Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruse nr 28 "Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 09.10.2013 määrus number 166
jõustumine 25.10.2013

Redaktsiooni kehtivus 25.10.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  9. oktoober 2013 nr 166

Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruse nr 28 „Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, liiklusseaduse § 6 lg 4, § 186 lg 4 ja teeseaduse § 25 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine“ §-ga 1.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruses nr 28 Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) Harju tänav;“;

2) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 30 järgmises sõnastuses:

„30) Vana-Posti tänav.“;

3) paragrahvi 5 lõike 2 punktid 2 ja 19 tunnistatakse kehtetuks.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär