Tallinna linna 2013. aasta teine lisaeelarve

Tallinna Linnavolikogu 03.10.2013 määrus number 52
jõustumine 21.10.2013

Redaktsiooni kehtivus 21.10.2013 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  3. oktoober 2013 nr 52

Tallinna linna 2013. aasta teine lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 4, § 26 lg-te 1 ja 3 ning § 27 lg 1 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määrusega nr 36 kinnitatud Tallinna linna 2013. aasta eelarve lisades tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 1 „Koondeelarve“ muudetakse vastavalt lisale 1;

2) lisa 2 „Tulude eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 2;

3) lisa 3 „Kulude eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 3;

4) lisa 4 „Investeerimistegevuse eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 4;

5) lisa 6 „Rahakäibe prognoos“ asendatakse lisaga 5;

6) lisa 7 „Eelarve liigendus kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi“ asendatakse lisaga 6.

§ 2.  Linna finantsteenistusel avaldada Tallinna veebilehel Tallinna linna 2013. aasta teine lisaeelarve seitsme tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa - Tallinna linna 2013. aasta teine lisaeelarve