Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Narva mnt 86 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
Tallinna Linnavalitsus 26.06.2013 korraldus number 948
Redaktsiooni kehtivus:26.06.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

26. juuni

2013 nr

948-k

Narva mnt 86 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Planeerimisseaduse § 10 lg 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ja Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 11 lg 2, § 12 lg 6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ja tulenevalt osaühingu SCROLL esindaja Y. Shashenoki 25. jaanuari 2013 algatamisettepanekust

1. Algatada Narva mnt 86 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Kesklinnas asuva planeeritava maa-ala suurus on 0,10 ha. Maa-ala piiride kirjeldus on esitatud korralduse lisas. Detailplaneering soovitakse koostada eesmärgil püstitada elamumaa otstarbega Narva mnt 86 kinnistule maa-aluse ja kuni 3 maapealse korrusega mitme korteriga elamu. Lisaks määratakse detailplaneeringus kinnistu kasutamise tingimused.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusele nr 52 “Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“.

3. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevaid lähteseisukohti ja lisatingimusi:

3.1 kuna Narva mnt 86 kinnistul asuv hoone on ehitatud enne 1940. aastat, tuleb hoone kohta koostada arhitektuuriajalooline õiend;

3.2 rekreatsiooniala kavandada piirkonnale omase kompaktse kujuga. Rekreatsiooniala, sh laste mänguväljak, planeerida Narva mnt 86 kinnistu lõunaossa ilmakaarte suhtes soodsasse asukohta ja intensiivse liiklusega Narva maanteest võimalikult kaugele;

3.3 hoonestusala kavandada Narva mnt 86 kinnistu Narva maantee poolsesse ossa. Määrata Narva maantee ehitusjoon;

3.4 arhitektuurinõuete määramisel seada tingimuseks, et planeeringulahenduse elluviimisel moodustuks naaberhoonetega ühtne ansambel;

3.5 planeeringulahenduse väljatöötamisel arvestada, et kavandatu looks naaberkruntidel asuvatele mälestistele kohase ja linnaruumi seisukohast väärika tausta;

3.6 juhul, kui hoone põhjaossa soovitakse kavandada konsoolid, siis konsoolide alla kujunevat roheala mitte arvestada kõrghaljastuse kasvutingimusi silmas pidades krundi kõrghaljastuse osakaalu hulka;

3.7 hoonestusala kavandada Lahe tn 6 kinnistu piirist vähemalt 4 meetri kaugusele eesmärgil kujundada ühtlane tänavasein. Juhul, kui hoonestusala soovitakse määrata ülejäänud naaberkinnistute piirile lähemale kui 4 meetrit, tuleb vastavate naaberkinnistute omanikega teha koostööd. Koostöö tuleb dokumenteerida ja esitada detailplaneeringus;

3.8 esitada säilitatavate puude juurestiku, tüve ja võra kaitsemeetmed ehitustööde ajal. Lähtuda Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määruses nr 32 „Tallinna linna kaevetööde eeskiri“ esitatud põhimõtetest;

3.9 määrata nõue, et sademevesi tuleb immutada pinnasesse omal krundil;

3.10 määrata jäätmemahutite võimalik asukoht krundil. Arvestades ajaloolist miljööd, kaaluda võimalust planeerida jäätmemahutid hoonesse;

3.11 krundi kasutamise tingimuste määramiseks teha radooniuuringud, sest Osaühingu Eesti Geoloogiakeskus radooniriski kaardi järgi jääb planeeritav ala kõrge radoonisisaldusega piirkonda. Vajadusel esitada detailplaneeringus radoonileevendusmeetmed lähtudes radooniuuringus esitatud soovitustest;

3.12 Tallinna strateegilise mürakaardi kohaselt jääb ala kõrge müratasemega piirkonda. Teha planeeringuala kohta autoliiklusest tuleneva müra modelleerimine päevasel ja öisel ajavahemikul. Esitada mürakaardid ning müra fasaadidel. Esitada müraleevendusmeetmed lähtudes uuringus esitatud soovitustest;

3.13 teha koostööd Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lg 2 loetletud isikutega ning Tallinna Kesklinna Valitsusega, Tallinna Keskkonnaametiga, Tallinna Transpordiametiga ja teiste isikutega, kelle õigusi või kohustusi võib planeeringulahendus puudutada.

4. Tallinna Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ning avalik arutelu.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa