Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tegevuse peale esitatud vaide läbivaatamine (JCDecaux Eesti OÜ)
Tallinna Linnavalitsus 04.09.2013 korraldus number 1211
Redaktsiooni kehtivus:04.09.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

4. september

2013 nr

1211-k

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tegevuse peale esitatud vaide läbivaatamine (JCDecaux Eesti OÜ)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66¹ lg 1, haldusmenetluse seaduse § 73 lg 1, § 85 p 2 ning § 86 lg 1 alusel ning tulenevalt vaidemenetluses selgunud asjaoludest

1. Vaidemenetluse asjaolud

19. novembril 2012 sõlmisid JCDecaux Eesti OÜ (edaspidi ka või vaide esitja) ja Tallinna Kesklinna Valitsus „Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna reklaami või teabe eksponeerimiseks kasutusse andmise üürilepingu“. Lepingu raames avaldas OÜ soovi pagaldada üks reklaamikandja Teatri väljakule, Estonia pst äärde. Reklaamikandja paigaldamise nimetatud asukohale on kooskõlastanud Tallinna Kesklinna Valitsus, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Keskkonnaamet ja Tallinna Kultuuriväärtuste Amet.

7. veebruaril 2013 otsustas Tallinna Linnaplaneerimise Amet (edaspidi ka TLPA või amet) nõustuda Tallinna Kesklinna Valitsuse poolt tehtud ettepanekuga lubada JCDecaux Eesti OÜ-l paigaldada reklaamikandja (kõrgus 4850 mm ja laius 3480 mm) Teatri väljaku esisele haljasalale, kuid seda üksnes tingimusel, et eelnevalt eemaldatakse Teatri väljakule paigaldatud kangasreklaamid.

28. mail 2013 pöördus OÜ pretensiooniga TLPA poole paludes küsimuse uuesti läbi vaadata.

26. juuni 2013 kirjaga nr 3-5/1149-2 vastas TLPA, et ameti projektide läbivaatamise komisjoni (edaspidi komisjon) koosolekul arutati Teatri väljakul kujunenud linnaruumilist situatsiooni seal juba paiknevate ning sinna lisaks soovitud reklaamikandjate arvust ja suurusest lähtuvalt ning leiti, et kõnealune asukoht on reklaamikandjate poolt visuaalselt üleküllastatud.

Komisjon märkis, et Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise poolt sõlmitud lepingud kangasreklaami eksponeerimiseks Teatri väljakul kehtivad kuni 7. aprillini 2014 ning otsustas, et TLPA nõustub ehitusloa väljastamisega ajutise reklaamikandja püstitamiseks taotletud asukohta  eeldusel, et Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts (Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise õigusjärglane; edaspidi TLT AS) annab kirjaliku kinnituse, et selle kuupäeva saabumisel lõpetatakse kangasreklaami kasutamine Teatri väljakul.

2. JCDecaux Eesti OÜ vaie

7. juulil 2013 esitas OÜ vaide, milles palub tunnistada kehtetuks TLPA 7. veebruari 2013 nõupidamise protokolli punkti 1 alapunktis a seatud tingimuse, mille kohaselt lubatakse JCDecaux Eesti OÜ-l paigaldada reklaamikandja Teatri väljaku esisele haljasalale vaid juhul kui eelnevalt eemaldatakse alaliselt Teatri väljakule paigaldatud kangasreklaamid. Samuti palub vaide esitaja tunnistada kehtetuks TLPA 26. juuni 2013 kirjas nr 3-5/1149-2 väljendatud lisatingimuse, mille kohaselt peab OÜ esitama TLT AS-i kirjaliku kinnituse, et 7. aprillist 2014 lõpetatakse kangasreklaami kasutamine Teatri väljakul.

Vaide esitaja märgib, et kõnealused kangasreklaamid on paigaldatud Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise ning OÜ Sildreklaam vahelise kokkuleppe alusel ning nende eemaldamine ei sõltu vähimalgi määral JCDecaux Eesti OÜ tegevusest. Seega on vaide esitajale soodustava haldusakti andmine seatud sõltuvusse tingimusest, mille realiseerimine ei sõltu mitte vaide esitaja tegevusest vaid üksnes Tallinna linna ametiasutuste ja linna ainuomandis oleva äriühingu tahtest ja edasisest tegevusest.

Vaide esitaja hinnangul ei jäta komisjoni otsuse tekst kahtlust, et haldusorgan möönab TLT AS-i mitteseaduskuulekat käitumist. Vaide esitaja märgib, et juhul kui Tallinna linna teenistused ei soovi seniste ebaseaduslike reklaamikandjate kõrvaldamise nõuet lõpule viia, on JCDecaux Eesti OÜ oma äritegevuses kaotanud asjatult nii aega kui raha.

OÜ leiab, et vaidlustatud tingimuse seadmine on vastuolus haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) § 3 lõikes 2 sätestatuga, kuna piirab ebaproportsionaalselt vaide esitaja õigusi, samuti on rikutud HMS § 5 lõikes 2 sätestatud eesmärgipärasuse nõuet.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti seisukoht

TLPA on seisukohal, et vaie ei kuulu rahuldamisele, kuna vaide võib esitada isik, kes leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi. Käesoleval juhul ei tulene kohalikule omavalitsusele seadusest kohustust taotlejale tema tingimustel reklaami paigaldamist lubada ning järelikult ei saa vastavasisulised haldustoimingud (välireklaamikandja paigutuse koha, sobivuse ja aja suhtes tingimuste esitamine) rikkuda isiku õigusi või piirata tema vabadusi. Lisaks on TLPA seisukohal, et 7. veebruari 2013 toimunud nõupidamise protokolli, kui haldustoimingut on võimalik vaidlustada üksnes koos lõpliku haldusaktiga, milleks aga ei ole TLPA 26. juuni 2013 kiri nr 3-5/1149-2. Nimetatud kirjaga on seatud reklaami paigaldamiseks tingimused ning ei ole tehtud lõplikku otsustust taotluse rahuldamata jätmise osas.

Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2002 määruse nr 137 „Välireklaamkandjate paigutuse ja kujunduse põhimõtete kehtestamine“ (edaspidi määrus nr 137) kohaselt ei tohi välireklaamkandja paigutamine teatud pinnale kahjustada selle välireklaami eksponeerimist, mis on paigutatud antud pinna vahetusse lähedusse varasemalt õiguspäraselt paigutatud välireklaamkandjale. Välireklaamkandja peab olema oma välisilmelt linnapilti ja otseselt antud paika sobilik, eelkõige sobima arhitektuursesse keskkonda ja ajaloolisse konteksti. 

TLPA leiab, et Teatri väljak on reklaamikandjate poolt üleküllastatud ning kuna hetkel on TLT AS-l kehtiv leping reklaami eksponeerimiseks Teatri väljakul kuni 2014. a oktoobrini ja reklaam on paigaldatud õiguspäraselt, siis ei nõustu TLPA enne kõnealuse lepingu lõppemist Teatri väljakule rohkem reklaamikandjaid lubama. Vaide esitajal puuduvad vastavad lepingud Teatri väljakule reklaami paigaldamiseks, millest tulenevalt võiks ta rõhuda oma õiguste riivele. Ainuke Tallinna Kesklinna Valitsuse poolt edastatud leping on vaide esitajal seisuga 19. november 2012, mis aga ei käsitle Teatri väljakut. Samuti on vale vaide esitaja väide, et TLPA on möönnud TLT AS-i mitteseaduskuulekat käitumist. Seadusega on kohalikule omavalitsusele antud kaalutlusõigus otsustada välireklaami paigaldamise viisi ja koha üle ning TLPA on teostanud kaalutlusõigust lähtudes õigusaktidest, kehtivatest lepingutest ja hetkeolukorrast.

4. Tallinna Linnavalitsuse seisukohad vaide läbivaatamisel

Tallinna Linnavalitsus (edaspidi ka linnavalitsus) nõustub TLPA tähelepanekuga, et ühestki seadusest ei tulene kohaliku omavalitsuse kohustust lubada reklaami paigaldamist. Meelevaldne on aga sellest TLPA poolt tehtud järeldus, et välireklaamikandja paigutuse koha, sobivuse ja aja suhtes tingimuste esitamine ei saa isiku õigusi rikkuda ega tema vabadusi piirata.

Selgitame, et isikul on muuhulgas õigus heale haldusele, mis hõlmab õigust pöörduda taotlusega kohaliku omavalitsuse asutuste poole ja saada neilt vastuseid. Haldusorgani negatiivne vastus, sh keeldumine soodustava haldusakti andmisest või koormava kõrvaltingimuse seadmine peab olema korrektselt põhjendatud. Riigikohus on korduvalt selgitanud (näiteks 6. novembri 2002 otsuses asjas nr 3-3-1-62-02), et mida ulatuslikum on diskretsiooniruum ja keerukam õiguslik ning faktiline olukord, seda põhjalikum peab olema motivatsioon. Põhjendus peab veenma nii puudutatud isikuid kui kohut, et haldusorgan on diskretsiooni teostades arvestanud kõiki olulisi asjaolusid ja huve ning et kaalumine on toimunud ratsionaalselt.

Käesoleval juhul on TLPA põhjendatult asunud hindama OÜ poolt kavandatava välireklaamikandja sobivust ümbritsevasse linnaruumi. Siinkohal tuleb ka selgitada, et uute objektide paigutamisel linnaruumi tuleb arvestada väljakujunenud olukorda, sobitades uued objektid olemasolevatega. Paratamatult kitsendab see oluliselt isikute võimalusi oma soove realiseerida, kuid muul viisil ei ole võimalik tagada elamiskõlblikku linnakeskkonda. Asjaolu, et Teatri väljakule paigaldatud kangasreklaamide eemaldamine ei sõltu vaide esitaja tegevusest, ei väära tõika, et tegemist on osaga väljakujunenud linnaruumist, millega tuleb uute objektide kavandamisel arvestada.

Ameti esitatud kaalutlused ei võimalda siiski veenduda seatud lisatingimuse põhjendatuses.

TLPA seisukoht, et Teatri väljak on reklaamikandjate poolt niigi üleküllastatud, ei selgita kuigivõrd ameti otsust kooskõlastada OÜ soovitud reklaamikandja rajamine, üksnes tingimusel, et sealt eemaldatakse eelnevalt TLT AS-i kontaktliinipostide vahele kinnitatud kangasreklaamid.

Tuleb möönda, et Teatri väljakul on eksponeeritud märkimisväärsel hulgal reklaame (TLT AS-i kontaktliinipostide vahel, Solarise keskuse fassaadil ning eraldi kandjatel, sh bussiootepaviljonidel). Lisaks on seal arvukalt (kaubanduslikku) teavet - seda eeskätt Solarise keskuse ning Estonia teatri- ja kontserdimaja fassaadidel.

Kuivõrd Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määrus number 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri“ (edaspidi heakorra eeskiri) käsitleb reklaami- ja teabekandjaid ühiselt, ning nende mõju linnaruumile on üpris sarnane, tuleb neid ka käesoleval juhul koos käsitleda.

Võttes arvesse, et Teatri väljakul on eksponeeritud ligi kolmkümmnd reklaami- ja teabekandjat (neist kümmekond suuremõõdulist), tuleb asuda seisukohale, et ühe objekti lisandumine või paari-kolme reklaami eemaldamine väljaku koormatust  märkimisväärselt ei muuda. Jääb selgusetuks, millistest kaalutlustest lähtuvalt on amet asunud seisukohale, et just vaide esitaja poolt taotletud reklaamikandja lisandumine Teatri väljakule ei oleks enam aktsepteeritav. Teisalt ei ole amet selgitanud, mil viisil kahaneks reklaamidest üleküllastunud Teatri väljaku koormus TLT AS-i kontaktliinipostide vahele kinnitatud kangasreklaamide eemaldamisel sedavõrd, et sinna võiks lubada vaide esitaja poolt soovitud objekti püstitamist.

Nõustuda tuleb TLPA seisukohaga, et välireklaamikandja paigutamine teatud pinnale ei tohi kahjustada selle vahetusse lähedusse varem õiguspäraselt paigaldatud välireklaami eksponeerimist. Siinkohal on amet aga jätnud tähelepanuta olulise aspekti - reklaamikandja suuna ja vaadeldavuse.

Ameti hinnang, et taotletav reklaamikandja kahjustaks TLT AS-i kontaktliinipostide vahele kinnitatud reklaamide eksponeerimist, ei ole põhjendatud, kuna taotletav reklaamikandja hakkaks paiknema kõnealuste kangasreklaamide suhtes risti, mistõttu oleks see vaadeldav peamiselt teistest suundadest ega pakuks neile märkimisväärset visuaalset konkurentsi.

Oluline on ka asjaolu, et TLT AS-i kontaktliinipostide vahele on kinnitatud enamasti kolm (näiteks 19. augustil 2013) erinevat reklaami, mistõttu pakuvad nad ise üksteisele märkimisväärset visuaalset konkurentsi. Samuti konkureerivad need enamikest suundadest vaadates tähelepanu pärast arvukate Solarise keskuse fassaadile paigaldatud reklaamide ja teabega. Sellises olukorras ei ole kohane väita, et enam kui 30 meetri kaugusel asuv, erineva suuna ja kõrgusega reklaamikandja kahjustaks kontaktliinipostide vahele kinnitatud kangasreklaami eksponeerimist.

Pigem tuleks ametil analüüsida OÜ poolt taotletud reklaamikandja võimalikku koosmõju Solarise keskuse fassaadil olevate reklaampindadega, kuid tõenäoliselt ei konkureeri ka need kuigivõrd, kuna Solarise keskuse fassaadil paiknevad reklaamid on suunatud eelkõige Teatri väljakul viibijatele ning Estonia puiesteel Vabaduse väljaku suunas liiklejatele; OÜ poolt soovitav reklaamikandja oleks suunatud aga peamiselt Viru keskuse suunas liiklejatele. Tuleb ka märkida, et nimetatud suunal on väljaku senine koormatus reklaami- ja teabekandjatega märksa väiksem.

Seonduvalt vaide esitaja seisukohaga, et TLT AS-i kontaktliinipostide vahele on kangasreklaamid paigaldatud õigusvastaselt (ilma vajalike kooskõlastusteta), selgitab linnavalitsus, et leping kangasreklaamide eksponeerimiseks Teatri väljaku kontaktliinipostidel  on sõlmitud ajal, mil heakorra eeskiri vastavaid kooskõlastusi ei nõudnud. Peale vastava nõude jõustumist on see siiski kooskõlastatud  Tallinna Kesklinna Valitsuse, Tallinna Transpordiameti, Tallinna Kommunaalameti ja Tallinna Ettevõtlusameti poolt.

5. Arvestades punktis 4 esitatud seisukohti ja põhjendusi, teha Tallinna Linnaplaneerimise Ametile ettekirjutus vaadata uuesti läbi JCDecaux Eesti OÜ taotlus reklaamikandja paigaldamiseks Teatri väljakule ja teha hiljemalt 18. septembril  2013 uus otsus, arvestades korralduses väljendatud linnavalitsuse seisukohti.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks JCDecaux Eesti OÜ-le ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametile.

7. Isikul, kelle vaie jäi rahuldamata või kelle õigusi vaidemenetluses rikuti, on õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras, s.o 30 päeva jooksul alates korralduse teatavakstegemisest, kaebusega Tallinna Halduskohtusse (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082).

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär