Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute ostu-müügi lepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja hüpoteekide seadmise lepingu muutmine, Poordi tn T2 kinnistu osalise väljaehitamise kokkuleppe sõlmimine ning hüpoteekide jagamine osahüpoteekideks
Tallinna Linnavalitsus 19.06.2013 korraldus number 898
Redaktsiooni kehtivus:19.06.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. juuni

2013 nr

898-k

Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute ostu-müügi lepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja hüpoteekide seadmise lepingu muutmine, Poordi tn T2 kinnistu osalise väljaehitamise kokkuleppe sõlmimine ning hüpoteekide jagamine osahüpoteekideks

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 ja § 35 lg 5, võlaõigusseaduse § 13 lg 1, asjaõigusseaduse § 355 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. mai 2001 otsusega nr 138 „Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute müük“, Tallinna Linnavalitsuse 21. juuni 2000 korraldusega nr 2689-k „Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute müük“, 18. septembri 2002 korraldusega nr 2315-k „Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute ostu-müügi lepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja hüpoteekide seadmise lepingu muutmine“, 1. novembri 2006 korraldusega nr 2187-k „Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas“, 27. veebruari 2008 korraldusega nr 301-k „Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistu ostu-müügi lepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja hüpoteekide seadmise lepingu muutmine, asjaõiguste järjekoha muutmise kokkulepe ja nõusoleku andmine hüpoteegikande muutmiseks“, 23. aprilli 2008 korraldusega nr 711-k „Nõusoleku andmine Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelisel alal asuvate kinnistute piiride ja pindalade ning kinnistuid koormavate asjaõiguste kannete muutmiseks“, 11. märtsi 2009 korraldusega nr 368-k „Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute ostu-müügilepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja hüpoteekide seadmise lepingu muutmine“, 16. detsembri 2009 korraldusega nr 2103 „Kokkuleppe sõlmimine Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelisel alal asuvaid kinnistuid koormavate asjaõiguste kannete püsimajäämiseks ja volituste andmine Priit Pärtelpojale kokkuleppe sõlmimiseks“, 16. novembri 2011 korraldusega nr 1791-k „Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute ostu-müügi lepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja hüpoteekide seadmise lepingu ning kinnistutele isiklike kasutusõiguste seadmise lepingu muutmine“ ning tulenevalt 18. mail 2001 Tallinna linna ja AS ÜHENDATUD KAPITAL vahel sõlmitud ostu-müügi lepingust, ostueesõiguse seadmise lepingust ja hüpoteekide seadmise lepingust; 7. oktoobril 2002 Tallinna linna, AS ÜHENDATUD KAPITAL ja Skanska EMV Aktsiaseltsi vahel sõlmitud kinnistute müügilepingu muutmise lepingust ja avaldusest vastuväidete kustutamiseks; 22. novembril 2006 Skanska EMV Aktsiaseltsi, AS ÜHENDATUD KAPITAL ja Tallinna linna vahel sõlmitud kinnistutele isiklike kasutusõiguste seadmise lepingust; 22. augustil 2006 Tallinna linna ja Admiraliteedi Arenduse AS vahel sõlmitud lepingust nr TT-13/K-06; 4. märtsil 2008 Tallinna linna, AS ÜHENDATUD KAPITAL ja Skanska EMV Aktsiaseltsi vahel sõlmitud kinnistute müügilepingu muutmise lepingust; 31. märtsil 2009 Tallinna linna, AS ÜHENDATUD KAPITAL ja Skanska EMV Aktsiaseltsi vahel sõlmitud kinnistute müügilepingu muutmise lepingust, kokkulepetest kinnistuid koormavate piiratud asjaõiguste järjekohtade muutmise kohta, ühishüpoteekide muutmise lepingust ja asjaõiguslepingutest; 15. detsembril 2009 AS Swedbank, Tallinna linna, DeltaMax Group OÜ ja AS Celia Crowd vahel sõlmitud lepingust; 16. detsembril 2009 kohtutäitur Kristiina Feinmani, DeltaMax Group OÜ, Swedbank AS ja Tallinna linna vahel sõlmitud keelumärgete, eelmärgete, ostueesõiguste ja hüpoteekide kustutamise avaldusest, kokkulepetest ühishüpoteekide ja ostueesõiguste püsima jäämise kohta, ühishüpoteegiga tagatud nõuete muutmise lepingust ja asjaõiguslepingust; 15. detsembril 2011 Tallinna linna, Skanska EMV AS ja DeltaMax Group OÜ vahel sõlmitud lepingute muutmise lepingust ja avaldustest eelmärgete kinnistamiseks ning Skanska AS 14. augusti 2012 ja 2. mai 2013 taotlustest

1. Muuta Tallinnalinna ja AS-i ÜHENDATUD KAPITAL vahel 18. mail 2001 sõlmitud
Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute ostu-müügilepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja hüpoteekide seadmise lepingu(edaspidi 18. mai 2001 Leping) punkte 5.3 ja 6.1.2 ning sõnastada needjärgmiselt:

1.1  „5.3. OSTJAL on õigus nõudaostueesõiguse kustutamist kinnistusraamatust pärast seda, kui vastavostueesõigusega koormatud kinnistu on täielikult hoonestatud vastavalt LEPINGUpunktile 4.5“;

1.2 6.1.2. OSTJA ei olealustanud ühe või mitme KINNISTU hoonestamist kümne (10) aasta jooksul pärastLEPINGU punktis 4.5 nimetatud detailplaneeringu kehtestamist.“

2. SõlmidaSkanska AS-ga kokkulepe Tallinna linna omandis olevale Poordi tn T2 kinnistule(kinnistusregistriosa nr 3106701, katastritunnus 78401:114:1470, maakasutusesihtotstarve transpordimaa 100%, pindala 4370 m2) TallinnaLinnavalitsuse 1. novembri 2006 korraldusega nr 2187 kehtestatud Admiraliteedibasseini ja Mere pst vahelise ala detailplaneeringu“ (edaspidi detailplaneering) kohaste ehitisteosaliseks väljaehitamiseks järgmistel tingimustel:

2.1 Skanska AS ehitab Poordi tn T2kinnistule vähemalt 25% ulatuses välja detailplaneeringu kohase avalikultkasutatava tee, üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse javihmaveekanalisatsiooni vastavalt korralduse lisas olevale skeemile(väljaehitatava kinnistuosa laius ning täpne ruutmeetrite arv selguvadprojekteerimise käigus) Poordi tn 1, Poordi tn 3 ja Poordi tn 5 kinnistuleehitatavatele ehitistele kasutusloa taotlemise ajaks, kuid mitte hiljem kui 1. novembriks2019;

2.2 punktis 2.1nimetatud kohustused loetakse täidetuks, kuipunktis 2.1 nimetatud ehitistele (Poordi tn T2 kinnistu ehitusprojektijärgnetee-ehituse I etapp) on väljastatud kasutusluba;

2.3 Skanska AS onkohustatud tasuma Tallinna linnale punktis 2.1 nimetatud kohustuse tähtajakstäitmata jätmise korral kohustuse täitmise asendamiseks leppetrahvi, mis vastab25%-le Poordi tn T2 kinnistule detailplaneeringu kohase avalikult kasutatava tee ja üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse javihmaveekanalisatsiooni väljaehitamise maksumusest vastavalt teostamatajäänud ehitustööde maksumusele. Teostamata tööde maksumus määratakse kindlaksSkanska AS kulul Tallinna linna tellitud ekspertarvamusega.

3. Jagada Kai 1 OÜ(registrikood nr 12428513) omandis olevale Kai tn 1 kinnistule (registriosa nr3106401) ja Poordi tn T3 (registriosa nr 24023601) kinnistule ning DeltaMaxGroup OÜ (registrikood 11691875) omandis olevale Kai tn 3 kinnistule(registriosa nr 24023501) Tallinna linna kasuks seatud ühishüpoteekhüpoteegisummaga kaheksa miljonit viissada kakskümmend kaheksa tuhat viissadakakskümmend (8 528 520) krooni (edaspidi Jagatav hüpoteek 1) kaheksosahüpoteegiks järgmiselt:

3.1 osahüpoteegikshüpoteegisummaga neli miljonit seitsesada kolmkümmend viis tuhat kolmkümmendneli (4 735 034) krooni igakordse omaniku kohustusega alluda koheselesundtäitmisele, mis jääb ühishüpoteegina koormama Kai 1 OÜ omandis olevat Kaitn 1 kinnistut ja Poordi tn T3 kinnistut (edaspidi Osahüpoteek 1)Jagatava hüpoteegi 1 senisel järjekohal;

3.1.1 Osahüpoteegiga 1 on tagatudkõik Tallinna linna nõuded, mis tulenevad 18. mai 2001 Lepingust, Tallinnalinna, Skanska EMV AS ja AS Ühendatud KAPITAL vahel 22. novembril 2006 sõlmitudkinnistutele isiklike kasutusõiguste seadmise lepingust (edaspidi 22.novembri 2006 Leping) ning Tallinna linna ja Admiraliteedi Arenduse ASvahel 22. augustil 2006 sõlmitud lepingust nr TT-13/K-06 (edaspidi 22.augusti 2006 Leping) Kai tn 1 kinnistut ja Poordi tn T3 kinnistutpuudutavas osas;

3.1.2 Osahüpoteek 1 kustutatakseKai tn 1 kinnistult ja Poordi tn T3 kinnistult pärast 18. mai 2001 Lepingust,22. novembri 2006 Lepingust ja 22. augusti 2006 Lepingust tulenevatehoonestamiskohustuse ning detailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavateteede ja üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooniväljaehitamise kohustuse täitmist Kai tn 1 kinnistut ja Poordi tn T3 kinnistutpuudutavas osas. Kohustuste täitmiseks loetakse Kai tn 1 ja Poordi tn T3kinnistutele ehitatud detailplaneeringukohastele ehitistele kasutuslubadeväljastamist;

3.2 osahüpoteegikshüpoteegisummaga kolm miljonit seitsesada üheksakümmend kolm tuhat nelisadakaheksakümmend kuus (3 793 486) krooni  igakordse omaniku kohustusega alludakohesele sundtäitmisele, mis jääb koormama DeltaMax Group OÜ omandis olevat Kai tn 3 kinnistut (edaspidi Osahüpoteek2) Jagatava hüpoteegi 1 senisel  järjekohal;

3.2.1 Osahüpoteegiga 2 on tagatudkõik Tallinna linna nõuded, mis tulenevad 18. mai 2001 Lepingust, 22. novembri2006 Lepingust ja 22. augusti 2006 Lepingust Kai tn 3 kinnistut puudutavasosas;

3.2.2 Osahüpoteek 2 kustutatakseKai tn 3 kinnistult pärast 18. mai 2001 Lepingust, 22. novembri 2006 Lepingustja 22. augusti 2006 Lepingust tulenevate hoonestamiskohustuse ningdetailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavate teede ja üldkasutatavahaljastuse, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamise kohustusetäitmist Kai tn 3 kinnistut puudutavas osas. Kohustuste täitmiseks loetakse Kaitn 3 kinnistule ehitatud detailplaneeringukohastele ehitistele kasutuslubadeväljastamist.

4. JagadaSkanska AS (registrikood 10012122) omandis olevatele Poordi tn 5 kinnistule(registriosa nr 24023301), Poordi tn 3 kinnistule (registriosa nr 3106301) jaPoordi tn 1 kinnistule (registriosa nr 24023401) Tallinna linna kasuks seatudühishüpoteek hüpoteegisummaga kuusteist miljonit üheksasada seitsekümmend kuustuhat üheksasada kuuskümmend (16 976 960) krooni (edaspidi Jagatav hüpoteek2) kolmeks osahüpoteegiks järgmiselt:

4.1 osahüpoteegikshüpoteegisummaga kuus miljonit üheksasada kaks tuhat kaheksasada kolmkümmendkaks (6 902 832) krooni igakordse omaniku kohustusega alluda koheselesundtäitmisele, mis jääb koormama Poordi tn 5 kinnistut (edaspidi Osahüpoteek3) Jagatava hüpoteegi 2 senisel  järjekohal;

4.1.1 Osahüpoteegiga3 on tagatud kõik Tallinna linna nõuded, mis tulenevad 18. mai 2001 Lepingust,22. novembri 2006 Lepingust ja 22. augusti 2006 Lepingust Poordi tn 5 kinnistutpuudutavas osas.

4.1.2 Osahüpoteek3 kustutatakse Poordi tn 5 kinnistult pärast 18. mai 2001 Lepingust, 22. novembri2006 Lepingust ja 22. augusti 2006 Lepingust tulenevate hoonestamiskohustusening detailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavate teede ja üldkasutatavahaljastuse, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamise kohustusetäitmist Poordi tn 5 kinnistut puudutavas osas. Kohustuste täitmiseks loetaksePoordi tn 5 kinnistule ehitatud detailplaneeringukohastele ehitistelekasutuslubade väljastamist.

4.2 osahüpoteegikshüpoteegisummaga seitse miljonit kaheksasada viiskümmend tuhat ükssadanelikümmend kuus (7 850 146) krooni  igakordse omaniku kohustusega alludakohesele sundtäitmisele, mis jääb koormama Poordi tn 3 kinnistut (edaspidi Osahüpoteek4) Jagatava hüpoteegi 2 senisel  järjekohal;

4.2.1 Osahüpoteegiga 4 on tagatudkõik Tallinna linna nõuded, mis tulenevad 18. mai 2001 Lepingust, 22. novembri2006 Lepingust ja 22. augusti 2006 Lepingust Poordi tn 3 kinnistutpuudutavas osas, samuti kõik Tallinna linnanõuded, mis tulenevad käesoleva korralduse punktis 2 nimetatud kokkuleppest;

4.2.2 Osahüpoteek 4 kustutataksePoordi tn 3 kinnistult pärast 18. mai 2001 Lepingust, 22. novembri 2006Lepingust ja 22. augusti 2006 Lepingust tulenevate hoonestamiskohustuse ningdetailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavate teede ja üldkasutatavahaljastuse, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamise kohustusetäitmist Poordi tn 3 kinnistut puudutavas osas ja pärast käesolevakorralduse punktis 2 nimetatud kohustuste täitmist. Kohustuste täitmiseks loetakse Poordi tn 3 kinnistule ehitatuddetailplaneeringukohastele ehitistele kasutuslubade väljastamist ja Poordi tnT2 kinnistu ehitusprojektijärgsele tee-ehituse I etapile kasutusloaväljastamist;

4.2.3 Skanska AS võib nõudaTallinna linnalt Osahüpoteegi 4 kustutamist ka pärast Osahüpoteegiga 4 koormatud Poordi tn 3 kinnistul 18. mai 2001 Lepingust, 22.novembri 2006 Lepingust ja 22. augusti 2006 Lepingust tulenevate kohustustetäitmist, kuid enne käesoleva korralduse punktis 2 nimetatud kohustusetäitmist juhul, kui Skanska AS annab Tallinnalinnale garantiikirja, mis tagab korralduse punktis 2.3 nimetatud rahalisekohustuse täitmist Osahüpoteegi 4 hüpoteegisummaulatuses;

4.3 osahüpoteegikshüpoteegisummaga kaks miljonit kakssada kakskümmend kolm tuhat üheksasadakaheksakümmend kaks (2 223 982) krooni  igakordse omaniku kohustusega alludakohesele sundtäitmisele, mis jääb koormama Poordi tn 1 kinnistut (edaspidi Osahüpoteek5) Jagatava hüpoteegi 2 senisel  järjekohal;

4.3.1 Osahüpoteegiga 5 on tagatudkõik Tallinna linna nõuded, mis tulenevad 18. mai 2001 Lepingust, 22. novembri2006 Lepingust ja 22. augusti 2006 Lepingust Poordi tn 1 kinnistut puudutavasosas, samuti kõik Tallinna linna nõuded, mistulenevad  käesoleva korralduse punktis 2 nimetatud kokkuleppest;

4.3.2 Osahüpoteek 5 kustutataksePoordi tn 1 kinnistult pärast 18. mai 2001 Lepingust, 22. novembri 2006Lepingust ja 22. augusti 2006 Lepingust tulenevate hoonestamiskohustuse ningdetailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavate teede ja üldkasutatavahaljastuse, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamise kohustusetäitmist Poordi tn 1 kinnistut puudutavas osas ja pärast käesolevakorralduse punktis 2 nimetatud kohustuste täitmist. Kohustuste täitmiseks loetakse Poordi tn 1 kinnistule ehitatuddetailplaneeringukohastele ehitistele kasutuslubade väljastamist ja Poordi tnT2 kinnistu ehitusprojektijärgsele tee-ehituse I etapile kasutusloaväljastamist;

4.3.3 Skanska AS võib nõudaTallinna linnalt Osahüpoteegi 5 kustutamist ka pärast Osahüpoteegiga 5koormatud Poordi tn 1 kinnistul 18. mai 2001 Lepingust, 22. novembri 2006Lepingust ja 22. augusti 2006 Lepingust tulenevate kohustuste täitmist, kuidenne käesoleva korralduse punktis 2 nimetatud kohustuse täitmist juhul, kuiSkanska AS annab Tallinna linnale garantiikirja, mis tagab käesoleva korraldusepunktis 2.3 nimetatud rahalise kohustuse täitmist Osahüpoteegi 5 hüpoteegisumma ulatuses.

5. Nõustuda 18.mai 2001 Lepingust ja 22. novembri 2006 Lepingust tulenevate Skanska ASkohustuste osalise ülevõtmisega Kai 1 OÜ poolt tingimusel, et Kai 1 OÜ võtabüle 18. mai 2001 Lepingust ja 22. novembri 2006 Lepingust tulenevad kinnistuomaniku kohustused Kai tn 1 ja Poordi tn T3 kinnistuid puudutavas osas, muuhulgasvõtab Kai 1 OÜ üle kohustuse tagada detailplaneeringuga ettenähtud avalikultkasutatava tee, üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooniväljaehitamise Kai tn 1 ja Poordi tn T3 kinnistutele.

6. Punktis 1nimetatud lepingu muutmise, punktides 2 ja 5 nimetatud kokkulepete sõlmimisening punktides 3 ja 4 nimetatud hüpoteekide osahüpoteekideks jagamisega seotudnotaritasu ja riigilõivu tasub Skanska AS.

7. Volitada TallinnaLinnavaraameti juhataja asetäitjat Priit Pärtelpoega sõlmima korraldusepunktides 1−5 toodu realiseerimiseks kokkuleppeid ja tegema teisitahteavaldusi, sh esitama kinnistamisavaldusi.

8. TallinnaLinnavaraametil teha korraldus teatavaks AS-le Skanska, Kai 1 OÜ-le ja DeltaMaxGroup OÜ-le.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada TallinnaHalduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduseteatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse 19. juuni 2013      

korralduse nr 898-k

LISA

Poordi tn T2 kinnistu 25% ulatuses väljaehitamise skeem

Toomas Sepp

Linnasekretär