Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnamuuseumi põhimäärus
Tallinna Linnavalitsus 28.08.2013 määrus number 149 [RT IV, 04.09.2013, 29]
Jõustumine:07.09.2013
Redaktsiooni kehtivus:01.05.2017 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv m 19.04.2017 nr 14 [RT IV, 28.04.2017, 1 - jõust. 01.05.2017]

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

                                                                                                

Tallinn 28. august 2013 nr 149

Tallinna Linnamuuseumi põhimäärus

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

§ 1.  Üldsätted

(1) Tallinna Linnamuuseum (edaspidi linnamuuseum) on Tallinna Kultuuriameti (edaspidi kultuuriamet) hallatav asutus.
 [RT IV, 28.04.2017, 1 - jõust. 01.05.2017]

(2) Linnamuuseumi ametlik nimetus on:

1) eesti keeles Tallinna Linnamuuseum;

2) inglise keeles Tallinn City Museum;

3) vene keeles Таллиннский Городской Музей.

(3) Linnamuuseum asub Tallinnas. Linnamuuseumi aadress on Vene tn 17, 10123 Tallinn.

(4) Linnamuuseumil on oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ning dokumendiplangid. Linnamuuseumil võib olla oma sümbol.

(5) Linnamuuseum tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

(6) Linnamuuseumi põhimääruse kinnitab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) kultuuriameti ettepanekul.
[RT IV, 28.04.2017, 1 - jõust. 01.05.2017]

(7) Linnamuuseum juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, kultuuriameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.
[RT IV, 28.04.2017, 1 - jõust. 01.05.2017]

§ 2.  Struktuur

Oma ülesannete täitmiseks on linnamuuseumil kultuuriametiga kooskõlastatult õigus moodustada struktuuriüksusi.
[RT IV, 28.04.2017, 1 - jõust. 01.05.2017]

§ 3.  Tegevusvaldkond ja teenused

(1) Linnamuuseumi tegevusvaldkond on Tallinna ajalugu ning linna eri rahvusest kodanikkonna eluolu ja kultuuri iseloomustava ainese (esemed, kunstiteosed, fotod, dokumendid jm) kogumine, säilitamine, uurimine, vahendamine ja eksponeerimine hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel.
[RT IV, 28.04.2017, 1 - jõust. 01.05.2017]

(2) Tegevusvaldkonnast tulenevalt täidab linnamuuseum järgmisi ülesandeid:

1) kogub süsteemselt linna ajalooga seotud materjale ostude ja annetuste kaudu;

2)  säilitab kogutud museaale, korraldab nende dokumenteerimist ja kirjeldamist ning vajaduse korral konserveerimist ja restaureerimist;

3) vahendab kultuuripärandit avalikkusele näituste, trükiste, loengute, massimeedia, avalike ürituste ja muuseumipedagoogika kaudu;

4) teenindab asutusi, organisatsioone ja üksikuurijaid;

5) koostab ekspositsioone;

6) annab konsultatsioone ja teeb ekspertiise muuseumi profiilile vastavate materjalide kohta;

7) korraldab näitusi, loenguid, konverentse, elamuspäevi ja teisi kultuuriüritusi ning teeb sellealast koostööd kultuuri- ja haridusasutustega;

8) koostab ja kirjastab trükiseid, katalooge, õppematerjale ning muid muuseumi profiilile vastavaid väljaandeid;

9) deponeerib ja laenutab museaale;

10) korraldab koostööd teiste haridus-, mälu- ning teadus- ja arendusasutuste, üksikisikute ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;

11) osutab muuseumi külastajatele toitlustusteenust.

(3) Linnamuuseum täidab teisi talle Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

(4) Linnamuuseumil on õigus oma ülesannete täitmiseks osutada nii tasuta kui ka tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse õigusaktidega kindlaks määratud korras.

§ 4.  Vara, vahendid ja eelarve

(1) Linnamuuseum on linnavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on kultuuriamet andnud oma valitsemisel oleva vara.
[RT IV, 28.04.2017, 1 - jõust. 01.05.2017]

(2) Linnamuuseum kasutab oma valduses olevat linnavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Linnamuuseum võib oma valduses oleva linnavaraga teha tehinguid üksnes Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Linnamuuseumi valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

(3) Linnamuuseum võib avalik-õiguslikelt isikutelt, sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab linnamuuseum teavitama kultuuriametit ning tagama nende kasutamise arvestuse. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi.
[RT IV, 28.04.2017, 1 - jõust. 01.05.2017]

(4) Kultuuriameti juhataja kinnitab linnamuuseumi eelarve, lähtudes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud linna eelarvest ja linnamuuseumi ettepanekust. Linnamuuseumi kulud kaetakse eelarve alusel.
[RT IV, 28.04.2017, 1 - jõust. 01.05.2017]

§ 5.  Juhtimine

(1) Linnamuuseumi juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

(2) Linnamuuseumi direktoriga sõlmib töölepingu ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi kultuuriameti juhataja.
[RT IV, 28.04.2017, 1 - jõust. 01.05.2017]

(3) Linnamuuseumi direktor:

1) juhib linnamuuseumi, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;

2) korraldab linnamuuseumi valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib linnamuuseumi majandustegevust, tagab linnamuuseumi tulemusliku töö, vastutab linnamuuseumi üldise olukorra ja arengu, linnavara säilimise ning eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest linnamuuseumile kinnitatud eelarve piires;

3) teeb linna nimel tehinguid põhimääruses kindlaks määratud ülesannete täitmiseks linnamuuseumile linna eelarves selleks ette nähtud kulutuste piires ja üksnes Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras, tagades eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;

4) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ette nähtud korras isiklikku vastutust linnamuuseumi finantstegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;

5) tagab linnamuuseumi eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise kultuuriametile Tallinna õigusaktides kehtestatud korra järgi; jälgib eelarve täitmist pidevalt ja esitab vajaduse korral kultuuriametile eelarve muutmise ettepanekuid;
[RT IV, 28.04.2017, 1 - jõust. 01.05.2017]

6) vastutab linnamuuseumi teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;

7) tagab riigi ja Tallinna õigusaktide ning lepingutega ette nähtud dokumentide ja aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;

8) tegutseb linnamuuseumi nimel ja esindab seda lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktid näevad teisiti ette;

9) kinnitab kooskõlastatult kultuuriameti juhatajaga linnamuuseumi struktuuri ja töötajate koosseisu ning töötajate töö tasustamise korra;
[RT IV, 28.04.2017, 1 - jõust. 01.05.2017]

10) kinnitab töötajate ametijuhendid, sõlmib töötajatega töölepingud ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi töösuhteid reguleerivate õigusaktide alusel;

11) kehtestab linnamuuseumi sisekorraeeskirja, asjaajamiskorra ning muud töökorralduse reeglid;

12) annab oma pädevuse piires linnamuuseumi töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

13) korraldab linnamuuseumi saabunud märgukirjade, selgitustaotluste ja teabenõuete lahendamist;

14) täidab muid ülesandeid.

(4) Linnamuuseumi direktorit asendab kultuuriameti juhataja käskkirjaga määratud isik.
[RT IV, 28.04.2017, 1 - jõust. 01.05.2017]

§ 6.  Aruandlus ja kontroll

(1) Linnamuuseumi raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktide kohaselt. Linnamuuseum esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ja tähtpäevaks.

(2) Linnamuuseumi juhtimist ja tegevust kontrollib kultuuriamet.
[RT IV, 28.04.2017, 1 - jõust. 01.05.2017]

(3) Teenistuslikku järelevalvet linnamuuseumi tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 7.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Linnamuuseumi ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

(2) Kui linnamuuseumi ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad linnamuuseumi ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumise korral aga kultuuriametile.
[RT IV, 28.04.2017, 1 - jõust. 01.05.2017]

(3) Linnamuuseumi tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär