Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 23. mai 2011 määruse nr 83 "Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuse põhimäärus" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 18.09.2013 määrus number 157 [RT IV, 21.09.2013, 20]
Jõustumine:24.09.2013
Redaktsiooni kehtivus:24.09.2013 - ... [RT IV, 21.09.2013, 20]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  18. september 2013 nr 157

Tallinna Linnavalitsuse 23. mai 2011 määruse nr 83 „Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuse põhimäärus” muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 23. mai 2011 määrust nr 83 „Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuse põhimäärus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) eakate kodu (Lõime tn 19).”;

2) paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Keskus viib oma ülesandeid ellu struktuuriüksuste, eakate päevakeskuse, laste päevakeskuse ja eakate kodu tegevuse kaudu.”;

3) paragrahvi 3 lõiget 3 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) tagada koduteenuste osutamine igapäevatoimingutes abi vajavatele isikutele;“;

4) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktidega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„3) koduteenused;

4) toetatud elamise teenus.“

5) paragrahvi 9 pealkirjas asendatakse sõna „Määruse“ sõnaga „Põhimääruse“.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär