Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lehe tn 48 // Tedre tn 53 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 30.10.2013 korraldus number 1505
Redaktsiooni kehtivus:30.10.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

30. oktoober

2013 nr

1505-k

Lehe tn 48 // Tedre tn 53 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ning Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 “Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud ala asub Kristiine linnaosas Lilleküla asumis Sõpruse puiestee ja Nõmme tee vahelisel alal Lehe ja Tedre tänava nurgal. Planeeritud ala juhtotstarve on Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneering on Tallinna üldplaneeringuga kooskõlas;

- vastavalt Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 77 kehtestatud teemaplaneeringule „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“, asub planeeritav ala tihendatavas magistraaltänava-äärses alas. Detailplaneering on kooskõlas teemaplaneeringuga;

- Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneering“, mille üheks eesmärgiks on vältida valglinnastumist tihendades olemasolevaid elamualasid - intensiivistades maakasutust, luues kesklinna lähedale uusi elukohti. Detailplaneering järgib koostamisel oleva üldplaneeringu põhimõtteid;

- uued elamud on planeeritud astmelise korruselisusega, luues nii oma kõrguselt ja mahult linnaruumiliselt sujuva ülemineku Sõpruse puiestee äärselt 5-korruseliselt hoonestuselt  kavartalisisesele väikeelamute piirkonnale, blokeerides ühtlasi ka magistraaltänavalt tulevat liiklusmüra ning tagades sisekvartalis rahulikuma elukeskkonna; 

- detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavaga aastateks 2006-2014“.

1. Kehtestada Kristiine linnaosas 0,50 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Lehe tn 48 // Tedre tn 53 kinnistu detailplaneering, ConArte OÜ töö nr DP-2011/036. Detailplaneeringu eesmärk on määrata Lehe tn 48 // Tedre tn 53 kinnistule ehitusõigus kahe 2-3-korruselise astmeliselt tõusva korterelamu ehitamiseks. Mõlemal elamul on lisaks ka maa-alune korrus. Lisaks on detailplaneeringus määratud üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.

2. Detailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavate teede, haljastuse ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamine tagatakse vastavalt 11. juulil 2013 sõlmitud lepingule nr 3-7/149.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär


Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoober 2013

korralduse nr 1505-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

“Lehe tn 48 // Tedre tn 53 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“ juurde

Tallinna Linnavalitsuse korraldusega kehtestatakse Kristiine linnaosas 0,50 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Lehe tn 48 // Tedre tn 53 kinnistu detailplaneering, ConArte OÜ töö nr DP-2011/036. Detailplaneeringu eesmärk on määrata Lehe tn 48 // Tedre tn 53 kinnistule ehitusõigus kahe 2-3-korruselise astmeliselt tõusva korterelamu ehitamiseks. Mõlemal elamul on lisaks ka maa-alune korrus. Lisaks on detailplaneeringus määratud üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Kristiine linnaosas Lilleküla asumis Sõpruse puiestee ja Lehe tänava vahelisel alal Lehe ja Tedre tänava nurgal. Planeeritava ala kontaktvööndit võib pidada polüfunktsionaalseks piirkonnaks, kus asuvad nii elamumaa kui ka äri- ja sotsiaalmaa sihtotstarbega krundid. Senine valdavalt kuni 2-korruseline hoonestus elamumaa sihtotstarbega kruntidel on Sõpruse puiestee ääres asendunud või asendumas valdavalt 3-5-korruseliste ärihoonete või äripindadega korterelamutega. Seega kavandatakse tiheda liiklusega Sõpruse puiestee äärde kõrgem hoonestus, mis loob sujuva ülemineku Sõpruse puiestee äärselt perspektiivselt ärivööndilt väikeelamute alale. Tedre ja Lehe tänaval, planeeritud ala naabruses, on valdavalt kuni 2-korruseline hoonestus, mis pärineb 1950.-1980. aastatest. Hoonetel on kõrged soklid, välisviimistluses domineerib ajastule omane silikaatkivist vooder ja hall krohvipind.

Lehe tn 48 // Tedre tn 53 kinnistu suurus on 3954 m2 ja maakasutuse sihtostarve elamumaa. Kinnistul paikneb kõrge viilkatusega amortiseerunud elumaja, 2 abihoonet, kasvuhoone ja seaduslikul alusel rajatud uue elumaja vundament. Kinnistu omanik on V. Erm. Juurdepääs planeeritavale alale on nii Lehe kui ka Tedre tänavalt. Planeeritav ala on kõrghaljastatud ning kinnistul kasvavad nii okas- kui ka lehtpuud.

2. Tallinna üldplaneering, teemaplaneering „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ ja koostatav Kristiine linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on antud ala juhtotstarbeks väikeelamute ala, st põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Lisaks jääb planeeritav ala vastavalt Tallinna üldplaneeringule magistraaltänavate ärivööndi juhtotstarbega alale, st et tsooni võib rajada põhiliselt kaubandus­- ja teenindusettevõtteid.

Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 77 kehtestatud teemaplaneeringule „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“, asub planeeritav ala tihendatavas magistraaltänava-äärses alas. Detailplaneering on kooskõlas teemaplaneeringuga.

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneering“. Nimetatud otsuse p 1 kohaselt on üldplaneeringu eesmärgiks Kristiine linnaosa pikaajaliste arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos uute elamu- ja bürooalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamisel täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut Kristiine linnaosa osas.

Tallinna Linnavalitsuse 15. novembri 2006 korraldusega nr 2284-k kinnitatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringu lähteülesande“ punkti 3 üldplaneeringu eesmärgi kohaselt võitlemaks valglinnastumisega kaalutakse tihendamisvõimalusi elamuehituseks vajaliku sihtotstarbe muutmise või hoonestustiheduse tõstmise näol. Kahe protsessi ühendamine, kus väärtustatakse väljakujunenud elukeskkondi ja samas püütakse kesklinna lähedale pakkuda uusi elukohti, on üldplaneeringu üks peamisi eesmärke.

Detailplaneeringus kavandatu tõstab hoonestustihedust ja pakub kesklinna lähedale uusi elukohti, olles seega kooskõlas Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärgi ja linna üldiste arengusuundadega.

3. Kehtiv detailplaneering

Planeeritava maa-ala kohta ei ole varem kehtestatud detailplaneeringut.

4. Detailplaneeringus kavandatu

Planeeringus määratakse Lehe tn 48 // Tedre tn 53 kinnistule ehitusõigus  kahe kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks (kokku kavandatakse 28 korterit). Olemasoleva kinnistu piire ja elamumaa  sihtotstarvet ei muudeta. Hoonestusalade planeerimisel on lähtutud põhimõttest tagada elamute vahel privaatne õueala. Elamud on kavandatud Lehe tänava ääres kuni 2-korruselised ja Tedre tänava poolt astmelise kõrgusega Sõpruse puiestee suunas kuni 3-korruselised. Juurdepääs krundile on kavandatud Tedre tänavalt.

Parkimislahendus on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavaga aastateks 2006-2014“, kavandatud on 42 parkimiskohta.

Dendroloogilise hinnangu koostas H. Möllits 2010. aastal. Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“ kohaseid I väärtusklassi puid planeeringualal ei kasva, kuid kasvab üks II väärtusklassi harilik tamm, mis säilitatakse. Planeeringulahenduse kohaselt likvideeritakse 69 haljastuslikku objekti, mis kuuluvad III-V väärtusklassi. Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“ kompenseeritakse asendusistutusega 864 haljastuse ühiku ulatuses. Haljastuse ühikute arv on esialgne ning täpsustatakse raieloa menetlemisel.

Insinööritoimisto Akukon OY Eesti Filiaal on hinnanud liiklusmürast põhjustatud müratasemeid. Sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määruse nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ja ümbruskonna hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ alusel on tegemist III kategooria alaga (segaala, kus paiknevad elamud ja ühiskasutusega hooned, kaubandus-, teenindus- ja tootmisettevõtted). Planeeritav ala asub väljakujunenud hoonestusega piirkonnas ning hinnangust selgub, et eelpool nimetatud määruses esitatud müra piirtasemed ei ole planeeritaval alal ületatud.

Detailplaneeringule lisatud Osaühingu Eesti Geoloogiakeskus koostatud radooniuuringust selgub, et planeeritav ala asub normaalse radooniriski alal, mille piires jääb radooni sisaldus pinnaseõhus piiranguteta ehitustegevuseks lubatud piiridesse.

Planeeritud maa-ala asub kaugküttepiirkonnas, kuid vastavalt Aktsiaseltsi Tallinna Küte tehnilistele tingimustele läheduses Aktsiaseltsile Tallinna Küte kuuluv soojatrass puudub. Kuna kahe väikse korterelamu soojaga varustamiseks kaugküttega ühinemiseks torustiku rajamine on ebamõistlikult kulukas ja koormav on hoonete soojusvarustus lahendatud Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisa „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ punkti 2.3 kohaselt lokaalselt, kasutades lokaalset gaasikatlamaja või muid alternatiivseid kütteallikaid. Hoonete küttelahendus esitatakse ehitusprojekti koostamisel.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu algatamist taotles 19. augustil 2008 registreeritud avaldusega V. Erm. Taotluse kohaselt sooviti Lehe tn 48 // Tedre tn 53 kinnistule ehitusõiguse määramist 2 korterelamu ehitamiseks.

18. juunil 2012 on Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja V. Erm vahel sõlmitud detailplaneeringu koostamise tellimise ja koostamise õiguse üleandmise leping nr 3-6/117.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2012 korraldusega nr 978-k „Lehe tn 48 // Tedre tn 53 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kristiine linnaosas“. Detailplaneeringu eesmärk oli Lehe tn 48 // Tedre tn 53 krundile ehitusõiguse määramine kahe 2-3-korruselise astmeliselt tõusva korterelamu ehitamiseks. Mõlemal elamul on lisaks ka maa-alune korrus. Lisaks oli eesmärk anda planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Detailplaneeringu algatamise teade ilmus ajalehes Postimees 4. juulil 2012. Detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav arutelu toimus 22. augustil 2012. Teade avaliku arutelu toimumise ja eskiislahenduse avaliku väljapaneku kohta ilmus ajalehes Postimees 9. augustil 2012 ja ajalehes Pealinn 13. augustil 2012. Eskiislahendusega oli võimalik tutvuda 9.-22. augustini 2012.

Eskiislahenduse avaliku arutelu päeval esitasid 21 Lehe ja Tedre tänava elanikku omapoolsed ettepanekuid planeeringu koostamiseks. Detailplaneeringu koostamise käigus on ettepanekutega arvestatud (vähendati hoone mahtu, suurendati parkimiskohtade arvu, likvideeriti juurdepääs Lehe tänavalt, suurendati Lehe tn 54 ja planeeritavate hoonete vahelist kaugust, detailplaneeringusse määrati nõue, et ehitusaegne transport liigub Tedre tänava kaudu).

Detailplaneeringu on koostanud ConArte OÜ. Detailplaneering on koostatud lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2012 korraldusest nr 978-k „Lehe tn 48 // Tedre tn 53 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kristiine linnaosas“ ning on kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“ (menetlemise ajal kehtinud). Detailplaneeringu eskiisile on lisatud H. Möllits`i 2010. aastal koostatud puittaimestiku haljastuslik hinnang, Osaühingu Eesti Geoloogiakeskus koostatud radoonihinnang, Insinööritoimisto Akukon OY Eesti Filiaali koostatud mürahinnang ning planeeringu koostaja ConArte OÜ tehtud insolatsioonianalüüs.

Detailplaneeringu algatamise korralduses määratud lisanõuded on täidetud.

Tallinna linna ehitusmääruse (menetlemise ajal kehtinud) § 16 lg-s 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Kristiine Linnaosa Valitsus, Kristiine linnaosa halduskogu, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalmet, Päästeameti Põhja päästekeskus ja planeeritava Lehe tn 48 // Tedre tn 53 kinnistu omanik kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimustel:

- kui katlamaja projekteeritud soojusvõimsus on üle 0,3 MW, siis tuleb taotleda välisõhu saasteluba enne ehitusloa taotlemist

- ehitusprojekt kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga.

Vastavad nõuded ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud.

Elektrilevi OÜ, Aktsiaselts Eesti Gaas, Elion Ettevõtted Aktsiaselts, Aktsiaselts KH Energia-Konsult ja AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastasid detailplaneeringu lisatingimustel. Tingimused on lisatud detailplaneeringu seletuskirja arvestamiseks ehitus- ja tööprojektide koostamisel.

Detailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavate teede, haljastuse ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamine tagatakse vastavalt 11. juulil 2013 sõlmitud lepingule nr 3-7/149.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 7. augusti 2013 korraldusega nr 1053-k „Lehe tn 48 // Tedre tn 53 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Kristiine linnaosas“, eesmärgiga määrata Lehe tn 48 // Tedre tn 53 kinnistule ehitusõigus kahe 2-3-korruselise astmeliselt tõusva korterelamu ehitamiseks. Mõlemal elamul on lisaks ka maa-alune korrus. Lisaks oli eesmärgiks anda planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 13. augustil 2013 ja ajalehes Pealinn 19. augustil 2013. Teade avaliku väljapaneku asukoha ja aja kohta ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 4. septembril 2013 ja ajalehes Pealinn 9. septembril 2013. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 16.-30. septembrini 2013.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel vastuväiteid ja ettepanekuid ei esitatud. Kuna detailplaneeringu menetluse käigus lahendamata vastuväiteid ei jäänud, ei olnud vaja esitada detailplaneeringut planeerimisseaduse § 23 lõike 2 punkti 1 kohaselt maavanemale kohustuslikuks järelevalveks.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 punktile 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Tedre tn 55, Tedre tn 56, Tedre tn 54, Lehe tn 46 // Tedre tn 52, Lehe tn 48 // Tedre tn 53  Tedre tn 51, Lehe tn 15, Lehe tn 17 ja Lehe tn 54 kinnistute omanikke ning Maa-ametit.

Planeerimisseaduse § 24 lõike 3 kohaselt kehtestab detailplaneeringu, mille koostamise üle ei teostata järelevalvet, või maavanema poolt järelevalve käigus heakskiidetud detailplaneeringu kohalik omavalitsus. Tallinna linna ehitusmääruse § 20 lõike 4 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega v.a juhul kui planeeritud maa-ala kohta esinevad planeerimisseaduse § 10 lõike 61 toodud asjaolud - puudub üldplaneering või soovitakse üldplaneeringut muuta, planeering koostatakse riikliku kaitse alla võetud maa-alal või selle kaitsevööndis, samuti riikliku kaitse alla võetud mälestise kaitsevööndis või loodusobjekti kaitsevööndis oleval maa-alal, planeering koostatakse ranna või kalda piiranguvööndis looduskaitseseaduse tähenduses, planeeringuga kavandatakse linnaehituslikult olulisi muudatusi või planeeritud maa-ala asub linnaehituslikult olulises piirkonnas, planeering koostatakse miljööväärtuslikule hoonestusalale või selle moodustamiseks, planeering koostatakse olulise ruumilise mõjuga objekti kavandamiseks, planeering koostatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuse kavandamiseks. Nimetatud asjaolusid ei esine ning seega ei kuulu Lehe tn 48 // Tedre tn 53 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine volikogu pädevusse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 33 alusel.

Arvestades eeltoodut, on esitatud Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks korralduse eelnõu „Lehe tn 48 // Tedre tn 53 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“.

Anu Hallik-Jürgenstein

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja

Toomas Sepp

Linnasekretär