Tallinna linna 2013. aasta eelarves linna asutuste energiakulude kompenseerimiseks ette nähtud vahendite I jaotus

Tallinna Linnavalitsus 19.06.2013 korraldus number 885

Redaktsiooni kehtivus 19.06.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. juuni

2013 nr

885-k

Tallinna linna 2013. aasta eelarves linna asutuste energiakulude kompenseerimiseks ette nähtud vahendite I jaotus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 36 „Tallinna linna 2013. aasta eelarve“ § 2 lg 1 p 11 alusel

1. Kinnitada Tallinna linna 2013. aasta eelarves linna asutuste energiakulude kompenseerimiseks ette nähtud vahendite I jaotus vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna ametiasutustele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa