Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti põhimäärus
Tallinna Linnavolikogu 22.08.2013 määrus number 44 [RT IV, 30.08.2013, 1]
Jõustumine:02.09.2013
Redaktsiooni kehtivus:12.02.2016 - ... [RT IV, 09.02.2016, 50]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk m 28.01.2016 nr 2 [RT IV, 09.02.2016, 26 - jõust. 12.02.2016]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  22. august 2013 nr 44

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti põhimäärus

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg-te 2 ja 7 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Staatus ja nimetus

(1) Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet (edaspidi amet) on Tallinna linna ametiasutus.

(2) Ameti ametlik nimetus on:

1) eesti keeles Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet;

2) inglise keeles Tallinn Social Welfare and Health Care Department;

3) vene keeles Таллиннский Департамент Coциaльнoгo Oбecпeчeния и Здравоохранения.

§ 2.  Asukoht

Ameti asukoht on Tallinn.
[RT IV, 09.02.2016, 26 - jõust. 12.02.2016]

§ 3.  Sümbolid ja eelarvevahendid

(1) Ametil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimega pitsat ning dokumendiplangid.

(2) Amet tegutseb talle Tallinna linna eelarves ette nähtud vahendite piires.

§ 4.  Ameti moodustamine, ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine ning aruandekohustus

(1) Ameti moodustab, korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab ning põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ettepanekul.

(2) Amet on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

(3) Amet juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

2. peatükk
TEGEVUSVALDKONNAD JA ÜLESANDED

§ 5.  Ameti tegevusvaldkonnad

Ameti tegevusvaldkonnad on:

1) Tallinna linnas sotsiaalhoolekande koordineerimine ja korraldamine;

2) Tallinna elanike haiguste ennetamisele ja tervise edendamisele suunatud tegevuse korraldamine ja koordineerimine.

§ 6.  Ameti ülesanded

(1) Tegevusvaldkondade raames on ameti ülesanded:

1) Tallinna elanike elukvaliteedi ning nende ühiskonnas toimetuleku ja osalemise võime säilitamine ja parandamine;

2) sotsiaal- ja tervishoiuteenuste tagamiseks vajalike ressursside planeerimine ning teenuste osutamise korraldamine;

3) sotsiaalteenuste ja -toetuste struktuuri planeerimine ja nõuete väljatöötamine;

4) teabe töötlemine ühtse praktika kujundamiseks;

5) ülelinnaliste sotsiaalhoolekande ja tervisedenduse projektide väljatöötamine, koordineerimine ja läbiviimine;

6) Tallinna elanike ja kodanikuorganisatsioonide teavitamine sotsiaal- ja tervishoiuteenustest;

7) sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja tervisedenduse teemadel seminaride, konverentside ja teabepäevade planeerimine ja korraldamine;

8) linnavalitsusele ettepanekute esitamine sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja tervisedenduse valdkonna otsustuste tegemiseks teenuste käivitamise, arendamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kohta;

9) osalemine linna strateegiliste arengudokumentide ja poliitikate väljatöötamisel sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja tervisedenduse valdkonnas, Tallinna elanike ja kodanikuorganisatsioonide kaasamine arengudokumentide, poliitikate ja teenuste väljatöötamise protsessi;

10) Euroopa Liidu ning era- ja avaliku sektori vahendite taotlemine ameti põhiülesannete täitmiseks ja nende vahendite kasutamise korraldamine;

11) linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakondade nõustamine sotsiaalhoolekande korraldamisel;

12) ameti ja linnaosade valitsuste hallatavate hoolekandeasutuste nõustamine sotsiaalteenuste osutamisel;

13) ameti hallatavate asutuste tegevuse koordineerimine;

14) ameti hallatavate asutuste teenuste kvaliteedi ja toimimise tagamine;

15) linnaosade valitsuste tervisedenduse spetsialistide nõustamine ja nende tegevuse koordineerimine;

16) ametiasutuste vahel tervisedenduskoostöö koordineerimine;

17) ülelinnaliselt osutatavate sotsiaalteenuste lepingute haldamine;

18) õigusaktides ette nähtud sotsiaalhoolekande- ja tervishoiualaste aruannete koostamine ja esitamine;

19) ameti pädevusse kuuluvate Tallinna õigusaktide eelnõude väljatöötamine;

20) ameti kasutusse antud linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korraldamine Tallinna õigusaktidega kindlaks määratud korras;

21) osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis ameti vastutusalas olevate ülesannete täitmine.

(2) Amet täidab teisi talle riigi ja Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. peatükk
AMETI ÕIGUSED

§ 7.  Ameti õigused

Ametil on oma ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega kindlaks määratud korras õigus:

1) esitada linnavalitsusele ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide eelnõusid;

2) saada ametile pandud ülesannete täitmiseks vajalikku teavet linna asutustelt ning juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt;

3) teha oma tegevusvaldkonna raames koostööd teiste asutuste, isikute ja organisatsioonidega;

4) moodustada komisjone ja töörühmi;

5) kaasata oma töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte;

6) sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;

7) teha ettepanekuid koostöö ja töökorralduse kohta linna ametiasutustega;

8) osaleda riiklikes ja rahvusvahelistes projektides, programmides ja koostöös;

9) anda konsultatsioone, korraldada õppusi ja seminare, teha ekspertiise ja analüüse;

10) kasutada Tallinna õigusaktidega ametile antud muid õigusi.

4. peatükk
JUHTIMINE JA STRUKTUUR

§ 8.  Ameti juhataja

(1) Ametit juhib juhataja, kelle nimetab ametikohale ja vabastab teenistusest linnavalitsus linnapea ettepanekul. Ameti juhataja allub linnavalitsuse liikmete tööjaotuses toodud asjaomase valdkonna linnavalitsuse liikmele.

(2) Põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks ameti juhataja riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras:

1) juhib ja korraldab ameti tegevust ning vastutab ametile pandud ülesannete täitmise eest;

2) annab oma pädevuse piires riigi ja Tallinna õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

3) esitab linnavalitsusele ettepanekuid ameti struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kohta;

4) nimetab ametnikke ametikohale ja vabastab neid teenistusest, sõlmib ja lõpetab töölepinguid töötajatega;

5) määrab kindlaks ameti ametnike ja töötajate (edaspidi teenistujad) tööülesanded, kohustused ja vastutuse ning kinnitab nende ametijuhendid;

6) määrab ameti teenistujatele lisatasusid, preemiaid ja toetusi;

7) teeb tehinguid ametile pandud ülesannete täitmiseks linnaeelarves selleks ette nähtud vahendite piires ja tagab ameti haldusalas finantsdistsipliinist kinnipidamise, sh eelarvevahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise kinnitatud eelarve piires ning eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;

8) vastutab ameti eelarvevahendite sihipärase kasutamise eest, ameti valdusesse antud linnavara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest, ameti haldusala eelarve projekti koostamise, raamatupidamise korraldamise ning raamatupidamisaruannete, eelarve täitmise aruannete ja muude riigi ja Tallinna õigusaktide ja lepingutega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise eest;

9) rakendab abinõusid ameti majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate kutseoskuste täiendamiseks;

10) kinnitab ameti asjaajamise korra ja töökorralduse reeglid;

11) esindab ametit ilma lisavolitusteta suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega. Ameti juhataja võib volitada teisi isikuid esindama ametit temale antud pädevuse piires;

12) tagab sisekontrollisüsteemi toimimise ametis;

13) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud Tallinna õigusaktidega.

(3) Ameti juhatajat asendab ameti juhataja asetäitja, tema äraolekul linnapea määratud ametnik.

§ 9.  Struktuur ja teenistuskohtade koosseis

(1) Ameti struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitab linnavolikogu.

(2) Ameti struktuuriüksused on osakonnad, mille täpsemad ülesanded ja pädevuse määrab ameti juhataja osakondade põhimäärustega.

5. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 10.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud]

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees