Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
21.08.2013- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pääsküla raba kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamine
Tallinna Linnavalitsus 21.08.2013 korraldus number 1137
Redaktsiooni kehtivus:21.08.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. august

2013 nr

1137-k

 

 

Pääsküla raba kohaliku kaitse alla võtmise

menetluse algatamine

 

 

 

Looduskaitseseaduse § 9 lg 2 ja Tallinna Linnavolikogu 28. mai 2009 määruse nr 18 „Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetlus” § 4 lg 1 alusel ning tulenevalt Nõmme linnaosa halduskogu ettepanekust võtta Pääsküla raba looduskaitse alla

 

 

         

1. Algatada Pääsküla raba kohaliku kaitse alla võtmise menetlus.

2. Loodusobjektikaitse alla võtmise eesmärk ja kavandatavad piirangud:

2.1 Pääsküla raba ja seda ümbritsevate metsade näol on tegemist Tallinna ühesuurima tervikliku rohealaga, millel on linnaruumis olulinekultuurilis-esteetiline väärtus, mida iseloomustab maastikulinemitmekesisus ja suur liigirikkus ning sellest tulenevalt suur keskkonnakaitselineja keskkonnahariduslik väärtus. Pääsküla rohealasuurus ning säilinud looduslik mitmekesisus on teinud sellest väärtuslikuvirgestus- ja puhkeala. Kaitse alla võetava ala piirid on näidatudkorralduse lisas oleval kaardil.

2.2 Kaitse allavõtmise eesmärk on säilitada piirkonna looduse eripäraning tagada väärtusliku virgestus- ja puhkeala säilimine.

2.3 Kaitse allavõtmise korral rakendatakse kohaliku kaitse all oleval maa-alallooduskaitseseaduse § 44 lg 1 kohaselt looduskaitseseaduse §-s 31sätestatud kaitsekorda.

3. Loodusobjektikaitse alla võtmise määruse eelnõuga ja menetlusekäigus saadud või koostatud dokumentidega saab tutvuda TallinnaKeskkonnaametis (Harju tn 13) ja Nõmme Linnaosa Valitsuses (Vabaduse pst77) 22. augustist kuni 5. septembrini 2013. a ning Tallinna veebilehel http://www.tallinn.ee.Loodusobjekti kaitse alla võtmise menetlus viiakse läbi ilmaavaliku aruteluta.

4. TallinnaKeskkonnaametil avaldada kaitse alla võtmise menetluse algatamise teadeajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. TallinnaKeskkonnaametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele,Tallinna Linnaplaneerimise Ametile, Tallinna Kommunaalametile, Tallinna Transpordiametile,Tallinna Linnavaraametile, Tallinna Noorsoo- ja Spordiametile, Keskkonnaministeeriumile,Keskkonnaametile ning Kaitseväe peastaabile.

Korralduston võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea                                                                                    Toomas Sepp    

                                                                                                    Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse 21. augusti 2013

korralduse nr 1137-k

LISA

 

Pääsküla raba kaitseala välispiir

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär