Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Ettevõtlusameti ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti koosseisunimestike koos teenistuskohtade palgaastmetega ja kulude muudatused
Tallinna Linnavalitsus 02.10.2013 korraldus number 1336
Redaktsiooni kehtivus:02.10.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

2. oktoober

2013 nr

1336-k

Tallinna Ettevõtlusameti ja
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti koosseisunimestike koos teenistuskohtade palgaastmetega ja kulude muudatused

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2013 määruse nr 11 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 3 lg-tega 3 ja 4 ning Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 36 „Tallinna linna 2013. aasta eelarve“ § 2 lg 1 p-ga 3

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 27. veebruari 2013 korralduse nr 237-k „Tallinna linna ametiasutuste koosseisunimestikud koos teenistuskohtade palgaastmetega“ lisas 2 „Tallinna Ettevõtlusameti koosseisunimestik koos teenistuskohtade palgaastmetega“ alates 15. oktoobrist 2013 järgmine muudatus:

1.1 moodustada kohalike maksude osakonna koosseisu täiendavalt kaks peaspetsialisti ametikohta (ametikoha alus ATS § 7 lg 3 p 5, teenistuskoha grupp A) palgaastmega 21;

1.2 Tallinna Ettevõtlusameti koosseisus on kokku 69 teenistuskohta.

2. Teha Tallinna Linnavalitsuse 27. veebruari 2013 korralduse nr 237-k „Tallinna linna ametiasutuste koosseisunimestikud koos teenistuskohtade palgaastmetega“ lisas 9 „Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti koosseisunimestik koos teenistuskohtade palgaastmetega“ alates 15. oktoobrist 2013 järgmine muudatus:

2.1 kustutada arenduse- ja haldusosakonna juhi abi töökoht (palgaaste 15), menetlusosakonna ehitusmenetluse sektori vaneminspektori ametikoht (palgaaste 15) ja patrulliosakonna vaneminspektori ametikoht (palgaaste 14).

2.2 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti koosseisus on kokku 147 teenistuskohta.

3. Tallinna Ettevõtlusameti kulusid suurendada summas 8 912 eurot, sellest töötasu 6 650 eurot, sotsiaalmaks 2 195 eurot ja töötuskindlustusmakse 67 eurot. Samas ulatuses vähendada Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile ettenähtud vahendeid.

4. Tallinna Linnakantseleil teha käesolev korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär