Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linnale 2013. aastal antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste II jaotus ametiasutuste lõikes ning Tallinna Linnavalitsuse 10. aprilli 2013 korralduse nr 482-k muutmine
Tallinna Linnavalitsus 19.06.2013 korraldus number 886
Redaktsiooni kehtivus:19.06.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. juuni

2013 nr

886-k

Tallinna linnale 2013. aastal antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste II jaotus ametiasutuste lõikes ning Tallinna Linnavalitsuse 10. aprilli 2013 korralduse nr 482-k muutmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 36 „Tallinna linna 2013. aasta eelarve“ § 2 lg 1 p 1 alusel ning tulenevalt Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti ja Tallinna Haridusameti taotlustest

1. Kinnitada Tallinna linnale antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste jaotus ametiasutuste lõikes summas 2 575 933 € vastavalt lisale 1 „Kulude eelarve“ ja lisale 2 „Investeerimistegevuse eelarve“.

2. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 10. aprilli 2013 korralduse nr 482-k „Tallinna linna 2012. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2013. eelarveaastasse“ lisa 2 alljärgnevalt:

2.1 suurendada tootegrupi „Alusharidus“ eelarvepositsiooni „Projektid“ töötasu 125 € võrra, toote kulud tervikuna ei muutu;

2.2 vähendada eelarvepositsiooni „Toetus SA-le Tallinna Kultuurikatel“ kulusid välisrahastusega projekti "Tallinna avamine merele“ omafinantseeringu katteks 2 196 323 € võrra;

2.3 suurendada eelarvepositsiooni „Toetus SA-le Tallinna Kultuurikatel“ kulusid Kultuurikatla rekonstrueerimiseks 2 196 323 € võrra;

2.4 vähendada toote „Raamatukogud“ töötasu 82 € võrra, toote kulud tervikuna ei muutu.

3. Ametiasutustel kasutada projektide kulude eristamiseks muudest kuludest raamatupidamisarvestuses majandustehingute kirjendamisel projektikoode.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna ametiasutustele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa