Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 2012 korralduse nr 1270-k "Turistidele suunatud linnapileti projekti osalustasu ja linnapileti hindade kehtestamine" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 25.09.2013 korraldus number 1313
Redaktsiooni kehtivus:25.09.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

25. september

2013 nr

1313-k

Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 2012 korralduse nr 1270-k „Turistidele suunatud linnapileti projekti osalustasu ja linnapileti hindade kehtestamine“ muutmine

Haldusmenetluse seaduse § 64 ja 68 lg 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna  kehtestamine linna asutustes“ § 3 p 1 alusel

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 2012 korraldust nr 1270-k „Turistidele suunatud linnapileti projekti osalustasu ja linnapileti hindade kehtestamine“ järgmiselt:

1.1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1. Kehtestada linnapileti (Tallinn Card) projekti osalustasuks ühe toote/teenuse pealt 395 eurot (ilma käibemaksuta) aastas.“;

1.2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2. Punktis 1 nimetatud osalustasust võib Tallinna Ettevõtlusameti juhataja anda soodustust kuni 70% (kaasa arvatud) toote/teenuse pealt. Soodustust antakse isikutele ning riigi- ja omavalitsusasutustele, kes vastavad vähemalt ühele alltoodud tingimustest:

2.1 on eelnevalt osalenud linnapileti projektis;

2.2 osalevad linnapileti projektis enam kui ühe toote/teenusega;

2.3 osalevad linnapileti projektis veebipõhise hooajalise partnerina;

2.4 müüvad Tallinna Ettevõtlusametiga sõlmitud lepingu kohaselt linnapileti ettenäitamisel kõigile linnapileti kasutajatele kaupa või teenust tavahinnast enam kui 14% odavamalt.“.

2. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär