asumis väljakujunenud struktuuriga elamurajoonis. Ümbruskonnas on nii üksik-, rida- kui ka korterelamuid. 1-2-korruselised üksikelamud on rajatud valdavalt 1950. aastatel. Alates 1980. aastatest on piirkonda hakatud ehitama 2-3-korruselisi rida- ja korterelamuid. Piirkonna tänavad on väikese liikluskoormusega ning neid kasutavad peamiselt ümbruskonna elanikud. Tihedam liiklus on Nõmme teel ja Linnu teel, kus sõidab ka ühistransport.

Planeeritavale alale jääb elamumaa sihtotstarbega ja 3178 m2 suurusega Püü tn 2 // Räägu tn 18 kinnistu. Kinnistusraamatu andmeil on Püü tn 2 // Räägu tn 18 kinnistu ühisomanikud M. Paiste ja P. Paiste. Lisaks jääb planeeritavale maa-alale osa Tallinna linnale kuuluvast transpordimaa sihtotstarbega Nõmme tee T2 // Räägu tänav T4 kinnistust ja osa Tallinna linnale kuuluvast transpordimaa sihtotstarbega Linnu tee T3 // Nõmme tee T3 // Püü põik // Püü tänav kinnistust.

Püü tn 2 // Räägu tn 18 kinnistu on hoonestamata. Planeeritaval alal kasvab rohkelt kõrghaljastust, mis on liigiliselt väga mitmekesine.

Juurdepääs planeeringualale on Räägu ja Püü tänavalt.

2. Tallinna üldplaneering ja koostatav Kristiine linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringus“ on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneering“. Nimetatud otsuse punkti 1 kohaselt on üldplaneeringu eesmärgiks Kristiine linnaosa pikaajaliste arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos uute elamu- ja bürooalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamisel täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut Kristiine linnaosa osas.

Tallinna Linnavalitsuse 15. novembri 2006 korraldusega nr 2284-k kinnitatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringu lähteülesande“ punkti 3 (üldplaneeringu eesmärgid) kohaselt võitlemaks valglinnastumisega kaalutakse tihendamisvõimalusi elamuehituseks vajaliku sihtotstarbe muutmise või hoonestustiheduse tõstmise näol. Kahe protsessi ühendamine, kus väärtustatakse väljakujunenud elukeskkondi ja samas püütakse kesklinna lähedale pakkuda uusi elukohti, on üldplaneeringu üks peamisi eesmärke.

Koostatava Kristiine linnaosa üldplaneeringu maakasutusplaani tööversiooni kohaselt jääb planeeritav ala väikeelamute alale, kuhu võib kavandada kuni 2-korruselisi katusekorrusega väikeelamuid ja lähemat ümbrust teenindavaid kaubandus-teenindusettevõtteid, ühiskondlikke hooneid jm. Planeeringulahenduses kavandatav tõstab hoonestustihedust ja pakub kesklinna lähedale uusi elukohti, olles seega kooskõlas Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärgi ja linna üldiste arengusuundadega.

3. Kehtiv detailplaneering

Planeeritava maa-ala kohta ei kehti varem kehtestatud detailplaneeringut.

4. Detailplaneeringus kavandatu

Planeeringulahenduse kohaselt on Püü tn 2 // Räägu tn 18 krundile kavandatud 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega 8 sektsiooniga ridaelamu. Krundi piire ega elamumaa sihtotstarvet ei muudeta. Kavandatava hoone maksimaalne kõrgus maapinnast võib olla kuni 8 meetrit. Hoone arhitektuurse lahenduse koostamisel arvestatakse ümbruskonna hoonestust ning välisilmes kasutatakse kaasaaegseid ehitus- ja viimistlusmaterjale.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ vahevööndi parkimisnormatiivile tuleb krundil ette näha 13 parkimiskohta. Tingimus on täidetud, kokku on kavandatud 16 parkimiskohta. Juurdepääs krundile on kavandatud Püü tänavalt.

Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34 „Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“ kohaseid I väärtusklassi puid planeeringualal ei kasva. Detailplaneeringu elluviimisel tuleb likvideerida 12 III väärtusklassi puud, 26 IV väärtusklassi puud ja kaks viljapuud. Likvideeritavate puude haljastusväärtus kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“. Nimetatud määruse kohaselt ei pea viljapuid asendusistutusega kompenseerima. Asendusistutuse vajadus on 1093 haljastuse ühikut. Haljastuse ühikud arvutatakse ümber istutatavate puude või põõsaste arvuks enne, kui asendusistutuse kohustust täitma hakatakse. Lõplik kompenseerimiseks vajalik puude arv saadakse raieloa menetlemisel pärast ehitusloa väljaandmist.

Planeeritav maa-ala asub kaugküttepiirkonnas. Kavandatava hoone soojusvarustus on lahendatud Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määruse nr 19 „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ kohaselt.

Finestum Ehitusekspertiisid OÜ tehtud radooniuuringu kohaselt asub planeeringuala madala ja keskmise radooniriski alal ning kasutusele võib võtta radooni vähendamise meetmed.

5. Avaliku väljapaneku tulemused

Detailplaneeringu avalikul väljapanekul, mis toimus 8.-22. juulini 2013, esitas detailplaneeringu kohta märkused naaberkinnistu Räägu tn 16 kaasomanik R. Kruusmann. Tallinna Linnaplaneerimise Amet vastas märkused esitanud isikule kirjaga 23. augustil 2013.

R. Kruusmann väitis, et asendiplaani kohaselt on hoone absoluutkõrgus 19,30 m, hoone kõrgus maapinnast on 9 m ning seega maapind on 10,30 m. Püü tn 2 // Räägu tn 18 kinnistuga piirnevad kinnistud jäävad madalamale. Märkuste esitaja lisas, et Räägu tn 16 maapinna absoluutkõrgus on 9,48 m, 0,82 m madalam ja Püü tn 2a maapinna absoluutkõrgus on 9,84 m, 0,46 m madalam. R. Kruusmann soovis teada, kas geoalus on koostatud piisavas mahus. Märkuste esitaja arvates peaks geoalus kajastama kõrvalolevate kinnistute kõrguseid, kuid seda tehtud ei ole.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet vastas, et geoalus on koostatud 2012. aastal ning registreeritud ameti geodeesia ja kartograafia osakonnas ning täiendavalt kontrollitud detailplaneeringu menetluse käigus 27. septembril 2012. Geoalus on kooskõlastatud ameti geodeesia ja kartograafia osakonna poolt märkusteta. Naaberkinnistute piiri lähedased ehitised on geoalusele samuti kantud.

R. Kruusmann leidis, et antud detailplaneeringus ei ole lahendatud sademevee probleemi, mida tuleb kindlasti teha. Kinnistu kaetakse 53% ulatuses hoone ja parklaga, millelt pinnasevesi kokku kogutakse ning tekkiv vihmavesi plaanitakse immutada pinnasesse. Märkuste esitaja lisas, et kuna antud piirkonnas on pinnasevee tase kõrge ja haljastuse osa antud kinnistul jääb 47%, siis pinnavett pinnasesse immutada ei õnnestu ilma, et pinnasevee tase ei hakkaks mõjutama kõrvalolevaid kinnistuid. Sellest tulenevalt soovis R. Kruusmann teada, kas sademevee kogustega on arvestatud ning tehtud arvutused.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet vastas, et vastavalt AKTSIASELTSI TALLINNA VESI tehnilistele tingimustele on sademevesi ette nähtud hajutada kinnistu piires haljasalale. Antud lahendus on ka kooskõlastatud AKTSIASELTSIGA TALLINNA VESI ja Tallinna Keskkonnaametiga ning seega pole esitatud märkus põhjendatud. Täiendavalt on vastavalt esitatud märkusele korrigeeritud detailplaneeringu seletuskirja punkti 4.3.1 ja ehitusprojekti koostamiseks lisatud tingimus, et vertikaalplaneerimisega tagada, et sademeveed ei satuks naaberkinnistutele. Detailplaneeringu seletuskirja punkti 5.5 täiendatakse ja lisatakse, et kinnistu pealsed täpsemad lahendused sademevee kokkuvoolu aja pikendamiseks ja imbumise soodustamiseks antakse ehitusprojekti mahus.

Vastav selgitus on detailplaneeringu seletuskirja lisatud.

R. Kruusmann leidis, et Räägu tänava poolsete kraavide lahendus on ebaselge. Sellest tulenevalt soovis märkuste esitaja teada, kas Püü tn 2 // Räägu tn 18 kinnistult tulev sademevesi juhitakse kraavi, kuhu juhitakse sademevesi edasi ning kas kraavid ühendatakse omavahel.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet selgitas, et vastavalt detailplaneeringu seletuskirja punktis 5.1.3 nimetatule on planeeritud sademevee hajutamine kinnistu haljasaladele. See lahendus on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2012 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna sademevee strateegia aastani 2030 üldpõhimõtetega. Räägu tänava äärsed kraavid on planeeritud säilitada olemasoleval kujul. Joonistele kantakse olemasoleva truubi asukoht.

Detailplaneeringu joonistele on kantud olemasoleva truubi asukoht.

R. Kruusmannile jäi selgusetuks, mis saab planeeritavast kergliiklustee alast ja millises mahus taastatakse liitumistega tehtavad ehitustööd. Märkuste esitaja soovis teada, kas kergliiklustee ehitatakse välja, millist teekatet kasutatakse ning kas paigaldatakse äärekivi.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet vastas, et vastavalt sõlmitud lepingule ehitab kergliiklustee planeeringuala ulatuses välja detailplaneeringust huvitatud isik. Teekatte tüüp ja äärekivid ei ole ette nähtud lahendada detailplaneeringu mahus, vaid kuuluvad ehitusprojekti koosseisu ning selle tarbeks koostatakse pärast detailplaneeringu kehtestamist ehitusprojekt.

R. Kruusmann soovis teada, kas 9 m kõrgune hoone ei ole kahe korruse jaoks liialt kõrge, kuidas on mõeldud lahendada hoone maa-alune korrus ning kas maa-alune korrus jääb osaliselt maa peale.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet vastas, et vastavalt esitatud märkusele on detailplaneeringus täpsustatud, et sokli kõrgus võib olla kuni 40 cm kõrgemal maapinnast ning hoone kõrgust on vähendatud kuni 8 meetrini maapinnast.

R. Kruusmann märkis, et põhijoonise kohaselt on kruntide vahelised piirded metallvõrgust paneelidena teraspostidel koos ronihaljastusega, kuid nii see pole. Märkuste esitaja andis teada, et Räägu tn 16 ja Püü tn 2 // Räägu tn 18 kinnistute vahel on olemasolev aed, mida kuskil ei kirjeldata.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet vastas, et vastavalt esitatud märkusele korrigeeritakse detailplaneeringut ja lisatakse joonistele Räägu tn 16 kinnistu piiril olev piirdeaed. Uut piiret sellele ei rajata.

Joonistele on kantud olemasolev piirdeaed.

Detailplaneeringule on lisatud R. Kruusmanni 2. septembri 2013 kiri, milles ta teatab, et planeeringut on täiendatud vastavalt esitatud märkustele. Lisaks palus R. Kruusmann täiendavalt kooskõlastada temaga hoone ehitusprojekt.

Detailplaneeringusse on lisatud nõue kooskõlastada hoone ehitusprojekt naaberkinnistute omanikega.

Kuna detailplaneeringu menetluse käigus lahendamata planeeringuvaidlust ei jäänud, ei olnud vaja detailplaneeringut esitada planeerimisseaduse § 23 lõike 3 punkti 5 kohaselt maavanemale kohustuslikuks järelevalveks.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 3. aprillil 2012 registreeritud avaldusega Kiurinvest OÜ esindaja I. Grigorjeva, kes soovis ehitusõiguse määramist Püü tn 2 // Räägu tn 18 kinnistule kuni 2-korruselise ridaelamu rajamiseks.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Kiurinvest OÜ vahel on 28. mail 2012 sõlmitud planeeringu koostamise tellimise ja koostamise õiguse üleandmise leping nr 3-6/102.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 korraldusega nr 868-k „Püü tn 2 // Räägu tn 18 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kristiine linnaosas“. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli ehitusõiguse määramine kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega 8 sektsiooniga ridaelamu rajamiseks. Lisaks anti detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.

Detailplaneeringu koostamise algatamise teade ilmus ajalehes Postimees 18. juunil 2012.

Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus avalik arutelu 8. augustil 2012. Eskiislahenduse avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus teade ajalehes Postimees 3. juulil 2012.

Detailplaneeringu eskiisi kohta kirjalikke ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

Detailplaneeringu koostas K-Projekt Aktsiaselts.

Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 korraldusega nr 868-k „Püü tn 2 // Räägu tn 18 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kristiine linnaosas“ ja detailplaneeringu menetlemise ajal kehtinud Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“.

Detailplaneeringule on lisatud Finestum Ehitusekspertiisid OÜ 2012. aastal tehtud radooniuuring ja planeeritava maa-ala haljastuslik hinnang, mille koostas 2012. aastal maastikuarhitekt K. Ratassepp.

Detailplaneeringu menetlemise ajal kehtinud Tallinna linna ehitusmääruse redaktsiooni § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Kristiine Linnaosa Valitsus, Kristiine linnaosa halduskogu, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalamet, Päästeameti Põhja päästekeskus, Adven Eesti AS, Kiurinvest OÜ esindaja I. Grigorjeva ja Püü tn 2 // Räägu tn 18 kinnistu ühisomanikud M. Paiste ja P. Paiste kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta.

Maa-amet märkis, et planeeritavas alas ega sellega piirnevas alas ei asu Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevaid kinnistuid ega jätkuvalt riigi omandis olevat maad. Planeeritav madalpinge kaablikoridor läbib Räägu tn 49 // Siidisaba tn 4 kinnistut, mille riigivara valitseja on Haridus- ja Teadusministeerium ning volitatud asutus on Tallinna Pedagoogiline Seminar (praegu Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar). Maa-amet palus detailplaneeringu koostamisel teha koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Praeguseks on Räägu tn 49 // Siidisaba tn 4 kinnistu omanik Tallinna Ülikool. Tallinna Ülikooli kantsler H. Danilov kooskõlastas detailplaneeringu ning märkis, et tööprojekt tuleb kooskõlastada Tallinna Ülikooliga. Vastav nõue on detailplaneeringus määratud.

Tallinna Keskkonnaamet, AKTSIASELTS TALLINNA VESI, Elion Ettevõtted Aktsiaselts, Aktsiaselts KH Energia - Konsult ja Elektrilevi OÜ kooskõlastasid detailplaneeringu lisatingimustel. Tingimused on lisatud detailplaneeringu seletuskirja arvestamiseks ehitus- ja tööprojektide koostamisel.

Detailplaneeringu kohase avalikult kasutatava kõnnitee ehitamine tagatakse vastavalt 28. märtsil 2013 sõlmitud lepingule nr 3-7/20.

Tallinna Linnavalitsus võttis 12. juuni 2013 korraldusega nr 837-k vastu „Püü tn 2 // Räägu tn 18 kinnistu detailplaneeringu“. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli määrata Püü tn 2 // Räägu tn 18 kinnistule ehitusõigus kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega 8 sektsiooniga ridaelamu rajamiseks. Lisaks anti detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.

Detailplaneeringu vastuvõtmise teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 18. juunil 2013 ja ajalehes Roheline Pealinn 28. juunil 2013.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 8. -22. juulini 2013. Teade avaliku väljapaneku aja ja koha kohta ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 20. juunil 2013 ja ajalehes Roheline Pealinn 5. juulil 2013.

Avaliku väljapaneku kestel esitas detailplaneeringu kohta märkused naaberkinnistu Räägu tn 16 kaasomanik R. Kruusmann. Tallinna Linnaplaneerimise Amet vastas märkused esitanud isikule kirjaga 23. augustil 2013.

Teade väljapaneku tulemusi tutvustava arutelu läbiviimise aja ja koha kohta ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 21. augustil 2013, ajalehes Kristiine Leht 23. augustil 2013 ja ajalehes Pealinn 26. augustil 2013.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav arutelu toimus 2. septembril 2013 Kristiine Linnaosa Valitsuses. Arutelust võtsid osa Kristiine Linnaosa Valitsuse esindajad, detailplaneeringu koostaja, Püü tn 2a kinnistu omanik P. Haljas, Räägu tn 20a kinnistu kaasomanik I. Holst ja detailplaneeringu kohta märkused esitanud Räägu tn 16 kinnistu kaasomanik R. Kruusmann. Arutelul käsitleti R. Kruusmanni esitatud märkusi ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti seisukohti. Samuti tutvustati detailplaneeringusse tehtud muudatusi ja täiendusi. Lisaks lepiti kokku, et täiendatakse geoalust Räägu tänaval oleva truubiga ning detailplaneeringusse lisatakse märkus, et ehitusprojekt kooskõlastatakse naaberkinnistute omanikega.

Geoalust on täiendatud Räägu tänaval oleva truubiga ning detailplaneeringusse on lisatud märkus, et ehitusprojekt kooskõlastatakse naaberkinnistute omanikega.

Detailplaneeringule on lisatud R. Kruusmanni 2. septembri 2013 kiri, milles ta teatab, et planeeringut on täiendatud vastavalt esitatud märkustele. Lisaks palus R. Kruusmann täiendavalt kooskõlastada temaga hoone ehitusprojekt.

Eelnevalt nimetatud nõue on detailplaneeringus määratud.

Teade detailplaneeringu avaliku arutelu tulemuste kohta ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 4. septembril 2013 ja ajalehes Pealinn 9. septembril 2013.

Kuna detailplaneeringu menetluse käigus lahendamata planeeringuvaidlust ei jäänud, ei olnud vaja detailplaneeringut esitada planeerimisseaduse § 23 lõike 3 punkti 5 kohaselt maavanemale kohustuslikuks järelevalveks.

Planeerimisseaduse § 25 lõike 7 punkti 4 kohaselt teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga Püü tn 2 // Räägu tn 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamisest ühe nädala jooksul Püü tn 2a, Räägu tn 16, Räägu tn 49 // Siidisaba tn 4, Räägu tn 20a ja Püü tn 1a kinnistute omanikke, planeeritava kinnistu Püü tn 2 // Räägu tn 18 omanikke ja Kiurinvest OÜ-d.

Planeerimisseaduse § 24 lõike 3 kohaselt detailplaneeringu, mille koostamise üle ei teostata järelevalvet, või maavanema poolt järelevalve käigus heakskiidetud üldplaneeringu või detailplaneeringu kehtestab kohalik omavalitsus. Tallinna linna ehitusmääruse § 20 lõike 4 kohaselt otsustab linnavalitsus planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringu kehtestamise otsuse eelnõu esitamise linnavolikogule ja detailplaneeringu kehtestab linnavolikogu otsusega. Muudel juhtudel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus korraldusega. Püü tn 2 // Räägu tn 18 kinnistu detailplaneering ei kuulu planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringute hulka.

Arvestades eeltoodut, on Tallinna Linnavalitsusele esitatud kehtestamiseks korralduse eelnõu „Püü tn 2 // Räägu tn 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“.

Anu Hallik-Jürgenstein

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja

Toomas Sepp

Linnasekretär