Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Peterburi tee 2f kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 30.10.2013 korraldus number 1507
Redaktsiooni kehtivus:30.10.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

30. oktoober

2013 nr

 1507-k

Peterburi tee 2f kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas

Planeerimisseaduse § 24 lg-te 3 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Lasnamäe linnaosas Ülemiste asumis Peterburi tee ja Ülemiste tee vahelisel alal. Tallinna üldplaneeringu kohaselt on planeeritud maa-ala juhtotstarbeks määratud ettevõtluse segahoonestusala, kus võib paikneda igasugune ettevõtlus välja arvatud ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine. Lisaks on planeeritud maa-ala märgitud magistraaltänavate ärivööndiks, kuhu võib rajada põhiliselt kaubandus-teenindusettevõtteid. Detailplaneering on kooskõlas üldplaneeringuga, kuna planeeritud on ärihoone; 

- detailplaneeringus kavandatud kuni 8-korruseline juurdeehitatav ärihoone osa sobib mahult ja kasutusotstarbelt ümbritsevasse keskkonda ning ühtib piirkonna linnaruumiliste arengusuundadega;

- parkimiskohtade arvutuse aluseks on võetud Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ vahevööndi norm, mille kohaselt tuleb planeeritud maa-alale ette näha 112 parkimiskohta. Normikohane parkimiskohtade arv on tagatud, sest planeeritud maa-alale on kavandatud 144 parkimiskohta.

1. Kehtestada Peterburi tee 2f kinnistu detailplaneering, aktsiaselts VALLIKRAAVI KINNISVARA töö nr DP-1/11, millega on kavandatud Lasnamäe linnaosas 0,84 ha suurusel maa-alal ärimaa sihtotstarbega Peterburi tee 2f kinnistu jagamine ärimaa ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning moodustatavale ärimaa krundile ehitusõiguse määramine kuni 8 maapealse korrusega ärihoone ehitamiseks.

2.  Peterburi tee 2f kinnistust moodustatava transpordimaa krundi positsioon 2 Tallinnale tasuta võõrandamise võlaõiguslik leping ja tasuta isikliku kasutusõiguse seadmise leping Peterburi tee 2f kinnistule kavandatud kõnnitee avaliku kasutuse tagamiseks Tallinna linna kasuks on sõlmitud Tallinna ja OÜ Ülemiste Ärimaja vahel 26. septembril 2013.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 1998 otsusega nr 174 kehtestatud „Peterburi tee, Tartu mnt ja Ülemiste tee vahelise ala detailplaneering“ Peterburi tee 2f kinnistu detailplaneeringuga planeeritud maa-ala osas.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär


     Tallinna Linnavalitsuse  30. oktoobri 2013

korralduse nr 1507-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

„Peterburi tee 2f kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas“ juurde

Tallinna Linnavalitsuse korraldusega kehtestatakse Peterburi tee 2f kinnistu detailplaneering, aktsiaselts VALLIKRAAVI KINNISVARA töö nr DP-1/11, millega on kavandatud Lasnamäe linnaosas 0,84 ha suurusel maa-alal ärimaa sihtotstarbega Peterburi tee 2f kinnistu jagamine ärimaa ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning moodustatavale ärimaa krundile ehitusõiguse määramine kuni 8 maapealse korrusega ärihoone ehitamiseks.  

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritud maa-ala asub Lasnamäe linnaosas Ülemiste asumis Peterburi tee ja Ülemiste tee vahelisel alal.

Planeeritud maa-alale jääb Peterburi tee 2f kinnistu suurusega 6500 m2, mille sihtotstarve on ärimaa. Kinnistusraamatu andmeil kuulub Peterburi tee 2f kinnistu OÜ-le Ülemiste Ärimaja. Kinnistul paikneb üks 8-korruseline büroohoone, mille esimesel korrusel asuvad kaubandus- ja teenindusasutused.

Peterburi tee 2f kinnistu loodeserva on istutatud harilikke hobukastaneid, läänepiirile ja edelanurka ungari sireleid. Lisaks paiknevad Peterburi tee ääres üksikud suuremõõtmelised tänavapuud.

Juurdepääs planeeritud maa-alale on Peterburi teelt läbi Peterburi tee 2 kinnistu ja Ülemiste teelt.

Planeeritud maa-ala paikneb osaliselt raudteekaitsevööndis.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeritud maa-ala asub Lasnamäe linnaosas Ülemiste asumis. Planeeringuala kontaktvööndis paiknevad põhiliselt 2-3-korruselised äri- ja tootmishooned, mis on ehitatud vabaplaneeringu põhimõttel, ühtne ehitusjoon puudub.  

Planeeringuala läänepoolsel naaberkinnistul paikneb 2-korruseline ärihoone (Saksa Auto keskus) ning lõuna pool üle raudtee, Suur-Sõjamäe tänava ääres paikneb Ülemiste ostukeskus.

Planeeringuala idapoolsele naaberkinnistule Peterburi tee 2 on 2012. aastal väljastatud ehitusluba 5-korruselise multifunktsionaalse kaubanduskeskuse ehitamiseks. 

Teisel pool Peterburi teed paiknevad 2-3-korruselised äri- ja tootmishooned ning korterelamud. Kontaktvööndisse ulatub Lasnamäe elamualade üldplaneeringus määratud Peterburi tee - Kivimurru - Sikupilli - Majaka tänava miljööväärtuslik hoonestusala.

Piirkonnale on tagatud hea juurdepääs ühistranspordiga, bussipeatused asuvad Peterburi tee ääres ja Suur-Sõjamäe tänava ääres.

Planeeritud maa-ala kontaktvööndisse jäävad järgmised kehtestatud detailplaneeringud:

- Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 1998 otsusega nr 174 kehtestatud „Peterburi tee, Tartu mnt ja Ülemiste tee vahelise ala detailplaneering“, millega kavandati 6 ärimaa sihtotstarbega krundi moodustamine ning ehitusõiguse määramine kuni 4-, 7- ja 11-korruseliste äri-, kaubandus- ja büroohoonete ehitamiseks. Detailplaneering on osaliselt ellu viidud;

- Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 otsusega nr 487 kehtestatud „Peterburi tee 2b kinnistu detailplaneering“, millega kavandati kolm krunti olemasolevate hoonete teenindamiseks ning automaattankla ja ärihoone ehitamiseks. Detailplaneering on osaliselt ellu viidud;

- Tallinna Linnavolikogu 16. mai 2002 otsusega nr 219 kehtestatud „Tartu mnt ja Suur-Sõjamäe tn vahelise nurga detailplaneering“, millega planeeriti 11,5 ha suurusele maa-alale praeguseks valmis ehitatud Ülemiste kaubanduskeskuse hoone. Samale maa-alale on kehtestatud Tallinna Linnavalitsuse 1. detsembri 2010 korraldusega nr 1837-k „Suur-Sõjamäe tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneering“, millega planeeriti olemasoleva 2-korruselise kaubanduskeskuse laiendamine kuni 3-korruselise hoonemahuga ning kuni 5-korruselise parkimismaja rajamine. Planeeritud maapealne brutopind koos parkimismajaga on kavandatud kuni 150 000 m². Detailplaneeringuga ette nähtud lisanduvad ehitusmahud ei külgne käesoleva planeeringualaga. Detailplaneeringut on asutud ellu viima.

Lähtudes kontaktvööndi analüüsist võib järeldada, et planeeringus kavandatud kuni 8-korruseline juurdeehitatav ärihoone sobib mahult ja kasutusotstarbelt ümbritsevasse keskkonda ning ühtib piirkonna linnaruumiliste arengusuundadega.

3. Tallinna üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on planeeritud maa-ala juhtotstarbeks määratud ettevõtluse segahoonestusala, kus võib paikneda igasugune ettevõtlus välja arvatud ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine; alal võib paikneda ka üksikuid elamuid ja asutusi. Lisaks on planeeritud maa-ala märgitud magistraaltänavate ärivööndiks, kuhu võib rajada põhiliselt kaubandus-teenindusettevõtteid.

Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeritud maa-alal kehtib Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 1998 otsusega nr 174 kehtestatud „Peterburi tee, Tartu mnt ja Ülemiste tee vahelise ala detailplaneering“, mis hõlmab suuremat ala kui käesolev planeering. Kehtestatud detailplaneering näeb ette Peterburi tee 2f kinnistule kahe kuni 7-korruselise äri- ja büroohoone ehitamist ehitusaluse pinnaga maksimaalselt 60% krundi pindalast.

Võrreldes kehtiva detailplaneeringu lahendusega muutuvad ehitusõiguses järgmised näitajad:

- hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala Peterburi tee 2f kinnistul väheneb ligikaudu 16% võrra (3900 m2-lt 3262 m2-le);

- hoonete suurim lubatud arv Peterburi tee 2f krundil väheneb - planeeritud juurdeehitis lahendatakse olemasoleva hoonega ühtse hoonena, mistõttu kahe hoone asemel on kinnistule kavandatud üks hoone;

- hoonete suurim lubatud kõrgus absoluutkõrgusena jääb olemasoleva hoone kõrguse piiridesse, kuid suureneb põhimahu korruselisus ühe korruse võrra (kokku on kavandatud 8 korrust). Hoone kasutusotstarve jääb samaks.

Planeerimisseaduse § 24 lg 6 sätestab, et planeeringu kehtestamisega muutub kehtetuks samale maa-alale varem kehtestatud sama liigi planeering või vastav osa suuremale maa-alale varem kehtestatud sama liigi planeeringust.

Peterburi tee 2f kinnistu detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 1998 otsusega nr 174 kehtestatud “Peterburi tee, Tartu mnt ja Ülemiste tee vahelise ala detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus käsitletava maa-ala (Peterburi tee 2f kinnistu ja planeeringuga haaratud tänava maa-alade) osas kehtetuks.

5. Detailplaneeringus kavandatu

Detailplaneeringus on kavandatud Peterburi tee 2f kinnistu jagamine ärimaa ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning moodustatavale ärimaa krundile ehitusõiguse määramine kuni 8 maapealse korrusega ärihoone ehitamiseks.

Kavandatav krunt positsioon (edaspidi pos) 1 on ärimaa sihtotstarbega krunt, suurusega 6438 m2. Krundil paiknev olemasolev 8-korruseline (põhimaht 7-korruseline) ja 1530 m2 hoonealuse pinnaga ärihoone säilitatakse. Planeeritud juurdeehitis on kavandatud 1732 m2 ehitusaluse pinnaga. Juurdeehituse kõrguse määramisel on arvestatud olemasoleva hoone põhimahu kõrgusega, mida ei ole ületatud. Kuna olemasoleva hoone esimene korrus on tavapärasest kõrgem ning planeeritud juurdeehitise parkimiskorrused on madalamad, siis on planeeritud juurdeehitisele kavandatud üks parkimise vahekorrus lisaks, mistõttu on kavandatud juurdeehituse maksimaalseks korruselisuseks 8 korrust. Hoone suurim kõrgus ümbritsevast maapinnast võib olla kuni 30 meetrit.

Planeeringuga nähakse ette Peterburi tee äärsele haljasalale kõrghaljastuse rajamine ning parkimisala ja hoone sissepääsu ilmestamiseks põõsaste kavandamine.

Peterburi tee 2f kinnistu kirdenurgast on planeeritud eraldada 62 m2 suurune krunt pos 2, millele on Ülemiste liiklussõlme projektiga (K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 08318) ette nähtud tänavarajatiste (osa sõiduteest ja kõnnitee) paiknemine. Nimetatud krunt pos 2 on kavandatud transpordimaa sihtotstarbega ja on ette nähtud üle anda Tallinna linnale ning määrata avalikku kasutusse.

Juurdepääs planeeritud krundile pos 1 on kavandatud Ülemiste liiklussõlme projektiga Peterburi tee 2 kinnistule ette nähtud tänavalt ja Ülemiste teelt. Peterburi teelt pääseb kavandatud tänavale parempöördega ja läbi tunneli vasakpöördega. Kavandatud tänavalt Peterburi teele saab nii vasak- kui parempöördega fooriga reguleeritud ristmiku kaudu.

Parkimiskohtade arvutuse aluseks on võetud Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ vahevööndi norm, mille kohaselt tuleb planeeringualale ette näha vähemalt 112 parkimiskohta. Nõue on täidetud, sest vajalikud parkimiskohad on planeeritud krundile pos 1. Olemasoleva hoone ette on kavandatud 30-kohaline parkla ning hoone taha 9 parkimiskohta. Lisaks on kavandatud 105 parkimiskohta planeeritud juurdeehitise mahus hoone kolmel korrusel. Kokku on planeeringus ette nähtud 144 parkimiskohta.

Planeeritud maa-alal on hinnatud kokku 12 haljastuslikku objekti. Detailplaneeringus on ette nähtud likvideerida viis III väärtusklassi puud ja kolm IV väärtusklassi puud, kokku likvideeritakse 8 puud. Likvideeritavate puude asendusistutused teostatakse vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“. Arvutuste kohaselt on asendusistutuse arvuks 237 haljastuse ühikut. Haljastuse ühikud arvutatakse ümber istutatavate puude või põõsaste arvuks enne, kui asendusistutuse kohustust täitma hakatakse. Lõplik kompenseerimiseks vajalik puude arv saadakse raieloa menetlemise käigus pärast ehitusloa väljaandmist.

Liiklusmürast põhjustatud müratasemete hindamise kohaselt tuleb tarvitusele võtta müra leevendavaid meetmeid vastavalt Eesti standardile EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“.

Peterburi tee 2f kinnistu maa-ala radooniuuringu aruande kohaselt asub maa-ala normaalse radooniriski piirkonnas, kuid tuleb arvestada, et diktüoneemakildas kujunev radoon võib olukorra muutudes (pinnasevee taseme alanemisel) läbi lubjakivides olevate ja ehituse käigus täiendavalt tekkivate lõhede kaudu maapinnale jõuda. Sellest tulenevalt on soovitatav radooniohtu arvestada ning ehitamisel tuleb järgida Eesti standardi EVS 840:2009 nõudeid.

Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määruse nr 19 „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ kohaselt ei jää planeeritav maa-ala kaugküttepiirkonda. Soojavarustus lahendatakse lokaalsete kütteviisidega. Planeeritud hooneosa soojavarustus tagatakse olemasoleva hoone rekonstrueeritavast katlamajast.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 16. detsembril 2008 registreeritud avaldusega OÜ Ülemiste Ärimaja esindaja T. Kõuhkna, kes soovis ärimaa sihtotstarbega kinnistule olemasolevale äri- ja büroohoonele täiendava ehitusõiguse määramist.

30. aprillil 2012 on OÜ Ülemiste Ärimaja ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti vahel sõlmitud planeeringu koostamise tellimise ja koostamise õiguse üleandmise leping nr 3-6/81.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2012 korraldusega nr 976-k „Peterburi tee 2f kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Lasnamäe linnaosas“, eesmärgiga Lasnamäe linnaosas asuva ärimaa sihtotstarbega Peterburi tee 2f kinnistu jagamine ärimaa ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning moodustatavale ärimaa krundile ehitusõiguse määramine kuni 8 maapealse korrusega ärihoone ehitamiseks.

Teade detailplaneeringu algatamisest ilmus ajalehes Postimees 4. juulil 2012. Detailplaneeringu eskiislahendusega sai tutvuda 12.-19. juulini 2012. Lasnamäe Linnaosa Valitsuses toimus 20. juulil 2012 detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav arutelu. Eskiislahendusega tutvumise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus teade ajalehes Postimees 11. juulil 2012.

Detailplaneeringu on koostanud aktsiaselts VALLIKRAAVI KINNISVARA. Detailplaneering on koostatud lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2012 korraldusest nr 976-k „Peterburi tee 2f kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Lasnamäe linnaosas“ ning on kooskõlas detailplaneeringu menetlemise ajal kehtinud Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud O. Abneri juunis 2011 koostatud puittaimestiku haljastuslik hinnang, Osaühing Eesti Geoloogiakeskus oktoobris 2012 koostatud radooniuuringu aruanne ning Insinööritoimisto Akukon OY Eesti Filiaali oktoobris 2012 koostatud liiklusmürast põhjustatud müratasemete hindamine.

Detailplaneeringu menetlemise ajal kehtinud Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lg-s 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Aktsiaselts Eesti Gaas, Lasnamäe Linnaosa Valitsus, Lasnamäe linnaosa halduskogu, Tallinna Transpordiamet, Põhja päästekeskus, OÜ Ülemiste Ärimaja ning aktsiaselts Eesti Raudtee kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste täiendavate tingimustega: täiendavate reostusuuringute aruanne esitada läbi vaatamiseks Tallinna Keskkonnaameti jäätmehoolde osakonnale; ehitusprojekti koostamise eel selgitada tampoonitud puurkaevu tegelik asukoht, kanda see asendiplaanile ning seletuskirjas käsitleda kaevetööde järelevalve korraldamist kaevu ümbruses; büroohoone laiendamise ehitusprojektile lisatava haljastusprojekti koostamisel arvestada Tallinna Linnavalitsuse 28. septembri 2011 määruse nr 112 „Avalikule alale puude istutamise kord“ nõuetega; näha ette siseruumide müratasemete mõõtmistulemuste lisamine büroohoone kasutusloa taotlusmaterjalidele. Tingimused on detailplaneeringus määratud.

Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ (praegu Elektrilevi OÜ), AKTSIASELTS TALLINNA VESI, Tallinna Kommunaalamet ja Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastasid detailplaneeringu lisatingimustel. Tingimused on lisatud detailplaneeringu seletuskirja arvestamiseks ehitus- ja tööprojektide koostamisel.

Tallinna Linnavaraamet kooskõlastas detailplaneeringu ning märkis, et planeeringuga on tehtud ettepanek eraldada planeeritud ala kirdenurgast 62 m2 suurune krunt, millele on Ülemiste liiklussõlme projektiga ette nähtud tänava rajatiste (osa sõiduteest ja kõnnitee) paiknemine. Nimetatud krunt pos 2 on kavandatud transpordimaa sihtotstarbega ja on ette nähtud üle anda Tallinna linnale ning määrata avalikku kasutusse. Krunt pos 2 on perspektiivis ette nähtud liita Peterburi tee lõik Tartu mnt ja Majaka tn vahel krundiga. 7. septembril 2012 on esitatud Peterburi tee 2f kinnistu omaniku poolt kirjalik nõusolek detailplaneeringuga moodustatava avalikult kasutatavaks teeks määratava transpordimaa sihtotstarbega krundi pos 2 tasuta Tallinna linnale võõrandamise kohta.

Tallinna Linnavalitsuse 14. novembri 2012 korraldusega nr 1556-k „Peterburi tee 2F kinnisasja jagamisel tekkiva kinnisasja Tallinna linnale omandamine, Peterburi tee 2F kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning kinnisasjale ja isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine“, mida muudeti Tallinna Linnavalitsuse 29. mai 2013 korraldusega nr 734-k „Tallinna Linnavalitsuse 14. novembri 2012 korralduse nr 1556-k muutmine“, taotletakse Peterburi tee 2f kinnistu detailplaneeringu kohaselt Peterburi tee 2f kinnisasja jagamisel tekkiva transpordimaa sihtotstarbega kinnisasja tasuta omandamist Tallinnale, ligikaudse pindalaga 62 m², mis on vajalik Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimise mahus Peterburi tee ja Ülemiste tee ühendustee ehitamiseks ja avaliku kõnniteena kasutamise tagamiseks ning Peterburi tee 2f kinnisasjale Tallinna kasuks tasuta isikliku kasutusõiguse seadmist. Korralduses on toodud Peterburi tee 2f kinnisasja jagamisel tekkiva kinnisasja omandamise tingimused ning Peterburi tee 2f kinnisasjale Tallinna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise tingimused, samuti on määratud Tallinna Kommunaalamet Peterburi tee 2f kinnisasja jagamisel tekkiv transpordimaa sihtotstarbega kinnisasja ning isikliku kasutusõiguse valitsejaks kinnistusraamatusse kandmisest arvates. Vastav leping on sõlmitud 26. septembril 2013.

Lepingu sõlmimine detailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavate teede ja üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ning vihmaveekanalisatsiooni valmisehitamiseks ei olnud vajalik, kuna planeeritud maa-alale kavandatud avalikult kasutatavad teed ja tehnovõrgud on valmis ehitatud Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimise mahus.

Tallinna Linnavalitsuse 5. juuni  2013 korraldusega nr 792-k võeti vastu „Peterburi tee 2f kinnistu detailplaneering“, millega oli kavandatud Lasnamäe linnaosas 0,84 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Peterburi tee 2f kinnistu jagamine ärimaa ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning moodustatavale ärimaa krundile ehitusõiguse määramine kuni 8 maapealse korrusega ärihoone ehitamiseks.

Detailplaneeringu vastuvõtmise teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 12. juunil 2013, ajalehes Pealinn 17. juunil 2013 ja ajalehes Lasnamäe Leht juunis 2013.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 9.-23. juulini 2013. Teade avaliku väljapaneku aja ja koha kohta ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 27. juunil 2013. Avaliku väljapaneku kestel ei laekunud detailplaneeringu kohta ühtegi kirjalikku ettepanekut ega vastuväidet, seega maavanemale planeerimisseaduse § 23 lõike 3 punkti 5 kohaselt detailplaneeringu kohustuslikuks järelevalveks esitamine polnud vajalik.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lõike 7 punktile 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga Peterburi tee 2f kinnistu detailplaneeringu kehtestamisest ühe nädala jooksul Peterburi tee 2d ja Peterburi tee 2 kinnistute omanikke ning aktsiaseltsi Eesti Raudtee.

Planeerimisseaduse § 24 lõike 3 kohaselt detailplaneeringu, mille koostamise üle ei teostata järelevalvet, või maavanema poolt järelevalve käigus heakskiidetud üldplaneeringu või detailplaneeringu kehtestab kohalik omavalitsus. Tallinna linna ehitusmääruse § 20 lõike 4 kohaselt otsustab linnavalitsus planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringu kehtestamise otsuse eelnõu esitamise linnavolikogule ja detailplaneeringu kehtestab linnavolikogu otsusega. Muudel juhtudel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus korraldusega. Peterburi tee 2f kinnistu detailplaneering ei kuulu planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringute hulka.

Arvestades eeltoodut, on Tallinna Linnavalitsusele esitatud vastuvõtmiseks korralduse eelnõu „Peterburi tee 2f kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas“.

Anu Hallik-Jürgenstein

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja

Toomas Sepp

Linnasekretär