Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Haraka tn 10 ja 12a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 25.09.2013 korraldus number 1307
Redaktsiooni kehtivus:25.09.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

25. september

2013 nr

1307-k

Haraka tn 10 ja 12a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ning Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 “Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud ala asub Kristiine linnaosas Tondi asumis Linnu tee, Västriku, Lõokese ja Haraka tänava vahelises kvartalis. Planeeritud ala juhtotstarve on Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneering on Tallinna üldplaneeringuga kooskõlas;

- Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneering“, mille üheks eesmärgiks on vältida valglinnastumist tihendades olemasolevaid elamualasid. Detailplaneering järgib koostamisel oleva üldplaneeringu põhimõtteid, kuna krundi jagamisel ja uue üksikelamu kavandamisel tihendatakse olemasolevat Kesklinna lähedast elamupiirkonda;

- kruntide kavandamisel on lähtutud piirkonnas valitsevatest parameetritest: valdavalt 2-korruselised üksikelamud, hoonestustihedus 0,1-0,6 (planeeritav 0.4), mille tulemusena sobib kavandatud lahendus piirkonda ega muutu linnaruumis domineerivaks;

- detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavaga aastateks 2006-2014“.

1. Kehtestada Kristiine linnaosas 0,27 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Haraka tn 10 ja 12a kinnistute detailplaneering, OÜ FE Arhitektid töö nr 030/12. Detailplaneeringu eesmärk on jagada Haraka tn 10 kinnistu kaheks krundiks ning määrata ehitusõigus olemasoleva elamu rekonstrueerimiseks ja / või laiendamiseks või 2-korruselise üksikelamu ehitamiseks ja moodustatavale krundile ning Haraka tn 12a kinnistule kuni 2-korruselise üksikelamu ehitamiseks. Kõikidele planeeritud kruntidele on ette nähtud ühe abihoone rajamine. Lisaks on detailplaneeringus määratud üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär


Tallinna Linnavalitsuse 25. september 2013

korralduse nr 1307-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

“Haraka tn 10 ja 12a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“ juurde

Tallinna Linnavalitsuse korraldusega kehtestatakse Kristiine linnaosas 0,27 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Haraka tn 10 ja 12a kinnistute detailplaneering, OÜ FE Arhitektid töö nr 030/12. Detailplaneeringu eesmärk on jagada Haraka tn 10 kinnistu kaheks krundiks ning määrata ehitusõigus olemasoleva elamu rekonstrueerimiseks ja / või laiendamiseks või 2-korruselise üksikelamu ehitamiseks ja moodustatavale krundile ning Haraka tn 12a kinnistule kuni 2-korruselise üksikelamu ehitamiseks. Kõikidele planeeritud kruntidele on ette nähtud ühe abihoone rajamine. Lisaks on detailplaneeringus määratud üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritud maa-ala asub Kristiine linnaosas Tondi asumis Linnu tee, Västriku, Lõokese ja Haraka tänava vahelises kvartalis. Põhiliselt paiknevad ümbruskonnas 1-2-korruselised üksikelamud koos abihoonetega. Lähiala kruntide struktuur ja suurused (588 m² kuni 4137 m²) ning hoonestuse mahud on varieeruvad. Elamud on rajatud valdavalt 1948.-1979. aastatel. Hoonetel on nii lame-, kelp- kui ka viilkatused.

Planeeritud alal asuvad: Haraka tn 10 kinnistu, mille suurus on 1857 m² ja Haraka tn 12a kinnistu suurusega 697 m². Mõlema kinnistu sihtotstarve on elamumaa. Haraka tn 10 kinnistul asuvad elamu ja abihooned, Haraka tn 12a kinnistu on hoonestamata. Planeeritud alal väärtuslik kõrghaljastus puudub. Haraka tn 10 kinnistu omanik on K.-J. Reigo ja Haraka tn 12a kinnistu omanik on OÜ KJR.

2. Tallinna üldplaneering ja koostatav Kristiine linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringushttps://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=78647on planeeritud ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav.

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneering“. Nimetatud otsuse punkti 1 kohaselt on üldplaneeringu eesmärgiks Kristiine linnaosa pikaajaliste arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos uute elamu- ja bürooalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamisel täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut Kristiine linnaosa osas.

Tallinna Linnavalitsuse 15. novembri 2006 korraldusega nr 2284-k kinnitatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringu lähteülesande“ punkti 3 (üldplaneeringu eesmärgid) kohaselt võitlemaks valglinnastumisega kaalutakse tihendamisvõimalusi elamuehituseks vajaliku sihtotstarbe muutmise või hoonestustiheduse tõstmise näol. Kahe protsessi ühendamine, kus väärtustame väljakujunenud elukeskkondi ja samas püüame kesklinna lähedale pakkuda uusi elukohti, on üldplaneeringu üks peamisi eesmärke.

Detailplaneeringu kohaselt nähakse ette krundi jagamist, üksikelamute ja abihoonete ehitamist ning seega on kavandatu kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga, linna üldiste arengusuundadega ja koostatava Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärkidega.

3. Kehtiv detailplaneering

Planeeritud maa-ala kohta ei ole varem kehtestatud detailplaneeringut.

4. Detailplaneeringus kavandatu

Detailplaneeringus nähakse ette Haraka tn 10 kinnistu jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja ehitusõiguse määramine olemasoleva üksikelamu rekonstrueerimiseks ja / või laiendamiseks või 2-korruselise üksikelamu rajamiseks ning moodustatavale krundile ja Haraka tn 12a kinnistule 2-korruselise üksikelamu rajamiseks. Kõikidele kruntidele kavandatakse ka üks abihoone. Olemasoleva üksikelamu säilitamise võimalust kaalutakse ehitusprojekti koostamisel. Kui rekonstrueerimine ei ole otstarbekas, siis olemasolev hoone lammutatakse ning rajatakse uus 2-korruseline üksikelamu.

Parkimislahendus on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavaga aastateks 2006-2014“, kavandatud on 6 parkimiskohta. Juurdepääs kruntidele on Haraka tänavalt. Krundile pos 2 on vajalik määrata juurdepääsu servituut krundi pos 3 kasuks.

Planeeritud ala kohta koostas puittaimestiku haljastusliku hinnangu O. Abner. Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34 „Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“ kohaseid I ja II väärtusklassi puid planeeringualas ei kasva. Planeeringulahenduse kohaselt puid ei likvideerita, mistõttu puudub vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 “Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“ asendusistutuse vajadus.

Osaühingu Tulelaev tehtud radooniohtlikkuse hinnangu kohaselt paikneb planeeritud ala normaalse radooniriski alal, mille piires jääb radooni sisaldus pinnaseõhus piiranguteta ehitustegevuseks lubatud piiridesse. Madala radoonitaseme hoones tagab nõuetekohane ventilatsioon ja vundamendi tuulutuse ja/või radoonikile kasutamine.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu algatamist taotles 29. oktoobril 2012 registreeritud avaldusega K.-J. Reigo. Taotluse kohaselt sooviti Haraka tn 10 kinnistu jagamist ning tekkivale krundile ja Haraka tn 12a kinnistule ehitusõiguse määramist üksikelamu ehitamiseks.

21. novembril 2012 on Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja K.-J. Reigo vahel sõlmitud planeeringu koostamise ja koostamise õiguse üleandmise leping nr 3-6/212.

Detailplaneeringu koostamine algatati lahendusskeemi alusel Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2012 korraldusega nr 1733-k „Haraka tn 10 ja 12a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine“. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli jagada Haraka tn 10 kinnistu kaheks krundiks, olemasolev elamu rekonstrueerida või laiendada, uuele krundile ja Haraka tn 12a kinnistule määrata ehitusõigus kuni 2-korruselise üksikelamu ehitamiseks. Kõikidele planeeritavatele kruntidele näha ette ühe abihoone rajamine. Lisaks määrata detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.

Detailplaneeringu algatamise teade ilmus ajalehes Postimees 22. detsembril 2012 ja ajalehes Pealinn 14. jaanuaril 2013.

Detailplaneeringu koostas FE Arhitektid OÜ. Detailplaneering on koostatud lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2012 korraldusest nr 1733-k „Haraka tn 10 ja 12a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine“. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusega nr 52 „Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“. Detailplaneeringule on lisatud O. Abneri koostatud haljastuslik hinnang ja Osaühingu Tulelaev koostatud radoonihinnag.

Algatamise korralduses määratud lisanõuded on täidetud ning täpsustatud on Tallinna Keskkonnaameti nõuet haljastuse protsendi osas. Nimelt Tallinna Keskkonnaameti ettepanekul lisati algatamise korraldusse nõue: esitada haljastuse lahendus. Haljastuse osakaal kinnistul peab olema vähemalt 50%, mille hulka ei kuulu katuse-, garaa˛ipealne ja maapinnaga ühendamata haljastus. Haljastuse lahendus on esitatud, kuid maapinnaga ühendatud haljastust on kavandatud 40% kruntide pinnast. Amet on kaalunud esitatud lahendust ja leidnud, et kuna koostatavas Kristiine linnaosa üldplaneeringus on haljastuse osakaalu protsent vähemalt 40%, siis lahendus on linnaruumiliselt sobiv. Tallinna Keskkonnaamet on kooskõlastanud detailplaneeringu ja ei ole esitanud märkuseid haljastuse protsendi osas.

Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lõikes 2 loetletud isikutega on detailplaneeringu koostamisel tehtud koostööd ja § 15 lõikes 3 loetletud ametitega on detailplaneering kooskõlastatud.

Kristiine Linnaosa Valitsus, Kristiine linnaosa halduskogu, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalamet, Päästeameti Põhja päästekeskus ja planeeritavate kinnistute Haraka tn 10 ja Haraka tn 12a omanikud K.-J. Reigo ja OÜ KJR detailplaneeringu koostamise käigus tehtava koostöö ajal ega detailplaneeringut kooskõlastades märkuseid ei esitanud.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu märkusteta, kuid esitas ehitusprojekti koostamiseks ja kooskõlastamiseks järgnevad tingimused:

- juhul kui kavandatava gaasikatlamaja projekteeritud soojusvõimsus on üle 0,3 MW, tuleb taotleda välisõhu saasteluba enne ehitusloa taotlemist;

- hoonete projekteerimisel juhinduda radooniuuringu tulemustest ning Eesti standardist EVS 840:2009 „Radooniohutu hoone projekteerimine“;

- ehitus- ja lammutusprojektid kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga.

Nõuded ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud.

Aktsiaselts Tallinna Küte märkis, et planeeritava ala läheduses Aktsiaseltsile Tallinna Küte kuuluv kaugküttevõrk puudub. Piirkonda teenindab Adven Eesti AS.

Adven Eesti AS kooskõlastas detailplaneeringu märkides, et ei väljasta tehnilisi tingimusi Haraka tn 10 ja Haraka tn 12a kinnistutele detailplaneeringu koostamiseks ja annab nõusoleku kaugküttele alternatiivse kütteviisi kasutamiseks.

Tingimusi on arvestatud ja hoonete soojavarustus on lahendatud gaasiküttega.

Elektrilevi OÜ, Aktsiaselts Eesti Gaas, Elion Ettevõtted Aktsiaselts ja AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastasid detailplaneeringu lisatingimustel. Tingimused on lisatud detailplaneeringu seletuskirja arvestamiseks ehitus- ja tööprojektide koostamisel.

Planeeritud maa-alale ei ole detailplaneeringus ette nähtud avalikuks kasutamiseks kavandatud teid või kõnniteid, samuti ei ole kavandatud rajada üldkasutatavat haljastust ega ehitada üldkasutatavat välisvalgustust ja/või vihmaveekanalisatsiooni. Eeltoodust tulenevalt ei ole vajalik sõlmida detailplaneeringust huvitatud isiku või tema poolt näidatud isikuga ehitusseaduse § 13 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõike 1 kohast teede ja tehnovõrkude väljaehitamise lepingut.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 26. juuni 2013 korraldusega nr 953-k „Haraka tn 10 ja 12a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Kristiine linnaosas“, eesmärgiga jagada Haraka tn 10 kinnistu kaheks krundiks ning määrata ehitusõigus olemasoleva elamu rekonstrueerimiseks ja / või laiendamiseks või 2-korruselise üksikelamu ehitamiseks ja moodustatavale krundile ning Haraka tn 12a kinnistule kuni 2-korruselise üksikelamu ehitamiseks. Kõikidele planeeritavatele kruntidele nähakse ette ühe abihoone rajamine. Lisaks määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.

Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 2. juulil 2013. Teade avaliku väljapaneku asukoha ja aja kohta ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 6. augustil 2013, ajalehes Pealinn 12. augustil 2013 ja ajalehes Kristiine Leht 23. augustil 2013. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 19. augustist kuni 2. septembrini 2013.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel vastuväiteid ja ettepanekuid ei esitatud. Kuna detailplaneeringu menetluse käigus lahendamata vastuväiteid ei jäänud, ei olnud vaja esitada detailplaneeringut planeerimisseaduse § 23 lõike 2 punkti 1 kohaselt maavanemale kohustuslikuks järelevalveks.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 punktile 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Haraka tn 10 ja 12a kinnistute detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Haraka tn 7a, Haraka tn 8, Haraka tn 12, Haraka tn 14, Västriku 19b, Västriku 21, Västriku 23, Västriku 25 ja Tondi tn 40 kinnistute omanikke.

Planeerimisseaduse § 24 lõike 3 kohaselt kehtestab detailplaneeringu, mille koostamise üle ei teostata järelevalvet, või maavanema poolt järelevalve käigus heakskiidetud detailplaneeringu kohalik omavalitsus. Tallinna linna ehitusmääruse § 20 lõike 4 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega v.a juhul kui planeeritud maa-ala kohta esinevad planeerimisseaduse § 10 lõike 61 toodud asjaolud - puudub üldplaneering või soovitakse üldplaneeringut muuta, planeering koostatakse riikliku kaitse alla võetud maa-alal või selle kaitsevööndis, samuti riikliku kaitse alla võetud mälestise kaitsevööndis või loodusobjekti kaitsevööndis oleval maa-alal, planeering koostatakse ranna või kalda piiranguvööndis looduskaitseseaduse tähenduses, planeeringuga kavandatakse linnaehituslikult olulisi muudatusi või planeeritud maa-ala asub linnaehituslikult olulises piirkonnas, planeering koostatakse miljööväärtuslikule hoonestusalale või selle moodustamiseks, planeering koostatakse olulise ruumilise mõjuga objekti kavandamiseks, planeering koostatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuse kavandamiseks. Nimetatud asjaolusid ei esine ning seega ei kuulu Haraka tn 10 ja 12a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine volikogu pädevusse tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktist 33.

Arvestades eeltoodut, on esitatud Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks korralduse eelnõu „Haraka tn 10 ja 12a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“.

Anu Hallik-Jürgenstein

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja

Toomas Sepp

Linnasekretär