Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 määruse nr 28 "Sporditegevuse toetamise kord" muutmine

Tallinna Linnavolikogu 19.09.2013 määrus number 51
jõustumine 04.10.2013

Redaktsiooni kehtivus 04.10.2013 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  19. september 2013 nr 51

Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 määruse nr 28 „Sporditegevuse toetamise kord“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja spordiseaduse § 3 p-de 2 - 3 alusel ning kooskõlas avaliku teabe seaduse § 431 lg-ga 1, § 433 lg-ga 1 ja § 434 lg-ga 1.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 määruses nr 28 „Sporditegevuse toetamise kord tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) kus harrastajate treeningrühmadega töötavad vähemalt treenerikutse II kvalifikatsioonitasemega treenerid ning kus kuni 100 harrastaja kohta eri spordialadel töötab treeningrühma(de)ga vähemalt üks treenerikutse III või kõrgema kvalifikatsioonitasemega treener vastavalt määruse § 15 lõike 2 punktides 1 ja 3-5 näidatud mahus, välja arvatud puuetega laste, noorte ning püsiva töövõimetusega inimeste treeningrühmad;“;

2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 22 järgmiselt:

„(22) Määruses käsitletakse treeneri kutsekvalifikatsiooni tasemeid Eesti kvalifikatsiooniraamistiku tasemetega võrreldes järgmiselt:

1) treenerikutse II kvalifikatsioonitase on võrdne Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 4. tasemega;

2) treenerikutse III kvalifikatsioonitase on võrdne Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 5. tasemega;

3) treenerikutse IV kvalifikatsioonitase on võrdne Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 6. tasemega;

4) treenerikutse V kvalifikatsioonitase on võrdne Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 7. tasemega;

5) Eesti kvalifikatsiooniraamistiku treenerikutse 8. taset käsitletakse määruses Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 7. tasemega samadel tingimustel.“;

3) paragrahvi 4 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Treeneri kvalifikatsiooni järgi arvestatavat toetust antakse Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elava treeneri kohta, kes töötab treeningrühma(de)ga määruse § 15 lõike 2 punktides 1 ja 3-5 näidatud mahus, ühele määruse § 7 lõike 5 kohaselt määratud toetuse saajale.“;

4) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Toetuse arvestuslik alus on spordialaliidu edetabel, mis on koostatud taotluse esitamise aastale eelneva kalendriaasta või eelmise hooaja tulemuste põhjal. Edetabel põhineb kuni 19-aastaste (k.a) harrastajate tulemustel, mis on saadud olümpiamängudel, maailmameistrivõistlustel, Euroopa ja Eesti meistrivõistlustel ning muudel spordialaliidu heakskiidetud võistlustel. Spordialaliit esitab ametile edetabeli spordialaliidu edetabeli esitamise koostöölepingus kokku lepitud tähtajaks. Kui spordialaliit ei ole ametiga asjaomast koostöölepingut sõlminud või ametile tähtajaks edetabelit esitanud, siis arvestatakse toetust väikseima koefitsiendi alusel määruse § 6 lõike 4 punkti 1 kohaselt.“;

5) paragrahvi 5 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Baassumma harrastaja kohta (§ 6 lg 1 p-d 3 ja 5) arvestatakse järgmiselt: vähemalt 90% Tallinna linna eelarvest sporditegevuse toetamiseks eraldatud summast jagatakse määruse § 6 lõigetes 1, 2 ja 5 nimetatud (vanuse)rühmade harrastajate arvestusliku koguarvu ning III-V kvalifikatsioonitasemega treenerite koguarvuga.“;

6) paragrahvi 5 lõike 6 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Spordiklubi kvaliteedi alusel jagatakse kuni 10% Tallinna linna eelarvest sporditegevuse toetuseks eraldatud summast.“;

7) paragrahvi 6 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) fitness, jõutõstmine, kabe, kulturism, male, orienteerumine, tõstesport - koefitsient 0,7;“;

8) paragrahvi 6 lõike 6 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) spordiklubis töötavad treeningrühma(de)ga treenerikutse IV ja/või V kvalifikatsioonitasemega treenerid vastavalt määruse § 15 lõike 2 punktides 1 ja 3-5 näidatud mahus;“;

9) paragrahvi 8 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Tallinna sporditegevuse toetamise e-teenuse olemasolul võib taotleja või toetuse saaja esitada taotluse (§ 7 lg 1) või toetuse kasutamise aruande (§ 16 lg 1) digiallkirjastatuna sporditegevuse toetuste infosüsteemis (http://pai.tallinn.ee/), riigiportaali (www.eesti.ee) või Tallinna veebilehe (www.tallinn.ee) kaudu.“;

10) määrust täiendatakse paragrahviga 81 järgmises sõnastuses:

„§ 81. Sporditegevuse toetuste infosüsteem

(1) Tallinna linn peab sporditegevuse toetuste infosüsteemi, tunnusnimega PAI (edaspidi infosüsteem PAI), et kontrollida taotluste ja muude dokumentide vastavust määruse §-s 7 sätestatud nõuetele, arvutada toetuse summa määruse §-de 5 ja 6 kohaselt ja kontrollida toetuse sihipärast kasutamist.

(2) Infosüsteemi PAI põhimääruse kehtestab linnavalitsus määrusega.

(3) Infosüsteemi PAI vastutav töötleja on amet.

(4) Vastutav töötleja loob taotleja või toetuse saaja kontaktisikule infosüsteemi PAI kasutajakonto.

(5) Konto loomiseks esitab taotleja või toetuse saaja vastutavale töötlejale avalduse, milles märgib kontaktisiku järgmised andmed:

1) ees- ja perekonnanimi;

2) isikukood või selle puudumisel sünniaeg;

3) kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-post).

(6) Vastutav töötleja sulgeb kasutajakonto, kui:

1) toetusperiood on lõppenud ja toetuse saaja ei ole toetuse uuesti saamiseks taotlust esitanud;

2) kui taotlejale ei antud toetust;

3) kui kontaktisik vahetub.

(7) Taotleja ja toetuse saaja kontaktisik kannab infosüsteemi PAI taotleja või toetuse saaja harrastajate, treeneri(te) ja treening- või tunniplaani andmed käesoleva määruse § 7 lõikes 1 nimetatud ajaks ning uuendab ja muudab neid vastavalt määruse § 15 lõike 2 punktides 101 ja 102 nimetatud ajaks, sh peavad taotleja või toetuse saaja tagama toetuse saamiseks määruse § 7 lõikes 5 nimetatud harrastaja või harrastaja seadusliku esindaja ja treeneri kinnituse.

(8) Kui treeneri või harrastaja andmed infosüsteemis PAI ei lange kokku taotluses esitatud andmetega, siis lähtutakse taotluse menetlemisel taotluse andmetest.“;

11) paragrahvi 15 lõiget 2 täiendatakse punktidega 101 ja 102 järgmises sõnastuses:

„101) pidama treening- või tunniplaani infosüsteemis PAI ja tegema muudatused ühe tööpäeva jooksul pärast punkti 10 kohast teavitamist;

102) tagama toetuse arvestuslikuks aluseks olevate harrastajate andmete õigsuse ja tegema muudatused infosüsteemis PAI iga kuu 10. kuupäevaks;“

12) paragrahvi 18 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) treeningutel osalevate harrastajate arvu ja treenerite vastavust lepingule;“.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees