Pääsküla raba kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamine

Tallinna Linnavalitsus 21.08.2013 korraldus number 1137

Redaktsiooni kehtivus 21.08.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. august

2013 nr

1137-k

 

 

Pääsküla raba kohaliku kaitse alla võtmise

menetluse algatamine

 

 

 

Looduskaitseseaduse § 9 lg 2 ja Tallinna Linnavolikogu 28. mai 2009 määruse nr 18 „Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetlus” § 4 lg 1 alusel ning tulenevalt Nõmme linnaosa halduskogu ettepanekust võtta Pääsküla raba looduskaitse alla

 

 

         

1. Algatada Pääsküla raba kohaliku kaitse alla võtmise menetlus.

2. Loodusobjektikaitse alla võtmise eesmärk ja kavandatavad piirangud:

2.1 Pääsküla raba ja seda ümbritsevate metsade näol on tegemist Tallinna ühesuurima tervikliku rohealaga, millel on linnaruumis olulinekultuurilis-esteetiline väärtus, mida iseloomustab maastikulinemitmekesisus ja suur liigirikkus ning sellest tulenevalt suur keskkonnakaitselineja keskkonnahariduslik väärtus. Pääsküla rohealasuurus ning säilinud looduslik mitmekesisus on teinud sellest väärtuslikuvirgestus- ja puhkeala. Kaitse alla võetava ala piirid on näidatudkorralduse lisas oleval kaardil.

2.2 Kaitse allavõtmise eesmärk on säilitada piirkonna looduse eripäraning tagada väärtusliku virgestus- ja puhkeala säilimine.

2.3 Kaitse allavõtmise korral rakendatakse kohaliku kaitse all oleval maa-alallooduskaitseseaduse § 44 lg 1 kohaselt looduskaitseseaduse §-s 31sätestatud kaitsekorda.

3. Loodusobjektikaitse alla võtmise määruse eelnõuga ja menetlusekäigus saadud või koostatud dokumentidega saab tutvuda TallinnaKeskkonnaametis (Harju tn 13) ja Nõmme Linnaosa Valitsuses (Vabaduse pst77) 22. augustist kuni 5. septembrini 2013. a ning Tallinna veebilehel http://www.tallinn.ee.Loodusobjekti kaitse alla võtmise menetlus viiakse läbi ilmaavaliku aruteluta.

4. TallinnaKeskkonnaametil avaldada kaitse alla võtmise menetluse algatamise teadeajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. TallinnaKeskkonnaametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele,Tallinna Linnaplaneerimise Ametile, Tallinna Kommunaalametile, Tallinna Transpordiametile,Tallinna Linnavaraametile, Tallinna Noorsoo- ja Spordiametile, Keskkonnaministeeriumile,Keskkonnaametile ning Kaitseväe peastaabile.

Korralduston võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea                                                                                    Toomas Sepp    

                                                                                                    Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse 21. augusti 2013

korralduse nr 1137-k

LISA

 

Pääsküla raba kaitseala välispiir

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär