Räägu tn 49 // Siidisaba tn 4 katastriüksuse aadressi muutmine Kristiine linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 30.10.2013 korraldus number 1499

Redaktsiooni kehtivus 30.10.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

30. oktoober 2013 nr 1499-k

Räägu tn 49 // Siidisaba tn 4 katastriüksuse aadressi muutmine Kristiine linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, § 9 lg 1, § 10 lg-te 2 ja 4, § 11 lg 8 ning Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri“ § 5 lg 1 p-ga 6 ning tulenevalt Tallinna Ülikooli 7. augusti 2013 kirjast nr 2.1-10/2344 ja asjaolust, et krundil paiknevatele hoonetele on peamine juurdepääs Räägu tänavalt

1. Muuta katastriüksuse aadress Kristiine linnaosas alljärgnevalt:

Senine aadress - Räägu tn 49 // Siidisaba tn 4

Katastritunnus - 78407:701:0447

Uus aadress - Räägu tn 49 // 49a

2. Tallinna Ülikoolil tagada õigete aadresside numbrimärkide olemasolu hoonetel 31. detsembriks 2013.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Tallinna Ülikoolile ja Kristiine Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär