Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Õismäe Kooli nimetuse muutmine
Tallinna Linnavolikogu 22.08.2013 otsus number 133
Redaktsiooni kehtivus:22.08.2013 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

22. august 2013 nr 133

Õismäe Kooli nimetuse muutmine

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 62 ja § 66 lg 2, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra“ p 2.8 alusel ja tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust

1. Nimetada Õismäe Kool ümber Tallinna Kadaka Põhikooliks.

2. Tallinna Linnavalitsusel teha vastavalt punktile 1 muudatused kooli põhimääruses.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Haridusametile.

4. Tallinna Haridusametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja avalikustada otsus Tallinna veebilehel.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees