Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruse nr 28 "Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 09.10.2013 määrus number 166 [RT IV, 22.10.2013, 4]
Jõustumine:25.10.2013
Redaktsiooni kehtivus:25.10.2013 - ... [RT IV, 22.10.2013, 4]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  9. oktoober 2013 nr 166

Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruse nr 28 „Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, liiklusseaduse § 6 lg 4, § 186 lg 4 ja teeseaduse § 25 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine“ §-ga 1.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruses nr 28 Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) Harju tänav;“;

2) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 30 järgmises sõnastuses:

„30) Vana-Posti tänav.“;

3) paragrahvi 5 lõike 2 punktid 2 ja 19 tunnistatakse kehtetuks.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär