Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Marja tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 23.10.2013 korraldus number 1470
Redaktsiooni kehtivus:23.10.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

23. oktoober

2013 nr

1470-k

Marja tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Planeerimisseaduse § 24 lg-te 3 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritav maa-ala asub Tallinnas Kristiine linnaosas Marja tänava, Mustamäe tee, Liimi ja Artelli tänava vahelises kvartalis Marja tänava ääres. Tallinna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud tööstusettevõtete ala, põhiliselt tööstusettevõtete ja ladude ala, kus võib paikneda teenindusettevõtteid ja asutusi; uute elamute rajamine on lubatud vaid erandina. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- arvestades planeeritava maa-ala asukohta, ümbritsevat hoonestust ja head ligipääsu ühistranspordiga - on ärihoone rajamine siinsesse linnaruumi igati sobiv;

- uue hoone rajamine aitab korrastada Marja tänava äärset linnaruumi, ühtlustab tänava äärset hoonefronti ning annab magistraali äärsele piirkonnale linnalikuma ilme;

- planeeritavale alale jääva Marja tänav T1 kinnistu osa ja Marja tänava maa-ala osa kohta kehtib Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006 korraldusega nr 186-k kehtestatud „Mustamäe tee 16 kinnistu detailplaneering“, millega oli 2,8 ha suurusele maa-alale kavandatud 4 ärimaa krunti kahe 1-8-korruselise, ühe 1-6-korruselise ja ühe 1-5-korruselise ärihoone ehitamiseks, 1 tootmismaa krunt trafoalajaama rajamiseks ja 1 transpordimaa krunt juurdepääsutee rajamiseks. Detailplaneeringus kavandatu on osaliselt ellu viidud - rajatud on 8-korruseline ärihoone (Marienthali Keskus) ja moodustatud on transpordimaa sihtotstarbega Marja tänav T1 kinnistu, kuhu on rajatud juurdepääsutee. Marja tänav T1 kinnistu osal ja Marja tänava maa-ala osal säilib varem planeeritud tee lahendus;

- parkimislahendus vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014“.

1. Kehtestada Kristiine linnaosas asuva 0,48 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Marja tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 10308. Detailplaneeringu eesmärk on jagada Marja tn 3 kinnistu kaheks ärimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata ehitusõigus kuni 7 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks ja automaattankla rajamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.

2. Marja tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006 korraldusega nr 186-k kehtestatud „Mustamäe tee 16 kinnistu detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritava ala Marja tänav T1 kinnistu osa ja Marja tänava maa-ala osa osas.

3. Detailplaneeringu kohaste kõnniteede ning üldkasutatava välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni ehitamine tagatakse vastavalt 13. märtsil 2013 sõlmitud lepingule nr 3-7/43.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär


Tallinna Linnavalitsuse 23. oktoober 2013

korralduse nr 1470-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

„Marja tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“ juurde

Tallinna Linnavalitsuse korraldusega kehtestatakse Kristiine linnaosas asuva 0,48 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Marja tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 10308. Detailplaneeringu eesmärk on jagada Marja tn 3 kinnistu kaheks ärimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata ehitusõigus kuni 7 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks ja automaattankla rajamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.

Marja tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006 korraldusega nr 186-k kehtestatud „Mustamäe tee 16 kinnistu detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritava ala Marja tänav T1 kinnistu osa ja Marja tänava maa-ala osa osas.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Tallinnas Kristiine linnaosas Marja tänava, Mustamäe tee, Liimi ja Artelli tänava vahelises kvartalis Marja tänava ääres. Planeeritav krunt piirneb põhjast Marja tänavaga, idast Marja tänav T1 kinnistuga, lõunast ja läänest Marja tn 3a katastriüksusega. Tegemist on valdavalt äri- ja tootmispiirkonnaga, mis paikneb Mustamäe teest loodes. Mustamäe teest kagu suunas on juba elamuala, kuigi vahetult tänava ääres on enamasti ärihooned või äriruumidega elamud. Planeeringuala ja Mustamäe tee vahele jääb Marienthali Keskus. Kuna planeeringuala jääb linna ühe olulise magistraaltänava Mustamäe tee lähedusse, siis on piirkonnal hea ühistranspordiühendus teiste linnaosadega. Piki Mustamäe teed kulgeb linnaosa tähtsusega rohekoridor.

Planeeritavale alale jääb Marja tn 3 kinnistu, osa AS-le Mustamäe tee 16 kuuluvast transpordimaa sihtotstarbega Marja tänav T1 kinnistust ja osa jätkuvalt riigi omandis olevat maad (Marja tänava maa-ala).

Marja tn 3 kinnistu suurus on 2926 m2 ning sihtotstarve on ärimaa. Kinnistusraamatu andmeil on Marja tn 3 kinnistu omanik AS Alexela Oil. Kinnistul paikneb Alexela tankla ja tankla-kauplus, mis ei ole enam kasutuses, ning maapealsed kütusemahutid, mis on ette nähtud likvideerida. Kinnistut läbivad ka kõrgepingekaablid.

Planeeritaval maa-alal ei kasva kõrghaljastust. Juurdepääs planeeritavale alale on Marja tänavalt.

2. Tallinna üldplaneering ja koostatav Kristiine linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringus“ on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud tööstusettevõtete ala, põhiliselt tööstusettevõtete ja ladude ala, kus võib paikneda teenidusettevõtteid ja asutusi; uute elamute rajamine on lubatud vaid erandina.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneering“. Nimetatud otsuse punkti 1 kohaselt on üldplaneeringu eesmärgiks Kristiine linnaosa pikaajaliste arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos uute elamu- ja bürooalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamisel täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut Kristiine linnaosa osas. Koostatava Kristiine linnaosa üldplaneeringu maakasutusplaani tööversiooni kohaselt jääb planeeritav ala ettevõtlus / tootmisalale, kuhu võib rajada eeskätt tootmis-, veondus-, laondus- ja ärifunktsioonilisi ehitisi.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas koostava Kristiine linnaosa üldplaneeringuga.

3. Kehtiv detailplaneering

Planeeritavale alale jääva Marja tänav T1 kinnistu osa ja Marja tänava maa-ala osa kohta kehtib Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006 korraldusega nr 186-k kehtestatud „Mustamäe tee 16 kinnistu detailplaneering“, millega oli 2,8 ha suurusele maa-alale kavandatud 4 ärimaa krunti kahe 1-8-korruselise, ühe 1-6-korruselise ja ühe 1-5-korruselise ärihoone ehitamiseks, 1 tootmismaa krunt trafoalajaama rajamiseks ja 1 transpordimaa krunt juurdepääsutee rajamiseks. Detailplaneeringus kavandatu on osaliselt ellu viidud - rajatud on 8-korruseline ärihoone (Marienthali Keskus) ja moodustatud on transpordimaa sihtotstarbega Marja tänav T1 kinnistu, kuhu on rajatud juurdepääsutee.

Planeerimisseaduse § 24 lõige 6 sätestab, et planeeringu kehtestamisega muutub kehtetuks samale maa-alale varem kehtestatud sama liigi planeering või vastav osa suuremale maa-alale varem kehtestatud sama liigi planeeringust.

Marja tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006 korraldusega nr 186-k kehtestatud „Mustamäe tee 16 kinnistu detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritava ala Marja tänav T1 kinnistu osa ja Marja tänava maa-ala osa osas. Marja tänav T1 kinnistu osal ja Marja tänava maa-ala osal säilib varem planeeritud tee lahendus. Lisaks antakse tee osalt juurdepääs kruntidele positsioon 1 ja 2 ning seatakse juurdepääsuservituut kruntide positsioon 1 ja 2 kasuks. Maaomanik on lahenduse kooskõlastanud.

4. Detailplaneeringus kavandatu

Planeeringulahenduse kohaselt jagatakse Marja tn 3 kinnistu kaheks ärimaa sihtotstarbega krundiks.

Krundile positsioon 1 määratakse ehitusõigus kuni 7 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone (bürood, kaubandus, teenindus) ehitamiseks. Seitsmenda korruse ulatus võib olla ehitusalusest pinnast ainult 15% ning seal võivad paikneda ainult tehnoseadmed ja trepikoda.

Planeeritava ärihoone põhimaht on kavandatud paralleelselt Artelli tänavast Laki tänava poole jääva hoonestusega. Uue hoone rajamine aitab korrastada Marja tänava äärset korrapäratut tänavaruumi, moodustades Marja tänava äärde korrastatud hoonefrondi ning andes magistraali äärsele piirkonnale linnalikuma ilme. Hoone on kavandatud liigendatud fassaadidega ja varieeruvate kõrgustega 3, 6 ja 7 korrust. Hoone välisviimistlus lahendatakse ehitusprojekti raames sobivalt olemasoleva Marienthali Keskuse hoonega.

Krundile positsioon 2 määratakse ehitusõigus maa-aluste kütusemahutitega automaattankla rajamiseks.

Olemasolevad maapealsed kütusemahutid likvideeritakse.

Detailplaneeringus nähakse ette 71 parkimiskohta, mis on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006-2014“ ette nähtud põhimõtetega. Parkimiskohad kavandatakse krundile positsioon 1. Kavandatava ärihoone esimesele korrusele ja soklikorrusele on ette nähtud 68 parkimiskohta.

Juurdepääs krundile positsioon 1 on Marja tänavalt ja läbi positsioon 2 krundi Marja tänav T1 kinnistu kaudu. Juurdepääs krundile positsioon 2 on krundilt positsioon 1 ja Marja tänav T1 kinnistult. Detailplaneeringu lahenduses on näidatud juurdepääsuservituudi vajadusega alad.

Planeeritaval alal kõrghaljastust ei ole. Kuna puid ei likvideerita, pole asendusistutust vaja teha.

Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määruse nr 19 „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ kohaselt jääb planeeritav maa-ala kaugküttepiirkonda.

Osaühing Rei Geotehnika on 2012. aasta märtsis teinud pinnase reostusuuringu jääkreostuse olemasolu ja ulatuse väljaselgitamiseks. Naftasaaduste sisalduse määramiseks puuriti planeeritavale alale kolm puurauku ja võeti kolm pinnaseproovi. Uuringu kohaselt üheski võetud ega analüüsitud pinnaseproovis naftasaadusi praktiliselt ei leitud. Kõigis proovides oli naftasaaduste sisaldus alla määramistäpsuse väärtuse 20 mg/kg, s.t vähemalt viis korda alla pinnase sihtarvu. Seega on pinnas puuraukude asukohas naftasaaduste osas heas seisundis ja saneerimist ei vaja. Kui olemasoleva tankla peal- ja allmaarajatiste lammutamisel leitakse väiksemaid naftasaaduste lekkeid, saab reostunud pinnast või pinnasevett teisaldada selleks ettenähtud kohtadesse lammutus- või ka ehitustöödega kaasneva kaevetöö käigus.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 14. detsembri 2010 avaldusega AS-i Alexela Oil esindaja A. Räim. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja AS-i Alexela Oil vahel on 1. märtsil 2012 sõlmitud planeeringu koostamise tellimise ja koostamise õiguse üleandmise leping nr 3-6/33.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 16. mai 2012 korraldusega nr 709-k „Marja tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kristiine linnaosas“. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli Marja tn 3 kinnistu jagamine, mille tulemusena nähti ette moodustada kaks ärimaa sihtotstarbega krunti ning määrati ehitusõigus kuni 8 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega büroohoone ehitamiseks ning automaattankla rajamiseks. Lisaks anti detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.

Detailplaneeringu algatamise teade ilmus ajalehes Postimees 22. mail 2012 ja ajalehes Pealinn 28. mail 2012. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus avalik arutelu 5. juunil 2012. Eskiislahenduse avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus teade ajalehes Postimees 29. mail 2012 ja ajalehes Pealinn 4. juunil 2012. Arutelul osalesid Kristiine Linnaosa Valitsuse ja Aktsiaseltsi Tallinna Küte esindajad ja K-Projekt Aktsiaseltsi esindaja. Arutati planeeritava hoone sobivust, parkimist ja tankimisvõimalusi. Detailplaneeringu eskiisi kohta kirjalikke ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

Planeeringu koostamisel on detailplaneeringus tehtud järgnevad muudatused: 8-korruselise hoone kõrgust on vähendatud, kavandatakse kuni 7-korruseline hoone (7. korruse ulatus 15% ehitusalusest pinnast), põhimaht hoonel on 6 korrust. Selle tõttu on korrigeeritud ka parkimiskohtade arvu krundil.

Detailplaneeringu koostas K-Projekt Aktsiaselts. Detailplaneering on koostatud arvestades Tallinna Linnavalitsuse 16. mai 2012 korraldust nr 709-k „Marja tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kristiine linnaosas“ ja kooskõlas detailplaneeringu menetlemise ajal kehtinud Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“.

Detailplaneeringule on lisatud Osaühingu Rei Geotehnika 2012. aasta märtsis tehtud pinnase reostusuuring jääkreostuse olemasolu ja ulatuse väljaselgitamiseks.

Detailplaneeringu menetlemise ajal kehtinud Tallinna linna ehitusmääruse redaktsiooni § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Kristiine Linnaosa Valitsus, Kristiine linnaosa halduskogu, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalamet, Päästeameti Põhja päästekeskus, Aktsiaselts Tallinna Küte, Marja tn 3 kinnistu omaniku AS-i Alexela Oil esindaja A. Kuusik ning Marja tänav T1 kinnistu omaniku AS-i Mustamäe tee 16, Marja tn 3a ja Marja tn 3b katastriüksustest koosneva kinnistu omaniku OÜ Marja Arenduse Kinnisvara ja Marja tänava sidekanalisatsiooni omaniku AS-i Mustamäe tee 16 esindaja J. Kelder kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta.

Tallinna Linnavaraamet kooskõlastas detailplaneeringu ning märkis, et planeeringualasse jääb jätkuvalt riigi omandis olev maa, Marja tänava maa-ala, mida Tallinna linn taotleb munitsipaalomandisse.

Tallinna Keskkonnaamet, Aktsiaselts KH Energia - Konsult, Elektrilevi OÜ, Elion Ettevõtted Aktsiaselts ja AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastasid detailplaneeringu lisatingimustel. Tingimused on lisatud detailplaneeringu seletuskirja arvestamiseks ehitus- ja tööprojektide koostamisel.

Detailplaneeringu kohaste kõnniteede ehitamine ning üldkasutatava välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni rajamine tagatakse vastavalt 13. märtsil 2013 sõlmitud lepingule nr 3-7/43.

Tallinna Linnavalitsus võttis 22. mai 2013 korraldusega nr 705-k vastu „Marja tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu“. Detailplaneeringu eesmärk oli jagada Marja tn 3 kinnistu kaheks ärimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata ehitusõigus kuni 7 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks ja automaattankla rajamiseks. Lisaks anti detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.

Detailplaneeringu vastuvõtmise teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 27. mail 2013 ja ajalehes Pealinn 3. juunil 2013. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 20. juunist kuni 4. juulini 2013. Teade avaliku väljapaneku aja ja koha kohta ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 7. juunil 2013, ajalehes Pealinn 10. juunil 2013 ja ajalehes Kristiine Leht 21. juunil 2013. Avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringu lahenduse kohta ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. Kuna detailplaneeringu menetluse käigus lahendamata vastuväiteid ei jäänud, ei olnud vaja esitada detailplaneeringut planeerimisseaduse § 23 lõike 3 punkti 5 kohaselt maavanemale kohustuslikuks järelevalveks.

Planeerimisseaduse § 25 lõike 7 punkti 4 kohaselt teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga Marja tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisest ühe nädala jooksul detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast arvates Marja tänav T1 kinnistu omanikku, Marja tn 1a ja Marja tn 3a katastriüksuste omanikke, Marja tn 5 riigivara valitsejat ja hoonestusõiguse omajat, Marja tn 4 riigivara valitsejat, Maa-ametit ja planeeritava Marja tn 3 kinnistu omanikku.

Planeerimisseaduse § 24 lõike 3 kohaselt detailplaneeringu, mille koostamise üle ei teostata järelevalvet, või maavanema poolt järelevalve käigus heakskiidetud üldplaneeringu või detailplaneeringu kehtestab kohalik omavalitsus. Tallinna linna ehitusmääruse § 20 lõike 4 kohaselt otsustab linnavalitsus planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringu kehtestamise otsuse eelnõu esitamise linnavolikogule ja detailplaneeringu kehtestab linnavolikogu otsusega. Muudel juhtudel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus korraldusega. Marja tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering ei kuulu planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringute hulka.

Arvestades eeltoodut, on Tallinna Linnavalitsusele esitatud kehtestamiseks korralduse eelnõu „Marja tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“.

Anu Hallik-Jürgenstein

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja

Toomas Sepp

Linnasekretär