Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kesklinnas asuvate A. Adamsoni tn 30 ja A. Adamsoni tn 30a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
Tallinna Linnavalitsus 21.08.2013 korraldus number 1133
Redaktsiooni kehtivus:21.08.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

21. august

2013 nr

1133-k

Kesklinnas asuvate A. Adamsoni tn 30 ja A. Adamsoni tn 30a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine

Planeerimisseaduse § 10 lg 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 “Tallinna linna ehitusmäärus“ § 11 lg 2 ja § 12 lg 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“ ning tulenevalt Hammerhead OÜ esindaja R. Abeli 31. jaanuari 2013 algatamisettepanekust

1. Algatada A. Adamsoni tn 30 ja A. Adamsoni tn 30a kinnistute detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,12 ha. Maa-ala piiride kirjeldus on esitatud korralduse lisas. Detailplaneering soovitakse koostada eesmärgil määrata elamumaa otstarbega A. Adamsoni tn 30a kinnistule ehitusõigus maa-aluse ja kuni 3 maapealse korrusega mitme korteriga elamu püstitamiseks, A. Adamsoni tn 30 kinnistule ehitusõigus olemasoleva hoone säilitamiseks olemasolevas suuruses ning mõlema krundi kasutamise tingimused.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusele nr 52 “Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“.

3. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevaid lähteseisukohti ja lisatingimusi:

3.1 juhul, kui hoonestusala soovitakse määrata naaberkinnistute piirile lähemale kui 4 meetrit, tuleb teha vastavate naaberkinnistute omanikega koostööd. Koostöö tuleb dokumenteerida ja esitada detailplaneeringus;

3.2 esitada säilitatavate puude juurestiku, tüve ja võra kaitsemeetmed ehitustööde ajal. Lähtuda Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määrusega nr 32 kinnitatudTallinna linna kaevetööde eeskirjast“;

3.3 teha radooniuuringud, sest Osaühingu Eesti Geoloogiakeskus koostatud radooniriski kaardi järgi jääb planeeritav ala kõrge radoonisisaldusega piirkonda. Radooniuuringu protokollis peab sisalduma mõõtepunktide asukoha skeem, mõõtmiste metoodika, mõõtmiste aeg, kasutatud aparaadi nimetus ja märge kalibreerimise kohta. Vajadusel esitada radoonileevendusmeetmed lähtudes radooniuuringus esitatud soovitustest;

3.4 näha ette sademevee immutamine pinnasesse. Krundi vertikaalplaneering peab tagama, et sademevesi ei valguks naaberkinnistutele;

3.5 planeeritav hoone modelleerida selliselt, et naaberhoonetes asuvates eluruumides kujuneks insolatsiooni kestus piisavaks;

3.6 kuna planeeritav maa-ala asub 13.-16. sajandist pärineva asulakoha maa-alal, mis piirneb Tehnika tänava, Adamsoni tänava, Koidu tänava, Wismari tänava ja Toompuiesteega, ning on kultuuriministri 30. augusti 1996 määrusega nr 10 “Kultuurimälestiseks tunnistamine“ tunnistatud arheoloogiamälestiseks, tuleb enne mistahes ehitusega seotud pinnase- või kaevetöid viia hoonestataval kinnistul läbi arheoloogilised eeluuringud eesmärgiga selgitada välja kultuurikihi olemasolu ja laad. Eeluuringud tuleb tellida Muinsuskaitseameti tegevusluba omavalt firmalt. Uuringute põhjal selgitada välja ulatuslikumate arheoloogiliste kaevamiste või arheoloogilise järelevalve vajadus;

3.7 teha koostööd Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lg 2 loetletud isikutega, Tallinna Kesklinna Valitsusega, Tallinna Keskkonnaametiga, Tallinna Transpordiametiga ning teiste isikutega, kelle õigusi või kohustusi võib planeeringulahendus puudutada.

4. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja on Guru Projekt OÜ (aadress Tatari 28-1, 10116 Tallinn) ja detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).

5. Tallinna Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ning avalik arutelu.

6. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Kesklinnas asuvate A. Adamsoni tn 30 ja A. Adamsoni tn 30a kinnistute detailplaneering