Tallinna Ettevõtlusameti ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti koosseisunimestike koos teenistuskohtade palgaastmetega ja kulude muudatused

Tallinna Linnavalitsus 02.10.2013 korraldus number 1336

Redaktsiooni kehtivus 02.10.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

2. oktoober

2013 nr

1336-k

Tallinna Ettevõtlusameti ja
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti koosseisunimestike koos teenistuskohtade palgaastmetega ja kulude muudatused

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2013 määruse nr 11 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 3 lg-tega 3 ja 4 ning Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 36 „Tallinna linna 2013. aasta eelarve“ § 2 lg 1 p-ga 3

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 27. veebruari 2013 korralduse nr 237-k „Tallinna linna ametiasutuste koosseisunimestikud koos teenistuskohtade palgaastmetega“ lisas 2 „Tallinna Ettevõtlusameti koosseisunimestik koos teenistuskohtade palgaastmetega“ alates 15. oktoobrist 2013 järgmine muudatus:

1.1 moodustada kohalike maksude osakonna koosseisu täiendavalt kaks peaspetsialisti ametikohta (ametikoha alus ATS § 7 lg 3 p 5, teenistuskoha grupp A) palgaastmega 21;

1.2 Tallinna Ettevõtlusameti koosseisus on kokku 69 teenistuskohta.

2. Teha Tallinna Linnavalitsuse 27. veebruari 2013 korralduse nr 237-k „Tallinna linna ametiasutuste koosseisunimestikud koos teenistuskohtade palgaastmetega“ lisas 9 „Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti koosseisunimestik koos teenistuskohtade palgaastmetega“ alates 15. oktoobrist 2013 järgmine muudatus:

2.1 kustutada arenduse- ja haldusosakonna juhi abi töökoht (palgaaste 15), menetlusosakonna ehitusmenetluse sektori vaneminspektori ametikoht (palgaaste 15) ja patrulliosakonna vaneminspektori ametikoht (palgaaste 14).

2.2 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti koosseisus on kokku 147 teenistuskohta.

3. Tallinna Ettevõtlusameti kulusid suurendada summas 8 912 eurot, sellest töötasu 6 650 eurot, sotsiaalmaks 2 195 eurot ja töötuskindlustusmakse 67 eurot. Samas ulatuses vähendada Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile ettenähtud vahendeid.

4. Tallinna Linnakantseleil teha käesolev korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär